Turku - Tampere yhteysvälihanke

Valtatie 9 (E63) on yksi Suomen merkittävimmistä valtakunnallisia keskuksia yhdistävistä poikittaisyhteyksistä ja on osa EU:n määrittelemää TEN-T kattavan verkon yhteyttä Turusta Niiralaan. Valtatie 9 on Itä- ja Keski-Suomen yhteys keskeisiin Länsi-Suomen vientisatamiin ja sillä on erityistä merkitystä puu-, paperi- ja elintarviketeollisuudelle sekä matkailulle. Yhteysväli on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi tiheässä olevien liittymien ja ohitusmahdollisuuksien puutteen vuoksi. Yhteysvälin suunnittelua tehtiin osana valtakunnallista Liikennerevoluutio -hanketta, jossa haettiin laaja-alaisempaa näkökulmaa liikennejärjestelmän suunnitteluun. Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 hankkeen toteuttamiseen 6,4 M€, jolla toteutetaan 6 liittymän porrastusta sekä Loimaan eritasoliittymän parannus.

Turun lähellä tie on vilkas työmatkaliikenteen reitti, jota käyttää päivittäin yli 19 000 autoa. Yhteysvälillä kulkee pienimmilläänkin 4 600 autoa päivässä.

Tien ensisijainen ongelma on vakavien liikenneonnettomuuksien suuri määrä. Vuosittain tapahtuu noin 25 henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuolee noin 4 ja loukkaantuu noin 30 ihmistä. Yhteysväli on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Tiheässä olevat liittymät ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute aiheuttavat nopeustason vaihtelua ja onnettomuuksia aiheuttaen ongelmia mm. kotimaan ja vientikuljetusten toimitusvarmuudelle.


Turku-Tampere -yhteysväli Liikennerevoluution pilottikohteena

Liikennerevoluutio-ohjelman sisällön kehittämiseksi Liikennevirasto järjesti keväällä 2011 kutsukilpailun seitsemälle konsulttiryhmälle. Nämä ideoivat valtatie 9 Turku-Tampere ja valtatie 8 Pori-Oulu yhteysvälien liikenteen, joukkoliikenteen ja maankäytön kehittämismalleja, hallintoa, suunnittelumenetelmiä ja rahoitustapoja. Kutsukilpailun tuloksena saatiin runsaasti ajatuksia yhteysvälisuunnittelun kehittämisen pohjaksi.

Turku-Tampere –yhteysväli oli ensimmäinen pilottikohde, jossa testattiin liikennerevoluution suunnitteluperiaatteita. Turku-Tampere- yhteysväli ulottuu kolmen maakunnan eli Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueelle. Yhteysvälin tekee mielenkiintoiseksi valtatie 9, Turku-Tampere –junaradan ja kahden lentokentän sijainti kehityskäytävässä, Turku-Naantali –satamakokonaisuus ja kehittyvä maankäyttö Turun ja Tampereen lähialueilla.

Turku-Tampere- yhteysvälille laadittiin projektin aikana  mm. maankäytön kehityskuvatarkastelu, radan tarveselvitys, joukkoliikenteen palvelutasoselvitys ja liittymäsuunnitelmia. Kehityskäytäväselvitys valmistui keväällä 2014.

Selvityksessä yhteysväli on jaettu viiteen tiejaksoon ja yhteen ratajaksoon. Kullekin jaksolle on palvelutasoperusteisesti määritelty lukuisia toimenpiteitä tuottavuuspyramidin eri tasoilta ml. maankäytön suunnittelu.

Ensimmäisen vaiheen tehokkaimmiksi toimenpiteiksi on esitetty 7 liittymäporrastusta, 2 tasoristeyksen poistoa, 15 pysäkki- ja liityntäparannusta, 2 eritasoliittymän ramppiparannusta, kevyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyjä.

Hankkeen toteuttaminen

Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 hankkeen toteuttamiseen 6,4 M€, jolla toteutetaan 6 liittymän porrastusta sekä Loimaan eritasoliittymän parannus.

Porrastettavat liittymät:

  • Säästökallion liittymä Aurassa
  • Kuuskosken liittymä Aurassa
  • Kyrön liittymä Pöytyällä
  • Karhulan liittymä Loimaalla
  • Paunan liittymä Loimaalla
  • Koskenrannan liittymä Loimaalla

Loimaan eritasoliittymän parantamisesta on käynnistymässä tiesuunnitelman laatiminen syksyllä 2016. Muista toteuttavista liittymän parantamiskohteista tiesuunnitelmat ovat jo valmiina. Liittymien parantamistoimet toteutetaan vuosina 2017-2019. 

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, suunnittelupäällikkö Antti Kärki, p. 0295 022 802

 

 

 

Päivitetty