Maantien 180 parantaminen Kaarinassa välillä Kirjala-Kurkela

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja yleissuunnitelman Saaristotien eli maantien 180 parantamiseksi välillä Kurkela-Kirjala. Saaristotie ruuhkautuu säännöllisesti ja tien turvallisuustilanne on huono. Hankkeella turvataan seudullisen tieyhteyden sujuvuus ja turvallisuus sekä tuetaan Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä. Hankkeen YVA valmistui v. 2008 ja yleissuunnitelma v. 2010. Yleissuunnitelman hyväksymispäätösesitys on edelleen Liikenneviraston käsittelyssä. Tiesuunnitelman laatiminen voidaan aloittaa vasta yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen ja mahdollisten valituskäsittelyjen jälkeen. Toteuttamisvalmius on arviolta aikaisintaan vuonna 2023. Hankkeen kustannusennuste on 50 milj. € hankkeen arvioidun toteutusajankohdan hintatasossa.

Kuva yllä. Havainnekuva

          

   

 

Saaristotien (mt 180) ongelmat ilmenevät nykyisellään mm. ruuhkautumisena, liittymien huonona toimivuutena, liikenneturvallisuuden heikkenemisenä sekä meluhaittoina. Tien liikennemäärä vaihtelee ja se on 9600–14400 ajoneuvoa vuorokaudessa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välillä. Liikennemäärien ennustetaan kasvavan 13600–18600 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeella halutaan turvata seudullisen tieyhteyden sujuvuus, parantaa paikallisten ajoneuvo- ja kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä tukea Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä ottaen huomioon luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön arvo minimoimalla ympäristöhaitat.

Maakunta- ja seututasolla yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä mökki- ja matkailuliikenteen sujuvuutta ja luo edellytyksiä uuden kehityskykyisen teollisuus- ja palvelutoiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin. Uusi tieyhteys vähentää myös nykyisen tien aiheuttamia haittoja Kaarinan keskustassa ja Kuusiston saaressa.

      

Maantien 180 parantamisen alustava yleissuunnittelu tehtiin yhtäaikaisesti ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Alustavassa yleissuunnittelussa ja YVA:ssa tutkittiin kaikkiaan seitsemää vaihtoehtoa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välisellä osuudella. Vaihtoehdoista kolme sijoittui nykyisen tien paikalle, neljässä vaihtoehdossa tutkittiin ratkaisua uudessa paikassa. Jatkosuunnitteluun valittiin ohikulkutien rakentaminen siltavaihtoehtona, jossa Kuusistonsalmen ylittävän sillan alikulkukorkeus on 16 metriä. Tällöin suurin osa huviveneistä mahtuu kulkemaan sen alta. 

Kuva vasemmalla. Hanke kartalla.

Uusi tieyhteys lyhentää merkittävästi Paraisilta Turkuun suuntautuvia työssäkäyntimatkoja ja matka-aikaa. Uuden tieyhteyden rakentamisella pystytään erottamaan saaristoon suuntautuva pitkän matkan liikenne Kaarinan kaupungin alueella tapahtuvasta työ- ja asiointiliikenteestä. Samalla liikenteen sujuvuus paranee.

Yleissuunnitelma määrittelee tien likimääräisen sijainnin ja toiminnalliset ratkaisut. Suunnitelmassa esitetyt yksityistiejärjestelyt ovat ohjeellisia. Hyväksytty yleissuunnitelma on lähtökohtana ja ohjeena seuraavassa vaiheessa laadittavassa tiesuunnitelmassa.

Päivitetty