Kiertotalous ja materiaalitehokkuus maakunnassa -hanke

OHKE-hankkeessa edistetään kiertotaloutta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeessa kartoitetaan kiertotalouden nykytilaa, levitetään tietoa ja luodaan työkaluja kiertotalouden periaatteiden entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kahdessa maakunnassa. Luotuja toimintamalleja hyödynnetään jatkossa lounaisen Suomen lisäksi myös muilla aluille.

Mitä on kiertotalous?

Kiertotaloudelle keskeistä on neitseellisten materiaalien käytön vähentäminen, joka puolestaan vähentää ympäristöhaittoja. Kiertotaloudessa tuotteet suunnitellaan niin, että päivittäminen tai korjaaminen on helppoa ja materiaalien uudelleenkäyttö mahdollista. Näin ollen kiertotalous pyrkii katkaisemaan yhteyden raaka-aineiden kulutuksen ja talouskasvun välillä.

Kiertotalous on hyvin laaja termi ja sisältää esimerkiksi hävikkiruuan vähentämisen sekä teknisten välineiden korjauksen. Kierrätys voidaan nähdä osaksi kiertotaloutta sikäli, että käytetyn tuotteen materiaalit otetaan uudelleen käyttöön. Esimerkiksi vaatteiden kierrätys ei kuitenkaan varsinaisesti ole kiertotaloutta, sillä tuote otetaan sellaisenaan uuteen käyttöön. Kiertotalous voidaankin määritellä monin eri tavoin ja se sisältää valtavan kirjon erilaista toimintaa.

Julkisessa keskustelussa kiertotalous nähdään ennen kaikkea materiaalien ja raaka-aineiden kiertona tai tehokkaana käyttönä, joka luo uutta arvoa ja samalla talouskasvua sekä hyvinvointia.

Hankkeen toimenpiteitä

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus maakunnassa -hankkeessa selvitetään kiertotalouden tilaa ja kartoitetaan tulevia mahdollisuuksia. Ne yritykset, jotka pystyvät ottamaan uudenlaiset liiketoimintamallit haltuunsa tehokkaasti, ovat tulevaisuuden menestyjiä. Hanke muun muassa luo kartoittaa ja visualisoi jätteiden, eli kiertotalouden raaka-aineiden, määrää ja liikkeitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Maantiede on usein kiertotaloudessa tärkeässä osassa, sillä raaka-aineiden saatavuus on harvaan asutussa maassa yksi keskeisistä haasteista.

Hankkeessa etsitään keinoja helpottaa yritysten siirtymistä kiertotalouteen ja luodaan toimintamalleja julkisen hallinnon palvelujen järjestämiseen. Nykyisen mallin pullonkauloja tarkastellaan niin yritysten kuin hallinnon näkökulmasta.

Materiaalivirtavisualisoinnit

Hankkeessa avataan open data -hengessä ympäristöluvan alaisten laitosten jätetietoja. Käytännössä nämä ovat sivuvirtoja, jotka ovat potentiaalisesti jonkin ulkopuolisen toimijan hyödynnettävissä. Tiedoista tehdään visualisointeja, joista yksittäisten laitosten tiedot eivät ole luettavissa, ainoastaan keskiarvot ja likiarvot. Visualisaatiot ovat vahva työkalu uusien kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen: kartoista selviää muun muassa miten paljon ja pitkälle materiaalit liikkuvat sekä mitä niille tehdään (esimerkiksi kaatopaikka tai poltto). Jos esimerkiksi sivuvirta viedään ulkomaille poltettavaksi, on selvää että tulisi etsiä keinoja tai toimijoita, jotka pystyisivät virtaa hyödyntämään. Kannatava liiketoiminta vaatii myös tarpeeksi merkittäviä virtoja ja nämä on helppo selvittää visualisoinnin avulla.

Alla on toistaiseksi julkaistut alustavat visualisoinnit. Hankkeen toteuttamat uudet visualisoinnit ovat selkeämpiä, tarkempia ja visuaalisesti tehokkaampia. Uusia visualisointeja julkaistaan loppuvuodesta 2018 alkaen.

Kaikki visualisoinnit julkaistaan tällä sivulla ja kuka tahansa voi hyödyntää visualisointeja, kun lähde on mainittu. Otamme myös vastaan ehdotuksia materiaaleista ja maantieteellisistä alueista, joihin liittyen visualisointeja tulisi tehdä. Yhteystiedot alla.

Alustavat visualisoinnit

Kartat: Maria Hughes ja Arto Majoinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätietoa hankkeesta:
Olli Hakala, erityisasiantuntija, olli.hakala@ely-keskus.fi

Kuvat: YHAn kuvapankki

Päivitetty