Kantatie 52 parantaminen Salon kohdalla

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Salon kaupungin kanssa tiesuunnitelman kantatien 52 parantamisesta Salon kohdalla. Parantamisen ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin uusi tieyhteys Salon kaupungin Toravuoren ja maantien 110 väliselle alueelle siihen liittyvine maantie-, katu- ja liittymä- sekä kevyen liikenteen järjestelyineen. Tiesuunnitelmassa esitetään tiestön parantamisratkaisut vaikutuksineen ja kustannusarvioineen ja se toimi lähtökohtana myöhemmin laaditulle rakennussuunnitelmalle. Tieuunnitelmaa laadittiin yhteistyössä muiden viranomaisten ja kansalaisten kanssa. Hankkeen toteutus käynnistyi toukokuussa 2015 ja uusi tie valmistuu loppuvuodesta 2016.  

Hankkeen yleissuunnitelmassa tieyhteys ulottuu valtatielle 1 saakka. Hanketta ei ole rahoitussyistä mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan, joten tässä vaiheessa tiesuunnitelmaa ei laadittu maantien 110 ja valtatien 1 välisestä osuudesta. Hankkeen tavoitteena on siirtää läpikulkeva henkilöautoliikenne pois Salon ydinkeskustasta ja nyt toteutettavalla tieosuudella ratkaistaan tämä ongelma.  

Hankkeen sisältö

Nyt laaditussa tiesuunnitelmassa kantatie 52 parannetaan yksiajorataiseksi maantieksi uuteen maastokäytävään välillä Perniöntie (Toravuori) – mt 110, Mahlakankareenkadun alikulkukäytävään saakka. Uusi kantatielinjaus erkanee nykyisestä Perniöntiestä noin 200 metriä Pettiläntiestä Salon keskustaan päin. Keskustaan johtava Perniöntie liitetään kantatiehen tasoliittymänä. Maantie 186 (Kiskontie) liitetään kantatiehen porrastettuna tasoliittymänä. Liittymän parantaminen kiertoliittymänä osoittautui liikennetaloudellisesti kannattamattomaksi. Kiskontien suuntainen kevyen liikenteen väylä alittaa kantatien Kiskontien liittymän pohjoispuolella. Karjaskylänkadun (ent. Muurlantie) ja Karjaskyläntien kohdille rakennetaan risteyssillat, joissa yksityistiet alittavat kantatien. Siltojen alikulkukorkeuksia on tarkennettu huomioiden liikennöintitarpeet ja yleissuunnitelmasta annetut muistutukset. Maantie 110 (entinen Turku – Helsinki valtatie) liitetään kantatiehen T-liittymänä. Ohituskaista Mahlakankareen alikulkukäytävästä Helsingin suuntaan puretaan. Kiskontie 186 käännetään Kirjolankadun päähän, johon suunnitellaan kiertoliittymä. Liittymän parantaminen on ensi vaiheessa toimivuuden kannalta mahdollista toteuttaa liikennevalo-ohjattuna nelihaaraliittymänä. Maantien 110 ja kantatien 52 (Somerontie) sekä maantien 110 ja maantien 2401 (Inkereentien) nykyisiä liikennevalo-ohjattuja nelihaaraliittymiä parannetaan huomioiden pääliikennevirran suunnan muutokset. Tiesuunnitelmassa käsitellään myös nykyiset yksityistiet ja yksityistieliittymät sekä korvaavat yhteydet. Kevyen liikenteen asemaa muuttuvassa tieverkossa parannetaan Kiskontien rinnalla. Välille Karjaskyläntie – mt 110 varataan kevyen liikenteen yhteys mahdollisesti myöhemmin toteutusta varten. Raskasliikenne siirtyy liikennöimään uudelle kantatielinjalle ja edelleen Helsingintien (mt 110) ja Hämeentien kautta valtatielle 1. Suunnitelman laatimisessa on huomioitu alueen ympäristöarvot tutkimalla lisääntyvän liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset sekä vaikutukset liito-oravien elinympäristöön, nykyiseen kasvustoon, kulttuuriarvoihin sekä pinta- ja pohjavesiin.

Suunnittelun lähtökohdat

Suunnittelun lähtökohtana toimi vuonna 2004 valmistunut ja vuonna 2006 Tiehallinnon hyväksymä yleissuunnitelma Salon itäisen ohikulkutien rakentamisesta sekä kantatielinjauksen kanssa yhdenmukainen Salon kaupungin yleiskaava 2020. Liikennejärjestelyjen kehittämisen tavoitteena on yhtäjaksoisen kantatien 52 linjauksen toteuttaminen Salon kohdalla, eli läpikulkevan henkilöautoliikenteen ohjaaminen pois Salon katuverkolta ja raskaan liikenteen ohjaaminen Kirjolankatu-Meriniitynkatu kiertoreitiltä sujuvammalle kantatielle. Teknistaloudellisina tavoitteina olivat toteuttamiskelpoiset liikenneratkaisut, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä sekä liikennetaloudellisesti kannattavia. Suunnittelussa huomioitiin nykyinen maankäyttö ja suunnittelualueen maankäytön kehittäminen. Erityisesti Salon keskustan kehittäminen ja Metsäjaanun teollisuusalue hyötyvät liikennehankkeesta ja mahdollistavat uusia työpaikkoja. Ratkaisuissa huomioitiin ihmisten liikkumistarpeiden lisäksi elinkeinoelämän kuljetustarpeet sekä kevyen- ja joukkoliikenteen kehittäminen. Toimenpiteiden suunnittelulla pyrittiin aiheuttamaan mahdollisimman vähän haittaa alueen luonto- ja maisema-arvoille sekä minimoimaan pohja- ja pintavesille aiheutuvat riskit. Suunnittelualue sijaitsee lähes kokonaan asemakaavoittamattomalla alueella.

Tiesuunnitelman aikataulu

Tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin tammikuussa 2014 ja se valmistui kesäkuussa 2014. Tiesuunnitelman laadinnassa käytettiin avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana pidettiin kaksi esittely- ja keskustelutilaisuutta alueen asukkaille, maanomistajille ja muille osallisille. Valmistumisen jälkeen tiesuunnitelma lähetetettiin maantielainmukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetettiin nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydettiin lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikennevirasto teki tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutuksesta vastaa Liikennevirasto. Liikenneviraston teetti hankkeesta rakennusssuunnitelman ja se valmistui tammikuussa 2015. Rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2015 ja uusi tie valmistuu loppuvuodesta 2016.

Hankkeen toteutusta voi seurata Liikenneviraston hankesivuilta www.liikennevirasto.fi/kt52salo
 

Lisätietoja tiesuunnitelmasta: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektivastaava Timo Bäcklund, p. 029 502 2782

Lisätietoja hankkeen toteutuksesta: Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää, p. 029 534 3608

Päivitetty

oikopolut

Tietoa hankkeesta