E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii yleissuunnitelman ja YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Raisio. Työ käynnistyi ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisella syksyllä 2015. Arviointiohjelman ja siitä annetun lausunnon pohjalta tehdään tarkasteltavaksi valittujen vaihtoehtojen alustava yleissuunnittelu ja arvioidaan näiden ympäristövaikutukset.  Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset esitetään YVA-selostuksessa, joka valmistui loppuvuodesta 2016. YVA-selostuksen ja siitä saatavan lausunnon pohjalta ratkaistaan toteuttamiskelpoisin vaihtoehto, josta laaditaan lopullinen yleissuunnitelma. Lopullinen yleissuunnitelma valmistuu lokakuun 2017 lopulla. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa noin 2020-luvun alkupuolella. Turun kehätie parannetaan nykyiselle paikalleen eli uusia tielinjauksia suunnittelujaksolle ei tutkita. Hankkeen päätoteuttajakonsultti on Ramboll Finland Oy.

Hankkeen aikataulu ja osallistumismahdollisuudet

Suunnitteluun kutsutaan osallistumaan kaikkia niitä, joihin hanke voi vaikuttaa. Osalliset voivat olla alueen asukkaita, maanomistajia, yrittäjiä, työntekijöitä, virkistyskäyttäjiä, keitä vain hanke kiinnostaa. YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään kolme kaikille avointa yleisötilaisuutta ja sidosryhmille suunnatut työpajatilaisuudet. Arviointiohjelmasta ja -selostuksesta sekä yleissuunnitelmasta pyydetään lausuntoja ja niistä voi jättää mielipiteensä nähtävillä oloaikana.

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä, osallistumistilaisuuksista sekä siitä, että hankkeen nettisivuille on päivitetty uutta aineistoa. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen venla.pesonen(at)ramboll.fi.

Yleissuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus 21.9.2017 klo 17.00-19.00 Raision kaupungintalolla. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle virtuaalisella, kolmiulotteisella esittelymallilla. Yksityiskohtia voi tarkastella suunnittelijoiden kanssa tarkemmin myös suunnittelumallista tai perinteisesti suunnitelmakartoilta.

 

Yleissuunnitelman toimenpiteet

Suunnittelua on tarkennettu ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen valittujen vaihtoehtojen pohjalta.

Yleissuunnitelman toimenpiteinä esitetään, että

 • E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välillä.
 • Järvelän eritasoliittymään toteutetaan ramppiyhteydet myös lännestä eli Rymättylän suunnasta.
 • Ruonan yhdystien tasoliittymään toteutetaan eritasoliittymä.
 • Vanton eritasoliittymästä poistetaan lännen suunnan rampit ja idän eli Raision suunnan ramppeja parannetaan.
 • Kaanaan eritasoliittymä parannetaan siten, että E18 Turun kehätien linjaus on jatkuva.
 • Raisionlahden kohdalla junarata rakennetaan uudelleen hieman etelämmäksi. Rinnakkaiskatuyhteys toteutetaan kehätien eteläpuolelle. Kävely- ja pyöräväylät sijaitsevat kehätien molemmilla puolilla.
 • Krookilan kohdalle rakennetaan suuntaiseritasoliittymä, josta on rampit vain itään eli Raision suuntaan. Rinnakkaiskatuyhteydet toteutuvat kehätien molemmille puolille Krookilan eritasoliittymästä Raision keskustaan.
 • Raisionkaaren kohdalle tehdään eritasoliittymä.
 • Seututielle 185 MEyerin telakan kohdalle toteutetaan eritasoliittymä, josta on yhteys Krookilan eritasoliittymään.
 • Pernon eritasoliittymän ramppien erkanemis- ja liittymiskaistoja parannetaan. Eritasoliittymän ramppien päihin toteutetaan liikennevalot.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melusuojausten alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut. Nopeusrajoitus kehätiellä on Satamatien ja Järvelän eritasoliittymän välillä 50 km/h, Järvelän eritasoliittymän ja Raisionkaaren eritasoliittymän välillä 80 km/h ja Raision keskustan kohdalla 60 km/h. Kartat suunnitelmaluonnoksista löytyvät sivun oikeasta linkkipalkista.

Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus

Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). Selostuksesta saatavan yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta ratkaistaan toteuttamiskelpoisin vaihtoehto, josta laaditaan lopullinen yleissuunnitelma.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualue on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja todennut, että ympäristövaikutukset on arvioitu riittävällä tavalla. Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/E18turunkehatieYVA.

Suunnitelmavaihtoehdot

Hankkeen vaihtoehtotarkastelut liittyvät liikenteen nopeustasoon, tien poikkileikkaukseen, rinnakkaistie- ja katujärjestelyihin, kevyen liikenteen yhteyksiin sekä eritasoliittymäratkaisuihin. Vertailuvaihtoehtona tarkastellaan nykytilan mukaista kehätien ratkaisua, jolla saadaan käsitys siitä, millaiseksi tilanne tulevaisuudessa muodostuu liikenteen lisääntyessä (vaihtoehto 0).  

Suunniteltava Turun kehätien tieosuus on pituudeltaan noin 9 km. Suunnittelualue alkaa Satamatien liittymästä (Kuparivuoren tunnelin itäpää) ja päättyy Raisionkaaren eritasoliittymän itäpuolelle Juhaninkujan liittymään. Suunnittelualue sijaitsee Naantalin ja Raision kaupunkien alueella ja se liittyy itäpäästään kiinteästi Raision keskustan aluevaraussuunnitelmaan.   

Samaan aikaan yleissuunnitelman laatimisen kanssa Raision kaupunki laatii asemakaavoja Kaanaan ja Raisionkaaren väliselle alueelle ja Turun kaupunki laatii suunnitelmia Meyerin telakka-alueen maankäytön kehittämisestä. Kaupunkien maankäyttöä ja kehätien liikennejärjestelyjä suunnitellaan yhteistyössä tavoitteena toimiva maankäytön ja liikennejärjestelyjen kokonaisuus.

Arvioitavat vaihtoehdot on kuvattu alla, tarkemmat suunnitelmakartat löytyvät sivun oikeasta linkkipalkista.

Naantalin vaihtoehdot:

Nykytilanne/Vaihtoehto 0

- Tie säilyy nykyisellään eli yksiajorataisena, kaksikaistaisena kantatienä, jonka nopeusrajoitus on 50–80 km/h.

 

 

Vaihtoehto 0+

- Tie säilyy yksiajorataisena, kaksikaistaisena kantatienä. Muuttuvat nopeusrajoitukset 60-80 km/h
- Kehätien ja Ruonan yhdystien liittymään liikennevalot

 

Vaihtoehto 1

- Kehätiestä keskikaiteellinen ja nelikaistainen (2+2) Järvelän eritasoliittymästä Raision keskustaan. Nopeusrajoitus 80 km/h
- Järvelän eritasoliittymään lisätään suorat rampit länteen päin. Eritasoliittymän ramppien päihin toteutetaan kiertoliittymät.
- Ruonan yhdystie ylittää E18-tien sillalla
- Vanton eritasoliittymän ramppien päihin toteutetaan kiertoliittymät ja pohjoispuolen ramppeja siirretään kauemmas kehätiestä.

Vaihtoehto 3

- Kehätiestä keskikaiteellinen ja nelikaistainen (2+2) Järvelän eritasoliittymästä Raision keskustaan. Nopeusrajoitus 80 km/h
- Järvelän eritasoliittymään silmukkarampit risteyssillan koillispuolelle
- Uusi Ruonan eritasoliittymä, jossa silmukkarampit risteyssillan länsipuolella
- Rampin ja rautatien tasoristeyksessä on puomit.
- Vanton eritasoliittymän ramppien päihin toteutetaan kiertoliittymät ja pohjoispuolen ramppeja siirretään kauemmas kehätiestä

Vaihtoehto 4

- Kehätiestä keskikaiteellinen ja nelikaistainen (2+2) Järvelän eritasoliittymästä Raision keskustaan. Nopeusrajoitus 80 km/h
- Järvelän eritasoliittymään lisätään suorat rampit länteen päin. Eritasoliittymän ramppien päihin toteutetaan kiertoliittymät
- Uusi Ruonan eritasoliittymä, jossa on suorat rampit ja ramppien päissä kiertoliittymät
- Vanton eritasoliittymään poistetaan rampit Naantalin suuntaan


Raision vaihtoehdot:

Nykytilanne/Vaihtoehto 0

- Tie säilyy nykyisellään eli yksiajorataisena, kaksikaistaisena kantatienä välillä Naantali–Raisionkaari ja nelikaistaisena välillä Raisionkaari–Juhaninkuja
- Nopeusrajoitus on 50–80 km/h

 

Vaihtoehto 0+

- Tie säilyy nykyisellään eli yksiajorataisena, kaksikaistaisena kantatienä välillä Naantali–Raisionkaari ja nelikaistaisena välillä Raisionkaari–Juhaninkuja. Muuttuvat nopeusrajoitukset 50–80 km/h
- Kaanaan nykyiseen eritasoliittymään lisätään liittymiskaista Naantalin suuntaan
-Yhteydelle kehätieltä Naantalin pikatielle toteutetaan liittymiskaista Raision suuntaan
-E18 kehätien ja Telakkatien tasoliittymään liikennevalot

Vaihtoehto 1

- Kehätiestä nelikaistainen (2+2), ajosuuntien välissä keskikaide tai keskisaareke. Nopeustaso 80 km/h, Raision keskustan kohdalla 60 km/h
- Kaanaan eritasokiertoliittymä.
- Temppelivuoren kohdalle eritasokiertoliittymä.
- Raisionkaaren uusi eritasokiertoliittymä.
- Naantalin pikatielle uusi eritasoliittymä Meyerin telakan kohdalle ja Pernon eritasoliittymän rampit siirretään risteyssillan eteläpuolelle
- Rinnakkaisväylä kehätien eteläpuolella Kaanaan ja Raisionkaaren välillä
-Rataa siirretään etelämmäksi

Vaihtoehto 2

- Kehätiestä nelikaistainen (2+2), ajosuuntien välissä keskikaide tai keskisaareke. Nopeustaso 80 km/h, Raision keskustan kohdalla 60 km/h.
- Kaanaan eritasoliittymään silmukkarampit kehätien pohjoispuolelle ja suorat rampit eteläpuolelle
- Temppelivuoren eritasoliittymään suuntaisrampit
- Krookilan uusi eritasoliittymä, jossa suorat rampit vain Raision suuntaan
- Raisionkaaren uusi eritasoliittymä, josta rampit ajosuunnassa ennen risteyssiltaa ja ramppien päissä kiertoliittymät
- Naantalin pikatielle uusi eritasoliittymä Meyerin telakan kohdalle. Pernon eritasoliittymän liittymiskaistoja parannetaan.
- Uusi rinnakkaistie Krookilan eritasoliittymän ja Meyerin telakan eritasoliittymän välille
- Rinnakkaisväylä kehätien eteläpuolella Kaanaan ja Raisionkaaren välillä

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tavoitteena on tutkia suunnitteluvälin kehittämisvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet lieventää ja torjua tien rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia asukkaille ja ympäristöön. Sovellettava YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan arviointiprosessi, ne parantamiseen vaihtoehdot, joita varsinaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa tullaan selvittämään, arvioitavat vaikutukset sekä arviointi- ja vuorovaikutusmenetelmät. Ohjelma asetetaan kunnissa nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaikutukset on selvitetty, kootaan tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyistä arviointimenetelmistä sekä vaihtoehtojen vertailusta.

YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa asutukselle ja ihmisten hyvinvoinnille, sekä luonnolle ja muille ympäristöarvoille. Päätös jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta tehdään YVA-menettelyn päätyttyä.

Keskeisiä ongelmia ruuhkat sekä heikko liikenneturvallisuus ja liikenteellinen toimivuus 

Turun kehätien liikennemäärät suunnittelualueella vuoden 2013 tietojen mukaan ovat noin 8 200 - 22 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina koko Naantali-Raisio välillä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Henkilöautoliikenteen kasvu on ollut keskimäärin 1,5 % vuodessa. Kehätien liikenneturvallisuustaso on nykyisellään heikko. Merkittävimmät onnettomuuskasaumakohteet ovat Raisiossa Raisionkaaren, Alhaistentien ja Juhaninkujan liikennevalo-ohjatut liittymät. Tarkastelujakson onnettomuustiheys ja onnettomuusaste on huomattavasti korkeampi kuin muilla Varsinais-Suomen tai koko maan kantateillä.

Turun kehätien keskeisimmät ongelmat kohdistuvat liikenteen sujuvuuteen aamu- ja iltahuipputuntiliikenteen aikoina ja sekä liikenneturvallisuuteen. Myös E18-tien epäjatkuvuuskohdat Raision alueella (Kaanaa ja Krookila) heikentävät tien liikenteellistä toimivuutta ja liikennejärjestelyiden hahmottamista etenkin raskaan liikenteen osalla.  Kehätien liikenteen kasvun jatkuessa edelleen kasvavat sujuvuus- ja turvallisuusongelmat.

E18 Turun kehätie merkittävä kuljetusten välittäjä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Turun kaupunkiseudulla kehätiellä on valtakunnallisen tehtävänsä lisäksi suuri merkitys seudullisesti yhdistäessään Turun ja ympäristökuntien alueita toisiinsa. Turun kaupunkiseudun alueelle on laadittu rakennemalli 2035, jonka mukaan kehätien varren maankäyttöä tehostetaan nykyisestään painottuen asumisessa kehätien sisäpuolelle ja työpaikoissa kehätien varteen. Lisäksi tavoitteena on vähentää raskasta läpikulkuliikennettä Turun keskustassa ja siirtää satamaliikenne käyttämään enenevissä määrin kehätietä. Naantalista suuntautuvaa Raision keskustan läpi kulkevaa liikennettä on tarkoitus siirtää Aurinkotie-Raisiontie -reitiltä E18 Turun kehätielle ja mt 185 Naantalin pikatielle.

Turun kehätie on etenkin alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti merkittävä suurten erikoiskuljetusten yhteys.

Sen vaikutusalueen merkittävimmät suurten erikoiskuljetusten kohteet ovat Turun ja Naantalin satamat, väylän varrella olevat Urusvuoren, Vahdontien varren, Ruskon ja Kuninkojan alueen teollisuuskohteet sekä Topinojan jätealueet. Vuonna 2014 valmistuneen E18 Raision keskustaa koskevan liikennejärjestelyjen aluevaraussuunnitelman perusteella myös vaarallisten aineiden kuljetukset tulevat säilymään Turun kehätiellä, sillä niiden ohjaamiseen ei ole vaihtoehtoisia turvallisempia reittejä olemassa.

Suunnittelualueella on voimassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 23.8.2004. Maakuntakaavassa on esitetty runsaasti maankäytön laajentumisalueita kehätien ympäristössä. Liikenneyhteyksien kehittämisen kannalta tärkeimpiä ovat työpaikka- ja teollisuusaluevaraukset Naantalin Luolalassa ja satamassa.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. 040 583 2078

- Ramboll Finland Oy, pääsuunnittelija Sari Kirvesniemi, p. 040 575 6090

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut

Ajankohtaista

 • Yleissuunnitelman esittelytilaisuus yleisölle 21.9.2017 klo 17.00-19.00 Raision kaupungintalolla. Yleissuunnitelma valmistuu lokakuussa 2017.

Yleissuunnitelmaluonnokset

Ympäristövaikutusten arviointi

YVAssa tutkittavat vaihtoehdot

YVA-ohjelma

Hankkeeseen liittyvien tilaisuuksien aineistot

Yleisötilaisuus 15.12.2016

Vaikutustyöpaja 19.10.2016:

Yleisötilaisuus 30.3.2016:

Tavoitetyöpaja 1.12.2015:

Katso myös