E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut yleissuunnitelman ja YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arvioinnin E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Raisio.  Yleissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017 ja se laitetaan kuntiin nähtäville. Samaan aikaan yleissuunnitelman kanssa Raision kaupunki on laatimassa asemakaavoja Kaanaan ja Raisionkaaren väliselle alueelle. Yleissuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin näitä asemakaavoja. Kun yleissuunnitelma on saanut lainvoiman, käynnistyy tiesuunnitelman laatiminen. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa noin 2020-luvun alkupuolella. Turun kehätie parannetaan nykyiselle paikalleen. Hankkeen yleissuunnitelman laati Ramboll Finland Oy.

Hankkeen aikataulu ja osallistumismahdollisuudet

Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017. Valmis yleissuunnitelma laitetaan kuntiin nähtäville. Mikäli suunnitelmaan haluaa ehdottaa jotain muutoksia, siitä tulee jättää kuntaan muistutus 30 vuorokauden nähtävillä olon aikana. Kunnat antavat ELY-keskukselle suunnitelmasta lausunnon, jossa otetaan kantaa myös saatuihin muistutuksiin. Tienpitoviranomainen ELY-keskuksessa laatii yleissuunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen Liikennevirastolle ja ottaa siinä kantaa saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Liikennevirasto hyväksyy yleissuunnitelman, jonka jälkeen se tulee uudelleen nähtäville kuntiin. Hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen nähtävillä olon aikana. Lainvoimainen yleissuunnitelma toimii pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle eikä siinä hyväksytyistä ratkaisuista voi enää valittaa myöhemmissäkään suunnitteluvaiheissa.  

Yleissuunnitelman toimenpiteet

Suunnittelua on tarkennettu ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen valittujen vaihtoehtojen pohjalta.

Yleissuunnitelman toimenpiteinä esitetään, että

  • E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välillä.
  • Järvelän eritasoliittymään toteutetaan ramppiyhteydet myös lännestä eli Rymättylän suunnasta.
  • Ruonan yhdystien tasoliittymään toteutetaan eritasoliittymä.
  • Vanton eritasoliittymästä poistetaan lännen suunnan rampit ja idän eli Raision suunnan ramppeja parannetaan.
  • Kaanaan eritasoliittymä parannetaan siten, että E18 Turun kehätien linjaus on jatkuva.
  • Raisionlahden kohdalla junarata rakennetaan uudelleen hieman etelämmäksi. Rinnakkaiskatuyhteys toteutetaan kehätien eteläpuolelle. Kävely- ja pyöräväylät sijaitsevat kehätien molemmilla puolilla.
  • Krookilan kohdalle rakennetaan suuntaiseritasoliittymä, josta on rampit vain itään eli Raision suuntaan. Rinnakkaiskatuyhteydet toteutuvat kehätien molemmille puolille Krookilan eritasoliittymästä Raision keskustaan.
  • Raisionkaaren kohdalle tehdään eritasoliittymä.
  • Seututielle 185 MEyerin telakan kohdalle toteutetaan eritasoliittymä, josta on yhteys Krookilan eritasoliittymään.
  • Pernon eritasoliittymän ramppien erkanemis- ja liittymiskaistoja parannetaan. Eritasoliittymän ramppien päihin toteutetaan liikennevalot.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melusuojausten alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut. Nopeusrajoitus kehätiellä on Satamatien ja Järvelän eritasoliittymän välillä 50 km/h, Järvelän eritasoliittymän ja Raisionkaaren eritasoliittymän välillä 80 km/h ja Raision keskustan kohdalla 60 km/h. Kartat suunnitelmaluonnoksista löytyvät sivun oikeasta linkkipalkista.

YVA-menettely, yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus

Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). Siinä tutkittiin suunnitteluvälin kehittämisvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Lisäksi selvitettiin mahdollisuudet lieventää ja torjua tien rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia asukkaille ja ympäristöön. Selostuksesta saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta valittiin toteuttamiskelpoisin vaihtoehto, josta laaditaan lopullinen yleissuunnitelma.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualue antoi yhteysviranomaisena lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja totesi, että ympäristövaikutukset on arvioitu riittävällä tavalla. Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/E18turunkehatieYVA.

Keskeisiä ongelmia ruuhkat sekä heikko liikenneturvallisuus ja liikenteellinen toimivuus 

Turun kehätien liikennemäärät suunnittelualueella vuoden 2013 tietojen mukaan ovat noin 8 200 - 22 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina koko Naantali-Raisio välillä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Henkilöautoliikenteen kasvu on ollut keskimäärin 1,5 % vuodessa. Kehätien liikenneturvallisuustaso on nykyisellään heikko. Merkittävimmät onnettomuuskasaumakohteet ovat Raisiossa Raisionkaaren, Alhaistentien ja Juhaninkujan liikennevalo-ohjatut liittymät. Tarkastelujakson onnettomuustiheys ja onnettomuusaste on huomattavasti korkeampi kuin muilla Varsinais-Suomen tai koko maan kantateillä.

Turun kehätien keskeisimmät ongelmat kohdistuvat liikenteen sujuvuuteen aamu- ja iltahuipputuntiliikenteen aikoina ja sekä liikenneturvallisuuteen. Myös E18-tien epäjatkuvuuskohdat Raision alueella (Kaanaa ja Krookila) heikentävät tien liikenteellistä toimivuutta ja liikennejärjestelyiden hahmottamista etenkin raskaan liikenteen osalla.  Kehätien liikenteen kasvun jatkuessa edelleen kasvavat sujuvuus- ja turvallisuusongelmat.

E18 Turun kehätie merkittävä kuljetusten välittäjä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Turun kaupunkiseudulla kehätiellä on valtakunnallisen tehtävänsä lisäksi suuri merkitys seudullisesti yhdistäessään Turun ja ympäristökuntien alueita toisiinsa. Turun kaupunkiseudun alueelle on laadittu rakennemalli 2035, jonka mukaan kehätien varren maankäyttöä tehostetaan nykyisestään painottuen asumisessa kehätien sisäpuolelle ja työpaikoissa kehätien varteen. Lisäksi tavoitteena on vähentää raskasta läpikulkuliikennettä Turun keskustassa ja siirtää satamaliikenne käyttämään enenevissä määrin kehätietä. Naantalista suuntautuvaa Raision keskustan läpi kulkevaa liikennettä on tarkoitus siirtää Aurinkotie-Raisiontie -reitiltä E18 Turun kehätielle ja mt 185 Naantalin pikatielle.

Turun kehätie on etenkin alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti merkittävä suurten erikoiskuljetusten yhteys.

Sen vaikutusalueen merkittävimmät suurten erikoiskuljetusten kohteet ovat Turun ja Naantalin satamat, väylän varrella olevat Urusvuoren, Vahdontien varren, Ruskon ja Kuninkojan alueen teollisuuskohteet sekä Topinojan jätealueet. Vuonna 2014 valmistuneen E18 Raision keskustaa koskevan liikennejärjestelyjen aluevaraussuunnitelman perusteella myös vaarallisten aineiden kuljetukset tulevat säilymään Turun kehätiellä, sillä niiden ohjaamiseen ei ole vaihtoehtoisia turvallisempia reittejä olemassa.

Suunnittelualueella on voimassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 23.8.2004. Maakuntakaavassa on esitetty runsaasti maankäytön laajentumisalueita kehätien ympäristössä. Liikenneyhteyksien kehittämisen kannalta tärkeimpiä ovat työpaikka- ja teollisuusaluevaraukset Naantalin Luolalassa ja satamassa.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. 040 583 2078

- Ramboll Finland Oy, pääsuunnittelija Sari Kirvesniemi, p. 040 575 6090

 

Päivitetty