E18 Turun kehätien parantaminen Raision kohdalla

Raision keskustan kohdan tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy alueen asemakaavoituksen rinnalla marras-joulukuussa 2017. Työt suunnittelualueella ovat käynnistyneet jo aiemmin maastomittauksilla ja siltojen erikoistarkastuksilla. Tiesuunnittelussa tarkennetaan aluevaraussuunnitelman mukaiset liikenneratkaisut ja laaditaan tiesuunnitelma sekä tarvittavat katusuunnitelmat. Lännessä suunnittelualue rajautuu Juhaninkujan liittymän länsipuolelle ja idässä Vesilaitoksentien liittymään. Suunnitteluosuuden pituus kehätiellä on noin kaksi kilometriä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Raision keskustaa sivuava valtatie 8 noin kilometrin matkalla. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan loppuvuodesta 2019. Tiesuunnittelun konsultiksi on valittu Sito Oy.

Hankkeen aikataulu ja osallistumismahdollisuudet

Suunnitteluun kutsutaan osallistumaan kaikkia niitä, joihin hanke voi vaikuttaa. Osalliset voivat olla alueen asukkaita, maanomistajia, yrittäjiä, työntekijöitä, virkistyskäyttäjiä, keitä vain hanke kiinnostaa. Tiesuunnittelun aikana järjestetään 3-4 kaikille avointa yleisötilaisuutta. Lisäksi sidosryhmille järjestetään erikseen työpajoja ja muita infotilaisuuksia mm. Raision kaupungin päättäjille. Valmiista tiesuunnitelmasta pyydetään aikanaan lausunnot ja siitä voi jättää mielipiteensä nähtävillä oloaikana.

Hankkeelle tullaan perustamaan postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä, osallistumistilaisuuksista sekä siitä, että hankkeen nettisivuille on päivitetty uutta aineistoa. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa konsultille. Konsultin yhteyshenkilön yhteystiedot tarkentuvat myöhemmin.  Myös tiesuunnittelun tarkempi aikataulu täydentyy myöhemmin. 

Hankkeen lähtökohdat

Nykyiset liikennejärjestelyt vaikeuttavat Raision keskustan maankäytön kehittämistä. Naantalin ja Turun satamien liikenteen solmukohdan muodostaa E18 (kt 40) ja E8 -teiden (vt 8) liittymä, joka sijoittuu Raision keskustaan. Satamaliikenteen lisäksi taajaan asuttua keskustaa kuormittaa Neste Oilin Naantalin öljynjalostamon ja Raision tehtaiden raskas liikenne. Lisäksi Meyerin telakan toiminnan merkittävä laajeneminen kasvattaa lähivuosina alueen liikennevirtoja huomattavasti. 

Raision kaupunki järjesti v. 2009–2010 suunnittelukilpailun keskustan maankäytön kehittämiseksi. Kilpailun voittajaehdotuksen pohjalta käynnistettiin Raision keskustan osayleiskaavan laatiminen ja yhtenä sen osaselvityksenä laadittiin liikennejärjestelyjen aluevaraussuunnitelma.

Keskikaupungin osayleiskaavalla tavoitellaan palvelujen ja asumismahdollisuuksien monipuolistumista, kaupunkikuvan kiinnostavuuden lisäämistä sekä toimintojen sujuvuutta ja turvallisuutta Raision kaupunkialueen ytimessä. Keskikaupungin osayleiskaava hyväksyttiin 15.6.2015 ja jatkossa se osaltaan ohjaa keskeisen alueen asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. Osayleiskaavassa on ollut keskeistä keskustan läpi ja sivuitse ohjautuvien liikenneväylien tulevaisuuden tilatarpeiden osoittaminen. Osayleiskaava on saanut lainvoiman 12.8.2015. Lainvoimaisen osayleiskaavan yhteydessä laadittu aluevaraussuunnitelma vastaa tiehankkeen lainvoimaista yleissuunnitelmaa.

Aluevaraussuunnitelman sisältö

Aluevaraussuunnitelmassa tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa keskustan liikennejärjestelyjen ratkaisemiseksi. Kaikissa vaihtoehdoissa E18-tien liikenne on sijoitettu ydinkeskustan alueella tunneliin, mutta tunnelin sijainti ja pituus vaihtelivat. Osayleiskaavaan valittiin ratkaisu, jossa Raisiontien ja Nesteentien liittymä on poistettu nykyiseltä paikaltaan ja Nesteentielle liitytään parannettujen katujärjestelyjen kautta keskustan lounaisesta reunasta. Ydinkeskustan kohdalla kehätie on n. 450 metrin matkalla tunnelissa. Raision eritasoliittymä on korvattu nykyisellä paikallaan kiertoeritasoliittymällä. Voudinkatu ja Kirkkotie yhdistetään ja Kirkkotieltä rakennetaan kehätien rinnakkaiskatu Haunistentielle.  Petterinpellon alueelta täydennetään kehätien pohjoispuoliset rinnakkaiskatuyhteydet Voudinkadulle ja Vesilaitoksentielle.

Hankkeen merkitys alueelle

Eurooppalaiseen TEN-ydintieverkkoon kuuluva E18 Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimalle. E18 tien liikennemäärä Raision keskustassa on noin 23 000- 31 000 ajon/vrk. Nykyisillä liikennemäärillä valo-ohjatut liittymät toimivat ruuhka-aikana kapasiteettinsa äärirajoilla ja liikenne ruuhkautuu säännöllisesti. Lisäksi lähekkäin olevat liittymät vaikeuttavat liikenteen toimivuutta ja aiheuttavat liikenneturvallisuusongelmia. Raision eritasoliittymän Voudinkadun ramppiliittymä on vaarallisin liittymä koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.


Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. 0295 022 844

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa