E18 Turun kehätien parantaminen Raision kohdalla

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Raision kaupunki ovat laatineet yhdessä Raision keskustan osayleiskaavaan liittyvää liikenteen aluevaraussuunnitelmaa. Suunnitelma valmistui syksyllä 2014. Nykyiset liikennejärjestelyt vaikeuttavat Raision keskustan maankäytön kehittämistä. Naantalin ja Turun satamien liikenteen solmukohdan muodostaa E18 (kt 40) ja E8 -teiden (vt 8) liittymä, joka sijoittuu Raision keskustaan. Satamaliikenteen lisäksi taajaan asuttua keskustaa kuormittaa Neste Oilin Naantalin öljynjalostamon ja Raision tehtaiden raskas liikenne. Aluevaraussuunnitelman ratkaisuja on arvioitu osana koko E18 Turun kehätien kehittämistä. Kehätien kehittämisselvityksessä nousi selvästi esille tarve Raision keskustan ja eritasoliittymän parantamiselle. Keskustan kohdan tiesuunnitelman laatiminen pyritään käynnistämään alueen asemakaavoituksen rinnalla syksyllä 2017.  

Hankkeen lähtökohdat

Raision kaupunki järjesti v. 2009-2010 suunnittelukilpailun keskustan maankäytön kehittämiseksi. Kilpailun voittajaehdotuksen pohjalta käynnistettiin Raision keskustan osayleiskaavan laatiminen, minkä yhteydessä liikennesuunnittelua on jatkettu aluevaraussuunnitelmana. Aluevaraussuunnitelmassa määritellään kaavassa tarvittavat liikenteen tarvitsemat maa-alueet.

Hankkeen merkitys alueelle

Eurooppalaiseen TEN-ydintieverkkoon kuuluva E18 Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimalle. E18 tien liikennemäärä Raision keskustassa on noin 23 000- 31 000 ajon/vrk. Nykyisillä liikennemäärillä valo-ohjatut liittymät toimivat ruuhka-aikana kapasiteettinsa äärirajoilla ja liikenne ruuhkautuu säännöllisesti. Lisäksi lähekkäin olevat liittymät vaikeuttavat liikenteen toimivuutta ja aiheuttavat liikenneturvallisuusongelmia. Raision eritasoliittymän Voudinkadun ramppiliittymä on vaarallisin liittymä koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Aluevaraussuunnitelman sisältö
 

Aluevaraussuunnitelmassa on tarkasteltu neljää eri vaihtoehtoa keskustan liikennejärjestelyjen ratkaisemiseksi. Kaikissa vaihtoehdoissa E18-tien liikenne on sijoitettu ydinkeskustan alueella tunneliin, mutta tunnelin sijainti ja pituus vaihtelevat. Osayleiskaavaluonnokseen on valittu vaihtoehdoista ratkaisu, jossa Raisiontien ja Nesteentien liittymä on poistettu nykyiseltä paikaltaan ja Nesteentielle liitytään parannettujen katujärjestelyjen kautta keskustan lounaisesta reunasta. Ydinkeskustan kohdalla kehätie on n. 450 metrin matkalla tunnelissa. Raision eritasoliittymä on korvattu nykyisellä paikallaan kiertoeritasoliittymällä. Voudinkatu ja Kirkkotie yhdistetään ja Kirkkotieltä rakennetaan kehätien rinnakkaiskatu Haunistentielle.  Petterinpellon alueelta täydennetään kehätien pohjoispuoliset rinnakkaiskatuyhteydet Voudinkadulle ja Vesilaitoksentielle. Liikenneratkaisujen vaikutusten arviointia on tarkennettu osayleiskaavan ehdotusvaihetta varten.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, suunnittelupäällikkö Antti Kärki, p. 0295 022 802 ja projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. 0295 022 844

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa