Uutiset 2020

Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia - maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeet, maatilarahoitus sekä viljelijätuet, päivitetty 26.3.2020 (Kaakkois-Suomi)

(Tiedostoa päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee. Julkaisupäivä näkyy otsikossa) 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut toimivat poikkeusaikanakin normaalisti.  Asiantuntijamme tekevät etätyötä, joten olemme tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla virka-aikana. Asiakastapaamiset korvataan tarvittaessa Skypellä tai Teamsilla. Ajankohtaiset tiedotteet löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulta kohdasta Ajankohtaiset, ja jaamme niitä myös FB-sivullamme Mahdollisuuksien maaseutu ELY Kaakkois-Suomi.

Olemme koonneet tähän meille tulleita kysymyksiä liittyen koronaviruksen vaikutuksiin. Jos et löydä vastausta omaan kysymykseesi, ota yhteyttä ELY-keskuksen Maaseutupalvelut-yksikön asiantuntijoihin. Yhteystiedot tästä palveluhakemistosta.

Vaikutukset yrityshankkeisiin  

Hallitus on luvannut työttömyyskorvausta yrittäjille ja freelancereille, mihin otan yhteyttä, kun haluan työttömyyskorvausta?

Yrittäjä voi ilmoittautua sähköisesti TE-palvelut sivuille hakijaksi https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi  käyttäen pankkitunnuksia tai tulostamalla paperiversion suomi.fi -sivuilta (ei suositella) ja toimittamalla keskiviikkona (muutoin suljettuna) lomakkeen täytettynä TE-toimiston laatikkoon.

Virkailija on yhteydessä hakijaan ja tekee tarvittavat selvityspyynnöt eli kysyy, miten tilanne on muuttunut yrityksessä aikaisemmasta" ja selvittää hakijalle, miten työttömyysturvaa haetaan. Hyväksytyt saavat todennäköisesti työttömyysturvan suuruista korvausta https://www.kela.fi/tyomarkkinatuen-maara-ja-maksaminen.
Kaakkois-Suomen TE-toimiston ohjeistus yrittäjille Korona-tilanteessa löytyy täältä

Mitä voimme tehdä, jos koronavirustilanteesta johtuen investointia ja perustamistuen toimenpiteitä ei kyetä tekemään päätöksessä sanotussa toteutusajassa?

Kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan. Jatkoaikaa on mahdollista hakea muutoshakemuksella. Jatkoajan myöntäminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Koronatilannetta voidaan kuitenkin pitää hyväksyttävänä syynä jakoajan myöntämiselle.   

Voinko pyytää ELY-keskusta nopeuttamaan maksuhakemukseni käsittelyä?

Kyllä voit pyytää. Ota yhteyttä oman hankkeesi maksatuskäsittelijään.

Voinko pyytää ELY-keskukselta kriisirahoitusta?

Maaseutuohjelman rahoitus ei ole luonteeltaan kriisirahoitusta, jolla voitaisiin vastata suoraan koronavirusepidemian aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla otettaisiin käyttöön uusia kokonaan kansallisesti rahoitettavia koronavirusepidemian aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen liittyviä rahoitusmuotoja. Maaseudun yritysrahoitusta voi kuitenkin hakea poikkeustilanteessakin normaaliin tapaan.

Sen sijaan Työ- ja elinkeinoministeriöllä on valmisteilla uusia keinoja yritysten auttamiseksi poikkeuksellisessa tilanteessa. ELY-keskuksille myönnetään 50 miljoonaa euroa yritysten kehittämisavustuksiin. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Avustus on käytettävissä koko maassa ja haku aukeaa lähiaikoina. Lisätietoa:

TEM Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta
Pk-yritysten kehittämisavustuksiin 50 miljoonaa euroa
ELY-keskus yrittäjien tukena Kaakkois-Suomi   
Business Finlandilta uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi
Finnveralla mahdollisuus kasvattaa pk-yritysten rahoitusta merkittävästi – asiakastyöhön varataan lisäresursseja

Vaikutukset kehittämishankkeisiin

Voivatko hanketoimijat lomauttaa määräaikaisiin työsuhteissa olevia hanketyöntekijöitään?

Lomautusten ja irtisanomisten osalta noudatetaan työ- ja virkamiehiä koskevaa lainsäädäntöä. Mediassa on ollut esillä, että työnantajalle olisi tulossa helpotuksia mm. lomautuksiin. Sitä kannattaa nyt seurata. Tärkeintä on miettiä työntekijälle hanketta hyödyttäviä tehtäviä, esim. tapoja kehittää virtuaalisin tavoin tilaisuuksia ja tapahtumia. Voidaan sopia myös vapaaehtoisesta lomauttamisesta. Tällöin työntekijän olisi mahdollista jatkaa esim. jatkoajan turvin pidempään ja hankkeen resursseja säilyisi jatkoajan toteuttamiseen.

Onko maaseuturahoituksen osalta tehty jotakin erityisiä linjauksia koronaan liittyen? Hankkeemme kohdentuu ikäihmisiin ja heidän tapaamisiin. Miten pitäisi nyt toimia?

Tilaisuuksien peruminen tai järjestäminen muulla tavoin on nyt keskeistä. Koronaa koskevia ohjeita on noudatettava mm. tapaamisten suhteen.  Myös erilaisia uusia yhteisöllisiä menetelmiä, kuten skype- ja teams-kokouksia, kannattaa nyt kokeilla.

Voiko koronavirustilanteen johdosta toteuttamatta jääneestä hankkeen matkasta tai tapahtumasta syntyneitä kustannuksia hakea maksuun?

Mikäli hankematkoja peruuntuu tai siirtyy, on kulujen korvaamista aina ensin tiedusteltava lento- ja junayhtiöiden tai matkavakuutuksen kautta. Koronaviruksen takia peruttujen matkojen ja tapahtumien kulut ovat tukikelpoisia siltä osin, kun niihin ei ole mahdollista saada palautusta tai hyvitystä muuta kautta ja kun kustannukset kohdistuvat hankkeelle.

Mitä voimme tehdä, jos hankesuunnitelmaan kuuluvia matkoja ja tapahtumia uhkaa koronavirustilanteen johdosta jäädä toteuttamatta?

Ensisijaisesti tällaisissa tilanteissa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan. Jos hankeaika on päättymässä, voidaan harkita jatkoajan myöntämistä hankkeelle, jolloin hankesuunnitelmaan kuuluvia matkoja voidaan mahdollisesti tehdä myöhemmin. Jos matkojen siirtäminen ei ole tarkoituksenmukaista, ne voidaan perua. Tämä voi vaatia hankesuunnitelman muutoksen. Huomioitava on kuitenkin, että jatkoaika-/muutoshakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Hanketilaisuuksia suunniteltu ja syntynyt kustannuksia, mutta tilaisuudet nyt peruttu. Onko kustannukset tukikelpoisia?

Ovat, ensisijaisesti suositaan siirtämistä, ei lopullista perumista, jolloin tehty valmisteleva työ ei mene täysin hukkaan.

Pitääkö hankesuunnitelmaa muuttaa?

Isommissa muutoksissa kyllä. Kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan.

Voiko pitää vaihtoehtoisesti webinaareja, vaikka niitä ei ole hankesuunnitelmassa mainittu.

Kyllä voi.

Tilaisuuksista olisi kertynyt hankkeelle yksityistä rahoitusta, joka nyt jää saamatta, mutta kustannukset juoksevat. Onko tähän mahdollista saada maksatushakemuksissa joustoa?

Ei ainakaan tässä vaiheessa.

Miten käy, jos nyt varaa kesäksi hankkeen opintomatkan majoituksen ja siitä menee ennakkomaksu ja sitten matkaa ei voidakaan järjestää. Onko kyseinen kulu silloin hankkeelle kuuluva kulu vai ei?

Jos ennakkomaksu on kesän opintomatkasta maksettu ja se peruuntuu koronan takia, niin se on force major -syy ja kuuluu hankkeen kustannuksiin. 

Vaikutukset maatilarahoitukseen 

Maatilarahoitus toimii normaalisti. Hakemuksia käsitellään Hyrrässä ja päätöksistä tulee hakijalle sähköpostiin tieto. Kehotamme viljelijöitä ensi sijassa sähköiseen hakuun. Mikäli rakennettava hanke ei ehdi valmistua määräaikaan mennessä, niin hankkeelle voi hakea jatkoaikaa lomakkeella 501. Jatkoaikaa on haettava ennen kuin hankkeen määräaika menee umpeen. Investoinnin toteutumista koskevissa ongelmatilanteissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä maatilarahoituksen asiantuntijaamme.

Vaikutukset tarkastuksiin

Yritysten ja hankkeiden investointitukien tarkastukset

Maaseuturahastosta rahoitettuihin investointeihin on toteutumisen tarkastamiseksi tehtävä tarkastuskäynti. Koronavirustilanteesta johtuen investoinnin tarkastus pyritään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella tekemään muita vaihtoehtoisia keinoja hyödyntäen paikalla tehtävän tarkastuskäynnin sijaan. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi maksatushakemukseen liitetyt valokuvat, joista voidaan luotettavasti todeta, että investointi on toteutettu sekä rakennusvalvontaviranomaisen antama loppukatselmuspöytäkirja, jossa ei ole huomautettavaa.

Maatilatarkastukset

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit.  Erityisesti maatiloille kohdistuvia tarkastuskäyntejä rajoitetaan, mm. luomutarkastuksia ei toistaiseksi tehdä.

Paikalla tehtävät tilavalvonnat keskeytetään toistaiseksi. Tämä koskee tällä hetkellä käynnissä olevia eläintukien valvontoja. Kasvipeitteisyysvalvonnan maastokäyntejä, joissa kontaktit ovat vältettävissä, voidaan kuitenkin suorittaa.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia löytyy Ruokaviraston sivulta Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista 


Päivitetty