Uutiset 2018

Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmasta rahoitusta Länsi-Suomen maakuntiin 2014 - 2017 kaikkiaan 141,5 miljoonaa euroa

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta on kanavoitunut Kestävää kasvua ja työtä- rakennerahasto-ohjelmasta rahoitusta Länsi-Suomen maakuntiin 2014–12/ 2017 kaikkiaan n. 141,5 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistettiin yritysten kasvua, parannettiin työllisyyttä ja edistettiin ympäristön tilan paranemista.

EAKR- rahoitusta lähes 56 miljoonaa
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta yritysten kehittämishankkeisiin ja ympäristöhankkeisiin on Länsi-Suomessa myönnetty ohjelmakauden aikana yhteensä yli 55,6 miljoonaa euroa. Valtaosa eli n. 53 milj. myönnettiin yrityskohtaisiin kehittämishankkeisiin joita oli vuoden lopussa 732 kpl.

Toimintaympäristön kehittämishankkeiden osuus oli 1,8 milj. euroa. Ympäristöhankkeiden osuus oli n. 0,7 milj. euroa. Yritysrahoitusta myönnettiin mm. pk-yritysten kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyviin hankkeisiin. Myönnetystä rahoituksesta 48 % on kohdistunut kone- ja laite sekä rakennusinvestointeihin. Kehittämistoimenpiteiden, kuten kansainvälistymisen ja tuotekehityshankkeiden osuus oli 52 % sidonnoista.

ESR- hankerahoitusta myönnetty 86 miljoonaa euroa
Ensimmäiset "Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020"-ohjelmakauden hankerahoituspäätökset tehtiin vuoden 2014 lopussa. Tähän mennessä Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämää ESR-rahoitusta on myönnetty 232 hankkeelle seitsemän maakunnan alueella ja valtakunnallisesti.

Hankkeille myönnetyn ESR-rahoituksen yhteenlaskettu määrä on 86 miljoonaa euroa. Rahoitetuissa hankkeissa on kehitetty uusia ja innovatiivisia ratkaisuja mm. heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen, kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamiseen sekä sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen.

Tukia maksettu jo 54 miljoonaa
Ohjelmakauden 2014–2020 maksatukset alkoivat vuoden 2015 kesällä. Kolmen vuoden aikana tukia on maksettu yhteensä 54 miljoonaa euroa. Tästä EAKR; yritys- ja ympäristöhankkeiden osuus on ollut 21 miljoonaa ja ESR-hankkeiden osuus 33 miljoonaa euroa.

EU-rahoituksen seurannan kannalta kiinnostavia kohteita ovat varojen sidonta-aste ja maksatusaste. Maksatusaste kertoo, paljonko hankkeisiin sidotuista varoista on maksettu hanketoteuttajille. EAKR-hankkeiden suurin maksatusaste on Keski-Pohjanmaalla, 50 %. ESR-hankkeissa yli 60 % maksatusasteen on saavuttanut Keski-Suomi, Satakunta ja valtakunnalliset hankkeet. Maksatusasteeseen vaikuttaa se, miten suuria euromääräisiä maksatuseriä hankkeet pystyvät hakemaan. Hankkeiden toteutumisella suunnitelmien mukaan on siten suuri merkitys.

Maakuntien välillä on eroja, koska päätöksiä alettiin ohjelmakauden alussa tekemään eri tahtiin eri maakunnissa. Niissä maakunnissa, joissa on ensimmäisiä päätöksiä tehty, ovat myös maksatukset lähteneet aikaisempaa liikkeelle. Kuluvana vuonna tulee maksatushakemusvolyymi kasvamaan joka maakunnassa.

Paikan päällä varmennus käynnistyi
Keski-Suomen ELY-keskuksen vuoden 2017 suunnitelmassa oli yhteensä 170 hanketta. Niistä 97 liittyi yritysten toiminnan kehittämiseen. TEM:n suorittama otanta osui epätasaisesti eri maakuntiin. Eniten siihen tuli Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan hankkeita. Varmennuskäynnit aloitettiin kesän 2017 aikana, kun varmennuksiin liittyvä osio valmistui Eura-tietojärjestelmään. Puolen vuoden aikana tehtiin 55 käyntiä, joista 43 kohdistui EAKR-hankkeisiin ja 12 ESR-hankkeisiin. Hankkeiden elinkaaresta johtuen osa varmennuskäynneistä siirtyy vuodelle 2018.

Eura-tietojärjestelmässä tuli joulukuussa 2017 käyttöön jatkotoimenpiteet-osio, joka mahdollistaa kokonaan sähköisen asioinnin. Mikäli esim. varmennuskäynnillä havaitaan euromääräinen havainto tukikelvottomuudesta, jatkotoimenpiteiden tekijä luo ja lähettää kuulemiskirjeet järjestelmässä. Hankkeet vastaavat kuulemiskirjeeseen Eura-tietojärjestelmässä ja takaisinperintäpäätös on järjestelmässä nähtävissä.

Lisätietoja: Keski-Suomen ELY-keskus

Hankerahoitus ESR: Rahoitusyksikön päällikkö Taina Lommi, puh. 0295 024 960

Yritysrahoitus EAKR: Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin, puh. 0295 024 594

Tukien maksatukset (ESR ja EAKR): Maksatusyksikön päällikkö Jukka T Raivio, puh. 0295 036 092

Liitteet
Kooste Länsi-Suomeen myönnetystä rahoituksesta

Diasarja rakennerahasto-ohjelman sidonnoista ja maksatuksista 2014 - 2017

 

 

 

 

 

 


Päivitetty