Uutiset 2018

Kaakkois-Suomen ELY-keskus koordinoi valtakunnallista pakolaisten ohjauksen kehittäminen -hanketta (Kaakkois-Suomi)
Anne Laitinen-Sainio ja Eija Asikainen työskentelevät Kouvolassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa hankkeessa.
 

Valtakunnallisessa POKE, Pakolaisten ohjauksen kehittäminen -hankkeessa nopeutetaan pakolaistaustaisten koulutus- ja työllistymispolkuja parantamalla ohjaus- ja neuvontapalveluja. Toimenpiteinä ovat osaamisen ja verkostojen toiminnan kehittäminen. Hankkeessa kehitetään myös sähköisiä palveluita, jotta tiedonsiirto toimijoiden välillä tulisi sujuvammaksi.

Pakolaisten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. UNHCR:n pakolaisstatuksen saaneiden määrä vuonna 2017 oli 25, 4 miljoonaa, mikä on 2,9 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot selviävät UNCHRn Globaalit Trendit- raportista. Myös Suomessa on reagoitu pakolaisten määrän kasvuun ja esitetty pakolaiskiintiön nostamista tämänhetkisestä 750 pakolaisesta muutamalla sadalla henkilöllä.

Pakolaiset tarvitsevat erityisesti alkuvaiheessa tukea osatakseen itsenäisesti rakentaa omaa oppimisen ja työllistymisen polkuaan vieraissa ja nopeasti muuttuvissa oloissa. Pitkäjänteinen ohjaus edellyttää viranomaisten, koulutuksen järjestäjien, kolmannen sektorin toimijoiden ja yksityisten palveluntuottajien tiivistä yhteistyötä ohjausprosessin eri vaiheissa. Hankkeen painopisteet pohjautuvat hallituksen 3.5.2016 hyväksymään kotouttamisen toimintasuunnitelmaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan selvitykseen maahanmuuttajien koulutus- ja työelämäsiirtymistä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus koordinoi - työntekijöitä hankkeella on ympäri Suomea

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoima valtakunnallinen hanke kestää vuoden 2020 loppuun ja sitä rahoittaa AMIF -rahasto. Hanke rekrytoi ELY-keskuksiin viisi projektiasiantuntijaa, joiden tehtävänä on kehittää kiintiöpakolaistaustaisten ohjausta luoden oppilaitosten ja TE-hallinnon ohjausta integroivia malleja. Ministeriöön palkataan projektiasiantuntija sovittamaan yhteen kansallisella tasolla TE-hallinnon ja opetushallinnon kehittämistoimia ja tuottamaan tietoa valtakunnallisen kehittämistyön tueksi. Lisäksi TE-toimistoihin tulee töihin kahdeksan työntekijää, jotka kehittävät kiintiöpakolaistaustaisten asiakkaiden neuvonta-ja ohjauspalveluja henkilökohtaisessa asiakastyössä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Kouvolassa työskentelee hankepäällikkö Eija Asikainen ja hankesuunnittelijana Anne Laitinen-Sainio.

Hankepäällikkönä Eija Asikainen vastaa siitä, että hanke etenee tukipäätöksessä asetettujen tavoitteiden ja hankkeelle asetettujen resurssien mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa hankkeen toiminnan suunnittelua ja organisointia yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa siten, että henkilöstöllä on mahdollisimman hyvät edellytykset tuottaa innovatiivisia kehittämisehdotuksia ja luoda toimivat verkostot eri toimijoiden kanssa.

Hankesuunnittelija Anne Laitinen-Sainio vastaa hankepäällikön työparina valtakunnallisesta ja alueellisesta kehittämistyöstä, jonka tavoitteena on pakolaisten pitkäjänteisen ja verkostomaisen ohjauksen sujuvoittaminen. Hankesuunnittelija selvittää pakolaisten ohjauksen nykytilaa ja -käytäntöjä, ja pyrkii terävöittämään kehittämistarpeita ja tunnistamaan toimivia käytäntöjä sekä kehittämään ohjaus- ja neuvontatyön tukea. Myös hankkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän koordinointi sekä uuden tutkimuksellisen tiedon tuottaminen kuuluvat hankesuunnittelijan tehtävään.  


Päivitetty