Tiedotteet 2019

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Isossakyrössä, Alajärvellä ja Kuortaneella on valmistunut (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Isokyrö, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 28.6.-30.8.2019 ja niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Alajärvi ja Kuortane ajalla 17.9.-31.10.2019. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Alajärvellä on 13 kpl vedenhankintaa varten tärkeää 1-luokan, seitsemän vedenhankintaan soveltuvaa 2-luokan ja kaksi tässä luokituksessa poistettua pohjavesialuetta. Rajausmuutoksia tehtiin kymmenelle alueelle, joista suurin osa pieniä muodostumisalueiden rajaustarkistuksia. Aluerajauksia muutettiin laajemmin Saukonkylän ja Kortekankaan alueilla vuonna 2015 tehdyn rakenneselvityksen perusteella sekä alueiden yhdistämisen myötä Kamppila-Langhed pohjavesialueella. Alajärven alueella sijaitsee kolme harjujaksoa, joihin kuuluu 12 Alajärven alueen pohjavesialueista. Pohjois-etelä -suuntaiset harjujaksot sijoittuvat länsi, keski- ja itäosaan kaupunkia. Loput alueista ovat pienialaisia rantakerrostumia ja moreenimuodostumia.

Isossakyrössä on neljä pohjavesialuetta, jotka kaikki on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi eli 1-luokan pohjavesialueiksi. Kuulemisessa saadun lisätiedon perusteella Peippostenpappilaa ei esitetyn mukaisesti poistettu pohjavesialueista, vaan se säilyy vedenhankintaa varten tärkeänä pohjavesialueena. Isonkyrön pohjavesialueista puolet on harjuja ja puolet moreenimuodostumia, joissa on rantakerrostumia. Kokkokangas on osa katkeilevaa harjujaksoa, joka ulottuu Ylistarosta Oravaisiin. Suolaisen pohjavesialue on kallioperän ruhjeeseen kerrostunut paksujen savi- ja silttikerrosten alle peittynyt harju, joka kerää pohjavettä laajalta ruhjevyöhykkeeltä. Peippostenpappila ja Jokiperä on pienehköjä huuhtoutuneesta moreenista ja rantakerrostumista koostuvia pohjavesimuodostumia. Pohjavesialueita on Isonkyrön eri osissa. Kokkokankaan pohjavesialue sijaitsee aivan kunnan pohjoisosassa ja Jokiperä eteläosassa, Peippostenpappilan pohjavesialue on Tervajoen taajaman eteläpuolella ja Suolainen Isonkyrön kuntakeskuksen lähettyvillä Kyrönjoen itäpuolella.

Kuortaneella on kolme vedenhankintaa varten tärkeää 1-luokan pohjavesialuetta sekä yksi vedenhankintaan soveltuva 2-luokan ja yksi tässä luokituksessa poistettu pohjavesialue. Pieniä rajaustarkistuksia tehtiin kolmelle alueelle. Hietalankangas, lahdenkangas ja Lappakangas ovat hiekka- ja soramuodostumia, jotka kuuluvat samaan etelä-pohjoissuuntaiseen harjujaksoon, joka kulkee kunnan keskiosassa. Kylmäkonto on moreenimuodostuma.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Isonkyrön kunnan, Alajärven kaupungin ja Kuortaneen kunnan ja Alajärven kaupungin pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (kesäkuu 2020) (www.syke.fi/avointieto).

Alajärven ja Kuortaneen pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 11.12.2019 alkaen.

Isonkyrön pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 12.12.2019 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Lisätietoja:


Päivitetty