Tiedotteet 2019

Varsinais-Suomen ELY-keskus asiantunteva ja yhteistyökykyinen

ELY-keskusten ja TE-toimistojen tuoreessa sidosryhmäkyselyssä Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut huippupisteet. Palveluiden kokonaistyytyväisyys on noussut neljässä vuodessa 3,38:sta 4,0:aan asteikolla 1-5. Varsinais-Suomen ELY-keskus sai erityisesti kiitosta helposti lähestyttävänä (4,03)  ja asiantuntevana sekä osaavana, josta osiosta tuli huippupisteet 4,30. ELY-keskuksemme on onnistunut kehittämään vaikuttavuuttaan toimialueellaan (3,80) ja toiminnan laadukkuus on noussut 4,02:een. Asiatuntijoiden osaaminen sai myös todella hyvät arviot, 4,26.

Yleiseksi kehittämiskohteeksi vastaajat nostivat riittävän resursoinnin varmistamisen. Sidosryhmät näkevät, että ELY-keskuksissa on liian vähän asiantuntijoita asiakkaiden määrään nähden. Sidosryhmien mielestä yhteistyö ELY-keskuksen kanssa on oleellisen tärkeää, sillä yhteistyön merkitys sai jopa arvosanan 4,51.

Varsinais-Suomen ELY-keskus sai kyselyyn vastauksia selkeästi enemmän kuin mikään muu alue. ELY-keskus kiittää sidosryhmiä aktiivisuudesta. Ilman palautetta emme voi kehittää toimintaamme yhtä tehokkaasti.

Varsinais-Suomen TE-toimisto osaava, asiantunteva ja nopea

TE-toimistojen osalta sidosryhmätutkimus toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Varsinais-Suomen TE-toimiston tulokset olivat hyvät. Palveluiden ja yhteistyön kokonaistyytyväisyys oli varsin korkealla (3,9).
TE-toimistojen keskinäisessä vertailussa sijoitus oli kuudes ja toimistojen väliset erot olivat hyvin pienet.

Erityistä kiitosta saimme asiantuntijuudesta ja osaamisesta (4,17) sekä yhteistyötaidoista (4,05). Hyvät arvosanat saimme joustavuudesta muuttuneessa tilanteessa (3,75), yhteistyön nopeudesta (4,06), toiminnan laadusta (3,81) ja kyvystä tehdä yhteistyötä ja kuunnella muita toimijoita (3,98).
Tyytyväisyys TE-toimiston asiantuntijoiden osaamiseen oli myös korkealla tasolla (4,20).

Yleisesti ottaen TE-toimistoja pidettiin luotettavina ja asiantuntevina kumppaneina. Yleisiksi TE-toimistojen kehittämiskohteiksi nousivat mm. toiminnan joustavuus ja yhtenäisyys. Sidosryhmät näkivät myös mahdollisuuksia yhteistyön syventämisessä sekä kehitettävää toimijoiden yhteistyönä syntyvien asiakkaiden palveluketjujen sujuvuudessa.

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintaan

Yhteensä 15 ELY-keskuksen ja 15 TE-toimistojen sidosryhmille toteutettiin lokakuussa sähköinen kysely, joka kohdistui ohjaaville ministeriöille ja virastoille sekä palveluntuottajille, viranomaiskumppaneille. Tulosten mukaan ELY-keskukset ja TE-toimistot koetaan tärkeinä alueellisina vaikuttajina sekä ne koetaan asiantuntevina, yhteistyötaitoisina sekä helposti lähestyttävinä viranomaistahoina.

ELY-keskusten osalta tutkimus valmistui viidennen kerran, TE-toimistojen osalta vastauksia oli käytettävissä nyt ensimmäistä kertaa.

Tyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan ja niiden eri osa-alueisiin on parantunut kaikkien vastaajaryhmien osalta

Sidosryhmien ELY-keskuksille antamat keskimääräiset kokonaistyytyväisyysarvosanat ovat parantuneet selvästi vuoden 2017 tutkimukseen nähden ja kokonaistyytyväisyys nousi 4,01 (asteikko 1-5).  Maakuntauudistuksen valmistelussa syntynyt yhteistyö näytti alueilla syventyneen entisestään.

Kyselyyn vastasi noin 1750 henkilöä ja vastausprosentti oli 29, mitä voidaan pitää varsin hyvänä. Yli yhdeksän vastaajaa kymmenestä pitää yhteistyötä arvioimansa ELY-keskuksen kanssa erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Sidosryhmien alueellisessa verkostoitumisessa nähdään edelleen kehittämismahdollisuuksia. Huolta kannetaan resurssien riittävyydestä sekä toiminnan valtakunnallisesta yhtenäisyydestä.

TE-toimistot onnistuneet työllisyydenhoidossa

Nyt ensimmäistä kertaa hyödynnettävien tietojen mkaan kokonaistyytyväisyys oli varsin korkealla (3,82). Arvioiduista osa-alueista parhaimpana koettiin yhteistyön nopeus (3,82), toiminnan laatu (3,84) sekä yhteistyökyky ja yhteistyö (3,78).

TE-toimistojen toimintakentässä vaikuttaneet erilaiset maakunnalliset kokeilut sekä toimintamallien uudistukset eivät näytä vaikuttaneen palvelujen laatuun. Sidosryhmien mielestä TE-toimistot ovat onnistuneet niin työllisyyden hoidossa kuin työvoiman saatavuuden tukemisessakin. Eniten sidosryhmät olivat olleet toimistojen kanssa yhteistyössä koulutuksiin ja valmennuksiin liittyen (28,10%) sekä yleensä laaja-alaisessa alueen kehittämiseen liittyvässä yhteistyössä (19,80%).

Sidosryhmät näkevät mahdollisuuksia yhteistyön syventämisessä sekä kehitettävää toimijoiden yhteistyönä syntyvien asiakkaiden palveluketjujen sujuvuudessa. TE-toimistoilta toivotaan jalkautumista kentälle ja monimuotoista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Toiminnan yhdenmukaisuuteen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla toivotaan kiinnitettävän huomiota.

Kyselyyn vastasi noin 2800:sta 860 henkilöä ja vastausprosentti oli 31, jota voidaan pitää erittäin hyvänä.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen roolia aluekehittämisessä pidettiin selkeänä ja yhteistyötä tärkeänä

Kunnat, kaupungit, yritykset ja järjestöt kokivat tekevänsä vahvasti yhteistyötä alueellisessa yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Etenkin TE-palveluissa ja alueellisessa kehittämisessä tunnistettiin olevan paljon sellaisia teemoja, joissa on tarpeellista rakentaa verkostomaisia palveluja ja tehdä ylialueellista yhteistyötä.  Vastaajien mielestä roolit aluekehittämisestä olivat selkeät; ELY-keskusten osalta ka 3,85 ja TE-toimistojen ka 3,47.

LISÄTIETOJA:
Johtaja (ylijohtajan sij.) Timo Metsä-Tokila, p. 0295 022 615, timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi
Johtaja Kjell Henrichson, p. 0295 044 779, kjell.henrichson@te-toimisto.fi

 

 


Päivitetty