Tiedotteet 2018

Kyrönjoen yläosan vesistötyön haittoja halutaan vähentää kalataloudellisilla kunnostuksilla (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hakee vesilupaa Kyrönjoen kala- ja raputaloudellisiin kunnostuksiin. Kunnostuksilla on tarkoitus korvata Malkakosken keinokosken ja siihen rajautuvien Kyrönjoen yläosan tulvapenkereiden rakentamisesta kalastolle ja ravustolle aiheutunutta haittaa ja luoda edellytykset taimenkannan vahvistumiselle. Kyrönjoen yläosan vesistötyö toteutettiin vuosina 1996–2004. Kunnostettavaksi esitetään kolme koskea Seinäjoen Ylistarosta ja yksi koski Kurikasta. Kalataloudellisten kunnostusten lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hakee vastuullaan oleviin vanhoihin vesilupiin teknisiä muutoksia.

Lupahakemusta varten Kyrönjoen koskien tilaa on selvitetty Seinäjoen Ylistarossa ja Kurikassa. Kalojen elinympäristöksi soveltuvien alueiden maastokartoituksessa keskityttiin koskialueisiin, sillä syvempien hitaasti virtaavien osuuksien pohjat liettyvät herkemmin ja ovat siten vaikeasti kunnostettavia. Virtavesikalastolle ja ravuille soveltuvien alueiden pinta-alat arvioitiin maastotyöskentelynä vähävetiseen aikaan. Kunnostettavaksi esitettävät kosket valittiin ottamalla huomioon niiden kalataloudellinen kunnostustarve, kunnostuksen toteutettavuus, vedenlaatu, vesityksen riittävyys ja sijainti toteutettuihin vesistötöihin nähden. Tällä perusteella kunnostuskohteiksi valikoituivat Rajamäenkoski, Korvenvuolle ja Vietinkoski Seinäjoen Ylistarossa sekä Kakkurinkoski Kurikassa.

Kunnostuksissa koskista on tarkoitus tehdä mahdollisimman luonnonkaltaisia ja monimuotoisia. Kalojen elinympäristöä kohennetaan poistamalla kasvillisuutta ja liettymiä kuivillaan olevilta tai vähävetisiltä reuna-alueilta, minkä jälkeen niiltä siirretään kiviä peratuille kohdille. Veden vähäisyydestä kärsiviä alueita vesitetään ohjaamalla virtausta. Koskien niskapaikoille rakennetaan pohjakynnyksiä luonnonkivistä siten, että eliöiden vaellusmahdollisuus säilyy. Lohikalojen kutusoraikkoja lisätään soveltuville paikoille.

Kunnostustoimien vaikutukset vedenpinnankorkeuksiin on arvioitu vähäisiksi eikä niillä vaaranneta Kyrönjoen vesistötyön tavoitteena olevaa tulvasuojelua. Kalataloudellisten kunnostusten kustannusarvio on 100 000–150 000 €.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Ryhmäpäällikkö Jyrki Latvala, puh. 0295 027 861
  • Vesitalousasiantuntija Mika Tolonen, puh. 0295 027 949

Päivitetty