Tiedotteet 2018

Kaustisen pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Kaustisen pohjavesialueet sijaitsevat sora- ja hiekkaharjuilla. Niistä merkittävin myötäilee Perhonjokilaaksoa ja muodostuma on jääkauden loppuvaiheessa virranneen jäätikköjoen kerrostama. Harju jakaantuu Kaustisen keskustan pohjoispuolella kahteen haaraan. Kaustisen pohjavesialueilla on 11 pohjavedenottamoa, joista otetaan yhteensä noin 1500 m3/vrk pohjavettä Kaustisen kunnan ja vesiosuuskuntien sekä Kruunupyyn kunnan tarpeisiin.

Kaustisen kunnan alueella olevista kuudesta pohjavesialueesta kolme on 1-luokan, yksi 2-luokan, yksi 1E-luokan ja yksi 2E-luokan pohjavesialuetta. Rajaustarkistuksia tehtiin yhdelle pohjavesialueelle. Pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset astuivat voimaan 23.11.2018. ELY-keskus tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen keväällä 2019 (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin tarkistaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen hydrogeologiseen tietoon perustuen.

Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet seuraavasti: 

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Lisätietoja:


Päivitetty