Tiedotteet 2017

Repoveden Natura -alueen suojelu saatu päätökseen (Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo)

Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset ovat päätöksillään suojelleet 204 hehtaarin suuruisen alueen Repoveden kansallispuiston pohjoispuolelta. Suojelupäätös tehtiin yhteistyössä alueen maanomistajan UPM:n kanssa.

Suojelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin ja Mäntyharjun kunnan alueella, Matalajärven pohjoispuolella. Alue on luonnoltaan monipuolinen kokonaisuus, jossa pienten lampien rannat muuttuvat jylhiksi kallioksi ja jyrkänteiksi. Alueella on myös puroja ja pieniä soita. Metsät ovat vaihtelevia ja eri-ikäisiä, pääosin havupuuvaltaisia sekametsiä, joista osa on ollut pitkään käsittelemättä.

UPM:n suojelupäätös on jatkoa viime vuonna Woikoski Oy:n kanssa tehdylle suojelupäätökselle, jolla suojeltiin 241 hehtaaria Matalajärven etelä- ja länsipuolelta. Sekä nyt perustettu UPM:n luonnonsuojelualue että viime vuonna perustettu Woikoski Oy:n luonnonsuojelualue sijaitsevat puolustusvoimien Pahkajärven ampuma-alueen varo- ja suoja-alueella, jolla liikkumista on rajoitettu. Puolustusvoimat saa toimia alueella entiseen tapaan ja mm. järjestää alueella tilapäisiä sota- ja ampumaharjoituksia. Retkeilijöillä ei ole lupa liikkua alueella.

UPM:n suojelupäätöksellä Repoveden Natura-alueen suojelu on saatu päätökseen. Reilu kolmasosa Repoveden 4000 hehtaarin suuruisesta Natura-alueesta kuuluu kansallispuistoon. Loppuosa Natura-alueesta on suojeltu perustamalla maanomistajien omistuksessa olevia yksityisiä luonnonsuojelualueita, joista UPM omistaa 1560 hehtaaria ja Woikoski Oy 290 hehtaaria. Lisäksi alueelta on suojeltu tai lunastettu aikanaan muutamien yksityisten maanomistajien alueita. Natura-verkoston pinta-alaan sisältyy myös vesialueita, mutta niille ei ole tarkoitus perustaa suojelualueita.

Takana pitkä prosessi

Repoveden suojeluhistoria alkoi jo vuonna 1976, jolloin kansallispuistokomitea ehdotti Repovedelle kansallispuistoa. Kaavoituksella alueen rantoja säästettiin rakentamiselta mutta metsien talouskäyttö jatkui osalla aluetta 1990 -luvun alkupuolelle saakka. Valtioneuvosto sisällytti Repoveden vuonna 1990 valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja vuonna 1998 Repovesi liitettiin EU:n Natura 2000-verkostoon. UPM:n maalahjoitus vuonna 2002 mahdollisti Repoveden kansallispuiston perustamisen vuoden 2003 alusta.

Lisätietoja:

http://www.luontoon.fi/repovesi

Paula Mattila, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, diplomi-insinööri, paula.mattila@ely-keskus.fi,
puh. 0295 029 258


Päivitetty