Tiedotteet 2017

Pyhänselkä-Nuojua -voimajohtohankkeen YVA-menettely käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaa)

Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välistä voimajohtoyhteyttä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 12.9.–11.10.2017 Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/pyhanselkanuojuavoimajohtoyva.

Yleisötilaisuus maanantaina 18.9.2017

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 18.9.2017 klo 18 alkaen (kahvitarjoilu klo 17.30 alk.) Utajärven kunnan Utajärven koulun auditoriossa osoitteessa Laitilantie 8, Utajärvi. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Fingrid Oyj) ja YVA-konsultin (FCG) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Kannanotot ELY-keskukselle 11.10.2017 mennessä

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 11.10.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 10.11.2017. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä hankkeen verkkosivulla.

Tarkasteltava voimajohtoreitti jakaantuu kolmeen reittiosuuteen

Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueille. Reittivaihtoehdosta riippuen voimajohtoyhteyden kokonaispituudeksi tulee noin 45 + 2 km.

Pyhänselän ja Kapustasuon välillä osuudella A voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, näiden itäpuolelle. Reittiosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä.

Kapustasuon ja Nuojuan sähköaseman välillä tarkastellaan uuden voimajohdon sijoittamista nykyisten voimajohtojen itäpuolelle (vaihtoehtoiset reitit B1 ja D1) tai länsipuolelle (vaihtoehtoiset reitit B2 ja D2). Reittiosuus B sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Pyhänkoski-Nuojua rinnalle Askolanniemeen saakka ja reittiosuus D Askolanniemestä Nuojuan asemalle nykyisten 220 kilovoltin voimajohtojen Pyhänkoski-Nuojua ja Petäjävesi-Nuojua rinnalle. Reittiosuuksien B pituus on noin 37 kilometriä ja reittiosuuksien D noin 800 metriä.

Lisäksi nykyinen voimajohtoliityntä (osuus C) Utasen sähköasemalle korvataan uudella liitynnällä. Nykyisen 2 x 220 kilovoltin voimajohdon pohjoispuolelle rakennetaan uusi 2 x 110 kilovoltin voimajohto hyödyntäen nykyistä johtoaluetta. Rakentamisen jälkeen nykyiset voimajohtorakenteet puretaan ja tarpeettomaksi jäävästä johtoalueen osasta luovutaan. Reittiosuuden pituus on noin 2 kilometriä.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Fingrid Oyj, Satu Vuorikoski, puh. 030 395 5195 etunimi.sukunimi@fingrid.fi

YVA-konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Marja Nuottajärvi, puh. 044 704 6203, etunimi.sukunimi@fcg.fi


Päivitetty