Tiedotteet 2017

Kainuun ELY-keskus on antanut lausunnon Terrafame Oy:n vesienhallinta-hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (Kainuu)

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon Terrafamen vesienhallinta-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 28.7.2017.

Vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) on tarkasteltu kaivoksen käsiteltyjen jätevesien purkamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kaivostoiminnan muita ympäristövaikutuksia tarkastellaan vireillä olevassa, erillisessä tuotanto-YVA:ssa, jossa tarkastellaan tuotannon kehittämisen ja vaihtoehtoisesti sulkemisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön.

Terrafamen vesienhallinta-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen hankevaihtoehtoina tutkittiin kaivostoiminnan jatkamista nykyisten päästökiintiöiden mukaisesti, päästökiintiöiden kasvattamista sekä kaivostoiminnan lopettamista. Viiden erilaisen vesistöjen kuormitusvaihtoehdon lisäksi arviointiselostuksessa arvioitiin nykyisen purkupaikan lisäksi kaksi vaihtoehtoista purkupaikkaa Nuasjärven Rimpilänsalmessa ja Petäisenniskassa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut nähtävillä 6.4.−5.6.2017. Yhteysviranomaiselle on toimitettu arviointiselostuksesta 16 lausuntoa sekä 10 erillistä mielipidettä.

Arviointiselostus on havainnollinen ja antaa riittävän kokonaiskuvan hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista.  Ympäristövaikutusten arviointityö on tehty asiantuntevasti ja saadut tulokset on raportoitu selkeästi. Arviointiselostuksessa on keskitytty vesistöihin, vesiekologiaan, kalastukseen ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että lisäselvityksiä on tehtävä erityisesti kaivostoiminnan aiheuttamista pitkäaikaisista vesistövaikutuksista. Lisäksi on selvitettävä tarkemmin, miten tuotannon kehittäminen vaikuttaa kaivosalueen eri vesijakeiden hallintaan ja käsittelyyn. Terrafamen tekemä ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain riittävyyden vaatimukset ja kattaa asetuksen mukaiset sisältövaatimukset.

Arviointiselostuksesta annetun ELY-keskuksen lausunnon myötä lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto sekä lausunnossa edellytetyt lisäselvitykset tulee liittää hanketta koskeviin ympäristölupahakemusasiakirjoihin.

Yhteysviranomaisen lausunto 28.7.2017

Lisätietoa löytyy hankkeen YVA-sivulta:

http://www.ymparisto.fi/terrafamevesienhallintaYVA

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, p. 0295 023 904, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty