Tiedotteet 2017

Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointi päättymässä (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). ELY-keskuksen näkemyksen mukaan YVA-selostus täyttää lainsäädännössä sille asetetut vaatimukset. YVA-selostus on laadittu asiantuntevasti ja sen rakenne on selkeä ja johdonmukainen. Selostuksessa on kuitenkin myös puutteita, jotka tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. ELY-keskus esittää lausunnossaan täydennystarpeita muun muassa hankkeen tekniseen toteutukseen ja edellyttää esimerkiksi vesienkäsittelyrakenteista tarkemmat suunnitelmat. Keskeistä on hienoainespitoisten hulevesien hallitseminen ylivirtaamatilanteissa.

Pohjois-Savon ELY-keskukselle toimitettiin arviointiselostuksesta yhteensä 5 lausuntoa ja mielipidettä. Pohjois-Savon ELY-keskus on ottanut lausunnot ja mielipiteet huomioon oman lausuntonsa valmistelussa. Tämän lisäksi kaikki saapuneet mielipiteet ja lausunnot toimitetaan lyhentämättöminä hankkeesta vastaavalle.

Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalueen YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy Pohjois-Savon ELY-keskuksen nyt antamaan lausuntoon ja sen nähtävilläpitoon. YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle, vaan se on päätöksentekoa edeltävää asian valmistelua. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana kerätty tieto toimii pohjana tuleville päätöksille.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta on nähtävillä 28.11.2017-29.12.2017 Kuopion valtuustotalolla (Suokatu 42) sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio). Lausunto on luettavissa myös verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/heinjoenlajitysalueyva.

Lisätietoja

Olli Hirsimäki, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 016 554, olli.hirsimaki(at)ely-keskus.fi.


Päivitetty