Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Joukkoliikenteen vuosivalvonta 2013 ja valvontakierros 2014 (ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suoritti loka-marraskuussa 2013 kaikkia noin 1 400
joukkoliikenneluvan haltijaa koskevan vuosivalvonnan joukkoliikennelain 30 a §:n
mukaisesti. Velvoitteiden laiminlyönneistä (verovelka, ulosottoperinnässä oleva velka)
kuultiin yhteensä 99 yritystä ja valvonta päättyi seuraaviin tuloksiin:

  • Liikenneluvat peruutettu määräajan päätyttyä (ml. konkurssit ja peruutukset luvanhaltijan omasta pyynnöstä) 49 yritystä
  • Laiminlyönnit korjattu asetetussa määräajassa 41 yritystä
  • Ei toimenpiteitä (laiminlyönnit maksukykyyn nähden vähäiset) 6 yritystä
  • Liikenneluvat rauenneet valvontajakson aikana 3 yritystä

ELY-keskus pyysi selvitystä hyvämaineisuudesta (vankeus- ja sakkorangaistukset,
muut määrätyt seuraamukset) yhteensä 29 yritykseltä. Näiden osalta valvonta päättyi
seuraavasti:

  • Ei toimenpiteitä 12 yritystä
  • Varoitus ja/tai riskiluokitus 7 yritystä
  • Soveltumattomaksi julistaminen ja liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen 5 yritystä
  • Liikennelupien peruuttaminen 5 yritystä.

ELY-keskus suorittaa parhaillaan joukkoliikenneluvan haltijoiden tarkistuksia rekisterikyselyin
mm. Verohallinnon perintäyksiköihin, ulosottovirastoihin, Oikeusrekisterikeskukseen,
Trafin ajoneuvotietojärjestelmään sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin. Ne luvanhaltijat, joiden osalta edetään selvityspyyntövaiheeseen,
tulevat saamaan asiaa koskevan vastinepyynnön marraskuussa 2014. Samassa kirjeessä asetetaan mahdollinen luvanhaltijaa sitova määräaika.

Liikenteen lupien 100 euron suuruisesta valvontamaksusta on säädetty 9.1.2014 annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014. Valvontamaksu peritään luvanhaltijakohtaisesti (maksu/luvanhaltija) marraskuun 2014 aikana. Maksuilla katetaan rekisterikyselyjen ja niistä aiheutuvien valvonnallisten toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. Maksua ei peritä seuraavilta:

  • luvanhaltijat, joilla on voimassaoleva taksilupa tai jotka ovat vuoden 2014 aikana hakeneet joukkoliikennelupaa ja joiden luvan myöntämisen edellytykset on tarkistettu hakemuksen käsittelyn yhteydessä
  • luvanhaltijat, jotka ovat torstaihin 20.11.2014 mennessä panneet vireille hakemuksen joukkoliikennelupiensa peruuttamiseksi.

Lisätietoja:

Liikenteen asiakaspalvelukeskus, puh 0295 020 605
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi


Päivitetty