Tavaraliikenne

Tavaraliikenne ja tavaraliikenneluvat

Suomessa harjoitettavaa tavaraliikennettä säätelee EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (EY) 1071/2009, EU:n tavaraliikennelupa-asetus (EY) 1072/2009 sekä kansallinen tavara­liikennelaki (laki kaupallisista tavarankuljetuk­sista tiellä 693/2006). Tavaraliikennelain mukaan tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää joitakin lain 7 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta tavaraliikennelupaa.

Tavaraliikennelupa-asiat löytyvät Luvat>Tavaraliikenne -sivulta

Kuvituskuva

TIETOA ALUEELTA

Tavaraliikenne - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)

 

Raskaan liikenteen levähdys- ja palvelualueiden kehittäminen

Ajo- ja lepoaikalainsäädäntö edellyttää raskaan liikenteen kuljettajia pitämään tauot tarkoin määritellyin aikavälein, samoin kuin pidemmät vuorokausilepotauot. Lakisääteisten taukojen pitäminen edellyttää pysäköintiin soveltuvien alueiden olemassaoloa. Kuljetuskustannusten pitäminen kohtuullisena edellyttää, että taukopaikkoja on sopivissa kohdin kuljetusketjua.

Pitkään tiedossa olleena, ratkaisemattomana ongelmana ovat puutteelliset raskaan liikenteen palvelu- ja levähdysalueet, sekä nykyisten levähdysalueiden kapasiteetti. Pahin tilanne on Helsingin seudulla ja Uudellamaalla, mutta ongelma on jo levinnyt laajalle. Pääkaupunkiseudulta on poistunut soveltuvia alueita, eikä korvaavia alueita ole rakennettu. Monilla Uudenmaan ja Hämeen raskaan liikenteen palvelualueilla öiset käyttöasteet ovat yli 100 %. Uudenmaan tilanne koetaan jo haastavaksi koko maan kuljetusten osalta.

Palvelu- ja levähdysalueproblematiikan ratkaisemiseksi kehitetään uudenlaista toimintamallia yhdessä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tavaraliikenteelle täytyy luoda mahdollisuus noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ilman kuljetuskustannusten merkittävää lisääntymistä.

Uudenmaan ELY-keskuksessa käynnistettiin jo kesällä 2015 raskaan liikenteen levähdys- ja palvelualueisiin liittyen selvitystyö, jossa on muun muassa tehty yö- ja päiväaikaisia levähdys- ja palvelualueiden käyttäjälaskentoja. Käyttäjälaskennat päivitettiin syksyllä 2017. Käynnissä on toimintamallin kehittäminen ja mahdollisten kokeilukohteiden kartoittaminen.

 

Raskaan liikenteen korotetut mitat ja massat

Valtioneuvoston asetus 407/2013, muutti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja massoja ja mittoja. Ajoneuvojen enimmäismassa nousi 60 tonnista 76 tonniin ja enimmäiskorkeus 4,20 metristä 4,40 metriin. Muutoksen tavoitteena on Suomen logistisen kilpailukyvyn lisääminen kuljetusten kustannustehokkuutta parantamalla. Lisäksi tavoitteena on energiankulutuksen ja liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen kuljetuksia tehostamalla.

Uudenmaan ELY-keskus on selvittänyt toiminta-alueellaan suurempien ajoneuvojen käyttöönottoa, sijoittumista liikenneverkolla, vaikutuksia kuljetustoimintaan sekä edelleen muutoksista aiheutuvia liikenteellisiä pullonkauloja ja kehittämistarpeita. Selvityksessä tunnistettiin tärkeimmät lähivuosien kehittämistarpeet. Julkaisu löytyy seuraavasta linkistä:

Raskaan liikenteen uudet enimmäismitat: Toimenpideselvitys Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa (tiedotte 12.3.2018), että tieliikenteessä voitaisiin käyttää nykyistä pidempiä ajoneuvoyhdistelmiä. Yhdistelmien suurin sallittu mitta kasvatettaisiin 34,50 metriin kun se nykyisin on 25,50 metriä. Muutosehdotus ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun asetukseen on lausuntokierroksella 17.4.2018 asti.

 

Logistiikan mahdollisuudet Uudellamaalla

Uudenmaan ELY-keskus käy jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän edustajien kanssa. Yhteistyötapaamisia järjestetään 4-6 kertaa vuodessa, minkä lisäksi vuorovaikutus paikallisen kauppakamarin kanssa on erittäin tiivistä. Yhteistyön tavoitteina on saada tietoa asiakastarpeista, auttaa toimenpiteiden priorisoinnissa sekä tunnistaa merkittävimmät yritysten kasvun esteet. Vuorovaikutuksen avulla ELY-keskuksella pystytään kohdentamaan tienpitoa ja kehittämistoimia elinkeinoelämää tukien.

 


Päivitetty