Tavaraliikenne

Tavaraliikenne ja tavaraliikenneluvat

Suomessa harjoitettavaa tavaraliikennettä säätelee EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (EY) 1071/2009, EU:n tavaraliikennelupa-asetus (EY) 1072/2009 sekä kansallinen tavara­liikennelaki (laki kaupallisista tavarankuljetuk­sista tiellä 693/2006). Tavaraliikennelain mukaan tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää joitakin lain 7 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta tavaraliikennelupaa.

Tavaraliikennelupa-asiat löytyvät Luvat>Tavaraliikenne -sivulta

Kuvituskuva

TIETOA ALUEELTA

Tavaraliikenne - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)

Ajankohtaista: Raskaan liikenteen levähdys- ja palvelualueiden kehittäminen

Ajo- ja lepoaikalainsäädäntö edellyttää raskaan liikenteen kuljettajia pitämään tauot tietyin tarkoin määritellyin aikavälein, samoin kuin pidemmät vuorokausilepotauot. Lakisääteisten taukojen pitäminen edellyttää pysäköintiin soveltuvien alueiden olemassaoloa ja kuljetuskustannusten pitäminen kohtuullisena sitä, että taukopaikkoja on sopivissa kohdin kuljetusketjua.

Pitkään tiedossa olleena, mutta ratkaisemattomana, ongelmana ovat puutteelliset raskaan liikenteen palvelu- ja levähdysalueet ja näiden kapasiteetti. Pahin tilanne on Helsingin seudulla ja Uudellamaalla, mutta ongelma on jo levinnyt koko Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueelle. Pääkaupunkiseudulta on poistunut tähän soveltuvia alueita, eikä korvaavia alueita ole rakennettu. Monilla toimialueen raskaan liikenteen palvelualueilla öiset käyttöasteet ovat yli 100 %. Uudenmaan tilanne koetaan jo haastavaksi muunkin Suomen kuljetusten osalta.

Palvelu- ja levähdysalueproblematiikan ratkaisemiseksi kehitetään uudenlaista toimintamallia yhdessä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tavaraliikenteelle täytyy luoda mahdollisuus noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ilman kuljetuskustannusten merkittävää lisääntymistä, minkä vuoksi taukopaikkaongelmaan on löydettävä ratkaisu.

Uudenmaan ELY-keskus on kesällä 2015 käynnistänyt raskaan liikenteen levähdys- ja palvelualueisiin liittyen selvitystyön, jossa on muun muassa tehty yö- ja päiväaikaisia levähdys- ja palvelualueiden käyttäjälaskentoja. Syksyn aikana pidettiin kaksi sidosryhmätilaisuutta, joiden esitysaineisto löytyy ohesta. Selvitystyö valmistuu joulukuussa 2015. Tämän jälkeen jatkuu toimintamallin kehittäminen ja mahdollisten kokeilukohteiden kartoittaminen.

Sidosryhmätilaisuuden 7.10. esitykset:

Sidosryhmätilaisuuden 25.11. esitykset:

Raskaan liikenteen korotetut mitat ja massat

Valtioneuvoston asetus 407/2013, joka tuli voimaan 1.10.2013, muutti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja massoja ja mittoja. Ajoneuvojen enimmäismassa nousi 60 tonnista 76 tonniin ja enimmäiskorkeus 4,20 metristä 4,40 metriin. Tavoitteena on Suomen logistisen kilpailukyvyn lisääminen kuljetusten kustannustehokkuutta parantamalla. Lisäksi tavoitteena on energiankulutuksen ja liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen kuljetuksia tehostamalla.

Uudenmaan ELY-keskus on selvittänyt toiminta-alueellaan eli Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla suurempien ajoneuvojen käyttöönottoa, sijoittumista liikenneverkolla, vaikutuksia kuljetustoimintaan sekä edelleen muutoksista aiheutuvia liikenteellisiä pullonkauloja ja kehittämistarpeita. Selvityksessä tunnistettiin tärkeimmät lähivuosien kehittämistarpeet. Julkaisu löytyy seuraavasta linkistä:

Raskaan liikenteen uudet enimmäismitat: Toimenpideselvitys Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (doria.fi)
 

Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla

Uudenmaan ELY-keskus järjesti yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Helsingin seudun liikenteen kanssa 29.11.2013 Uudenmaan logistiikan tulevaisuutta ja mahdollisuuksia käsittelevän elinkeinoelämän toimijoille suunnatun tilaisuuden. Tilaisuuteen osallistui noin 50 alan vaikuttajaa. Tilaisuuden esitelmät löytyvät ohesta:

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa