Satakunnan EU-hankkeet           

Tartu hetkeen

Heidi Saviaro, aluetyöntekijä, 044 068 4938

ESR osarahoitteisella hankkeella haetaan ratkaisua haastavan kohderyhmän etenemiseen kohti työllistymistä Raumalla ja Porissa. Kohderyhmä on moniongelmaista ja jäävät usein työvoimapalveluiden ulkopuolelle. Hankkeessa tarjotaan ryhmäpalveluja, jotka sisältävät mm. työllisyyttä edistävää talousvalmennusta ja erilaisten harrastusmahdollisuuksien kartoittamista sekä ilmaisutaitoa.

Satakunto

Mari Niemi, hanketoiminnan päällikkö, 044 707 7795

Satakunto-hanke on ESR-rahoitteinen kuntoutuksen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on yhtenäistää kuntoutuskäytäntöjä ja parantaa palveluiden saatavuutta niin, että kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus lisääntyy. Hanke toteutetaan koko Satakunnan alueella.

Ohjaamo Satakunta

Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, 044 701 1048

Ohjaamo Satakunta (ESR) on paikka, joka tarjoaa kaikille nuorille palveluja matalan kynnyksen periaatteella. Ohjaamossa nuori kohtaa useita eri alojen asiantuntijoita. Häntä ei siirrellä viranomaiselta toiselle vaan hänestä ja hänen asioistaan otetaan vastuu.

Työpeili

Kaarina Latostenmaa, projektipäällikkö, 044 710 3662

Työpeilissä kehitetään reflektoivan kehittymisen vertaisryhmämalli mikro- ja pienyrityksille. Työpeili hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

Kohti työtä 2.0

Liisa Sarasoja, projektipäällikkö, 044 455 7511

Kohti työtä 2.0 (ESR) -hankkeessa luodaaan opiskelijoille positiivinen ja houkutteleva kuva tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksista ja laajennetaan näkökulmaa erilaisista mahdollisista tulevaisuuden työympäristöistä ja -tehtävistä.

TUKEE!

Minna Kahala, projektipäällikkö, 044 710 3129

Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan olemassa olevien hyvien käytäntöjen rinnalle uusia sektorirajat ylittäviä, jalkautuvia, elämyksellisiä ja kokemuksellisia työtapoja. Niiden avulla tuetaan nykyistä vaikuttavammin mielenterveydellisen tuen tarpeessa olevia nuoria ja ehkäistään heidän syrjäytymistään. Keskeisenä työotteena on nuorten osallistamiseen ja kuulemiseen panostavat työtavat sekä nuoria motivoiviin ympäristöihin jalkautuvat palvelut. TUKEE! -hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla - osaamisen kehittämisen pilotointi

Ulla-Maarit Jaakkola, projektipäällikkö, 040 826 2711

Hankkeessa (ESR) on tavoitteena välittää käytännöllistä tietoa kestävästä kehityksestä mikro- ja pk-yrityksiin tukemalla yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä ja vahvistamalla yritysten siirtymistä kohti resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.

Winkkari

Katri Tuuha, projektipäällikkö, 044 455 8326

Winkkarin (ESR) tavoitteena on edistää opiskelijoiden nopeaa siirtymistä työelämään, sekä työttömien hakeutumista oppilaitokseen. Winkkari ohjauspiste on oppilaitoksen tiloissa ja sieltä saa henkilökohtaista ohjausta työnhakuun. Siellä järjestetään tietoiskuja ja pop up -tapahtumia.

Ahkerasti yhdessä

Raisa Ranta, projektipäällikkö, 044 765 1565

Hankkeen aikana luodaan uusia työllistymismahdollisuuksia kohtauttamalla pienimuotoisia työtehtäviä ja työnhakijoita sekä tarjotaan työnhakutaitoja edistävää valmennusta työnhakijoille ja heidän kanssaan toimiville yhdistyksille. Ahkerasti yhdessä -hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

Digimieli

Sari Merilampi, projektipäällikkö, 044 710 3171

Digimieli (ESR) hankkeessa kehitetään ja tutkitaan täysin uudenlaista nuorten mielen hyvinvointia ja työllistymistä tukevia monialaisia palveluita. Uudenlaisena tulokulmana on kehittää nuorten työvoimapalveluja tukevia mielenterveyspalveluja.

Tuetusti tulevaisuuteen

Johanna Huhtala, toiminnanjohtaja, 040 720 5825

Tuetusti tulevaisuuteen hankkeen tavoitteena on uusintarikollisuuden vähentäminen, vankien parempi sopeutuminen ja kiinnittyminen yhteiskuntaan sekä heidän pääsemisensä palveluiden piiriin. Hankkeessa luodaan eri verkostotoimijoista koostuva toimintamalli vankilasta vapautuvien henkilöiden tukemiseen Satakunnassa. Hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

Arkimentori - Arkioppiminen osaksi koulutusta

Riitta Tempakka, projektipäällikkö, 044 710 3639

Hankkeen (ESR) tavoitteena on kehittää Satakunnan alueen mikro- ja pk-sektorin yritysten ja Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden yhteistyönä mentorointimalli, joka mahdollistaa räätälöidyt, eri insinöörialojen rajat ylittävät ja yhtenäiset kriteerit täyttävät mentorointikäytännöt alan yritysten, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käyttöön ilman työläitä suunnitteluprosesseja.

Live - Lisää vetovoimaa

Jaana Kilpinen, projektipäällikkö, 050 428 3154

Tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteuttavilla toimenpiteillä. Hanke toteutetaan ESR-rahoituksella.

INKA Satakunta - innovatiiset kasvupalvelut Satakunnassa

Päivi Lankoski-Raitio, projektikoordinaattori, 0295 022 039

Maakuntauudistuksen yhteydessä toteuttavassa kasvupalvelu-uudistuksessa tuotantoa avataan kilpailulle tavoitteena monituottajamalli. INKA Satakunta -hanke (ESR) toimii kokeilu- ja kehittämisalustana tulevien kasvupalveluiden suunnittelussa ja uudistuksessa.

ASTe - Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi

Eveliina Kaukkila, projektipäällikkö, 050 318 2136

Hanke hakee konkreettista muutosta Satakunnan alueen korkeakoulutettujen työelämään siirtymiseen, erityisesti sosiaali- ja terveysalan yrityskentälle sekä kolmannen sektorin toimipaikkoihin. Lisäksi se vahvistaa alueellisesti sote-sektoria sekä elinkeinoa, jotka myötävaikuttavat alueelliseen hyvinvointiin. Hanke lisää ja tukee opiskelijoiden tietämystä alueellisesta hyvinvointialan kentästä. Hanke pyrkii juurruttamaan alueellisen asiantuntijuuden ja tuottamaan monitieteellisiä innovaatioita alueen elinkeinon tueksi. Monitieteisen opiskelijayhteistyön myötä sote-alan asiantuntijuus vahvistuu maakunnassa. ASTe -hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

FEELIX: Tulevaisuuden työtaidot - Future work skills

Kaarina Latostenmaa, projektipäällikkö, 044 710 3662

Hankkeessa (ESR) kehitetään kansainvälisen ja kotimaisen yhteistyön kautta tulevaisuuden työtaitoihin keskittyvää vertaisryhmätoimintaa täydentämään nuorten ja vastaavassa asemassa olevien siirtymävaiheiden palveluita.

SATADUUNIA - Työikäisten monialaisen palvelun ja työhönvalmennuksen kehittäminen Satakunnassa

Mari Niemi, hanketoiminnan päällikkö, 044 707 7795

Hankkeessa luodaan maakuntaan monialaiset, varhaisen vaiheen palvelut, joissa työikäiset saavat tarvettaan vastaavia palveluja mahdollisimman oikea-aikaisesti. Sataduunia -hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella.

Opin portailta työelämään Satakunnassa

Pia Sahonen, TKI-asiantuntija, 040 552 2742

Hanke (ESR) vastaa alueelliseen tarpeeseen sujuvoittaa maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten ja kv-tutkinto -opiskelijoiden opintojen loppuvaiheen ja työelämän välistä siirtymää.

UPPO - ulkopuolelta polkuja osaamiseen

Ari Reunanen, projektipäällikkö, 050 538 2857

Hanke hakee uudenlaisia ratkaisuja nuorten ja aikuisten osallisuuden lisäämiseksi Satakunnan alueella. Hankkeessa kehitetään kohderyhmää osallistava, kiinnipitävän ohjauksen malli. Hanke on ESR-osarahoitteinen.

Satakunnan pelillisyysverkosto

Pirita Ihamäki, projektipäällikkö, 040 164 6339

Satakunnan pelillisyysverkosto -hankkeen (EAKR) tavoitteena on yhdistää pelillisyys ja sen tarjoavat uudet mahdollisuudet vakiintuneisiin toimintatapoihin, kuten teollisuuteen ja palvelutoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pelillisten elementtien hyödyntämistä vaikkapa valmistavassa teollisuudessa, jossa pelillistäminen voi olla tapa työvoiman osaamisen kehittämiseen, työturvallisuuden edistämiseen, perehdyttämiseen tai asiakkaiden koulutukseen.

Päivitetty