Sähköjohdon, telekaapelin, kaukolämpöjohdon ja maakaasuputken sijoittaminen 

Sähköjohtojen, telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Lupapäätös sisältää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 §:n mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä, mahdollisen luvan työnaikaiseen nopeusrajoituksen alentamiseen ja luvan sijoittaa johtoja ja kaapeleita sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle. Tietyissä tapauksissa sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisesta voidaan tehdä ilmoitus liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §:n mukaisesti. Ilmoitusmenettelyyn liittyvät ohjeet on koottu sivulle Ilmoitusmenettely. Lupahakemukset ja ilmoitukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Tievalaistuskaapeleiden sijoittamisesta tiealueelle sovitaan alueellisen ELY-keskuksen tievalaistus- tai sähkövastaavan kanssa. Valaistussuunnitelman käsittelyn yhteydessä voidaan sopia myös valaisinkeskuksen syöttökaapelin sijoittamisesta. Pelkälle syöttökaapelille sijoitusluvan myöntää Pirkanmaan ELY-keskus (Keskitetyt lupapalvelut).

Käsittelyaika

9.12.2019

Käsittelyaika on tällä hetkellä noin neljä viikkoa normaalien hakemusten osalta. Uudet sähkö- ja teleliittymät sekä esim. pelkkiä alituksia tai ylityksiä sisältävät hakemukset käsitellään nopeammin, tällä hetkellä noin kahdessa viikossa.

Ajankohtaista

13.11.2019 Muutoksia maantien suoja-alueen leveyteen

Mikäli Tierekisterissä tietolajissa 305 (Suoja-alue) ei ole mainintaa suoja-alueen leveydestä, on suoja-alueen leveys seuraava:

 • Moottori- ja moottoriliikenneteillä suoja-alueen leveys on 50 metriä lähimmän ajoradan keskilinjasta.
 • Valta- ja kantateillä suoja-alueen leveys on 30 metriä ajoradan keskilinjasta.
 • Seutu- ja kantateillä suoja-alueen leveys on 20 metriä ajoradan keskilinjasta.

22.5.2019 Uusi sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön

Uuden sähköisen asiointipalvelun avulla on mahdollista hakea sijoituslupaa sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sekä kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittamiselle maanteiden tiealueille. Ilmoitusmenettely ei sisälly uuteen asiointipalveluun, vaan ilmoitukset tehdään edelleenkin käyttäen ELY-keskuksen verkkosivuilta löytyvää sähköistä ilmoituslomaketta. Sijoituslupia voi vielä toistaiseksi hakea myös nykyisin käytössä olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella. 

Käyttöohje (1,29 Mt, pdf, päivitetty 11.10.2019)

Uusi sähköinen asiointipalvelu

Huomioitavaa on, että sähköinen asiointipalvelu ei ole vielä valmis ja sitä tullaan edelleen kehittämään mm. asiakaspalautteiden avulla. Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen johdot@ely-keskus.fi. Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon asiointipalvelun etusivun yläpalkissa.

24.4.2019 Tulevien tiehankkeiden selvittämiseen muutoksia 1.5. lähtien

Tulevat tiehankkeet tulee selvittää 1.5.2019 lähtien sekä Liikenne- ja Viestintävirasto TRAFICOMin Verkkotietopisteestä että Väyläviraston laajasta hankekartasta. Suunnittelijan työkalupakki -sivulle tullaan lisäämään linkit molempiin sovelluksiin. Samalla vanhat ELY-kohtaiset hankelistat- ja -kartat poistuvat käytöstä.

Verkkotietopiste

Väyläviraston laaja hankekartta

8.3.2019 Esiselvitysten tarkistuslista pakolliseksi liitteeksi

Esiselvitysten tarkistuslista on 1.1.2019 alkaen pakollinen liite kaikkien johtojen ja kaapeleiden (sähkö, tele, kaukolämpö, maakaasu ja vesi/viemäri) sijoituslupahakemuksissa ja ilmoituksissa. Listan avulla pyritään vähentämään lisätietopyyntöjä ja näin nopeuttamaan hakemusten käsittelyä sekä vähentämään kielteiseen lupapäätökseen johtavia ilmoituksia. Listan täyttämällä kaikkia suunnittelussa huomioituja esiselvitysliitteitä ei tarvitse toimittaa.

Sijoituslupahakemuksissa puuttuvia lisätietoja voi toimittaa oma-aloitteisesti osoitteeseen johdot@ely-keskus.fi. Aihekenttään tulee merkitä hakemuksen diaarinumero tai verkonhaltija, tienumero ja kunta. Ilmoituksia ei voi täydentää jälkikäteen.

Esiselvitysten tarkistuslista, täytettävä pdf-lomake (1,09 Mt, pdf)

Esiselvitysten tarkistuslista (39 kt, xlsx)

Sijoitusluvan hakeminen

Selvitä sijoitusluvan myöntämisen edellytykset ja täytä hakemuslomake huolellisesti. Voimassa olevat ohjeet ja määräykset on esitetty sivun lopussa.

Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohje esittelee alla listatut kohdat malliesimerkein: missä muodossa selvitykset esitetään ja milloin niitä ei tarvitse tehdä. Yleislista vaadittavista esiselvityksistä on ohjeen sivulla 5. Kaikki esiselvitykset eivät kuitenkaan aina ole tarpeen. Pelkkiä alituksia, olemassa olevaan putkeen sijoittamista sekä ilmajohtoasennuksia koskevat esiselvitykset on ohjeen sivuilla 6 ja 7. Myös Esiselvitysten tarkistuslistaa kannattaa hyödyntää.

Suunnitteluvaiheen esiselvitykset, sähkö ja tele (3,73 Mt, pdf)

Esiselvitysten tarkistuslista (46 kt, xlsx)

Esiselvitykset

 • Sisäluiskan kaltevuus ja leveys
 • Olemassa olevat kaapelit sekä muut maanalaiset johdot, putket ja rakenteet
 • Pohjavedensuojaukset
 • Tiedossa olevat tien parantamishankkeet
 • Kallio-osuudet ja maaperäkarttaan merkityt kallioalueet
 • Maapeitteen paksuun reitillä mm. kallio-osuuksien kohdalla
 • Suuret kivet (ø yli 1 m) ja kivikkoiset osuudet
 • Maantien varusteet ja erityisrakenteet (sillat, putkisillat, rummut jne.: kiinnitystapa, kierto tms.)
 • Varoitusverkon käyttö (vain sähkömaakaapelit) ja mahdollinen suojaus

Pohjavedensuojauskartta ja alueelliset tiedot tulevista tiehankkeista on useimpien ELY-keskusten osalta koottu verkkosivuille (ks. Suunnittelijan työkalupakki), josta hakijat pääsevät selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli esisuunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus tai tiehanke, tulee suojauksen tai suunnitelman vaikutukset reittiin selvittää paikallisen ELY-keskuksen kirjaamon kautta tai hankkeen yhteyshenkilöltä.

Tiealueella olevista kaapeleista ja johdoista saa tietoa Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM:n Verkkotietopisteestä, verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Puolustusvoimien kaapeleista saa tietoa Johtotieto Oy:stä.

Edellytysten selvittämisen jälkeen asiakas kutsuu tarvittaessa koolle esikatselmuksen, jossa sijoitusehdotus käydään läpi alueellisen ELY-keskuksen edustajan kanssa. Maastossa tehtävässä esikatselmuksessa tarkastetaan, voidaanko johdot, kaapelit tai putket sijoittaa suunniteltuun paikkaan. Esikatselmuksen jälkeen asiakas tekee/teettää lopullisen suunnitelman.

Lupapäätöksen sisältämät työt on aloitettava kahden vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä ja työt on saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä. Muutoin lupaa tulee hakea uudelleen.

Poikkeuslupa- ja liittymähakemus muuntamolle

Maantien suoja-alue on tiealueen ulkopuolella oleva alue, joka ulottuu seutu- ja yhdysteillä yleensä 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Valta- ja kantateillä maantien suoja-alue ulottuu yleensä 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Moottori- ja moottoriliikenneteillä suoja-alue ulottuu yleensä 50 metrin etäisyydelle lähimmän  ajoradan keskilinjasta. Rakennuksen tai rakennelman pitäminen suoja-alueella on kielletty (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44 - 48 §). Kiellosta voi hakea poikkeuslupaa. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos rakennus/rakennelma ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Hakemuksessa on aina perusteltava, miksi poikkeuslupaa haetaan.

Poikkeuslupaa voidaan hakea joko erikseen tai sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Tällöin sijoituslupahakemuksen mukana tulee toimittaa poikkeuslupahakemuksen edellyttämät liitteet. Muuntamon mahdollisesti tarvitsemalle uudelle liittymälle tulee hakea erikseen liittymälupa tai olemassa olevalle liittymälle käyttötarkoituksen muutos. Jokaisesta muuntamosta ja liittymästä tehdään erillinen lupapäätös ja peritään päätöskohtainen maksu.

Suoja- tai näkemäalueelle rakentaminen

Liittymät

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen:
 • Esiselvitysten tarkistuslista
 • Lähestymiskartat noin mittakaavassa 1:200 000 ja 1:50 000
 • Suunnitelma johdon/kaapelin/putken sijoittamisesta tiealueelle tai tiealueen läheisyyteen (suunnitelmakartat esim. 1:5 000 ja kaava-alueilla 1:2 000)
 • Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma
 • Työsuunnitelmat ja menetelmät erikoiskohteista (asiantuntijan hyväksymät siltakiinnityssuunnitelmat, tieto reitillä olevista pohjavedensuojauksista, paalutuksista, rummuista jne.)
 • Poikkileikkauskuvat alitus-/ylityskohdista
 • Muistio mahdollisesti pidetystä esikatselmuksesta
 • Erityiskohdista valokuvia
 • Mahdolliset poikkeuslupahakemusten liitteet

Pyydämme kiinnittämään huomiota sähköisessä muodossa toimitettavien liitteiden tiedostomuotoon- ja kokoon sekä mahdolliseen pakkausmuotoon. Suosittelemme toimittamaan lupapäätökseen liitettävät tiedostot, kuten kartat ja liikenteenohjaussuunnitelmat, pdf-muodossa. Hyvä nimeämistapa on esimerkiksi Lähestymiskartat.pdf, Suunnitelmakartat.pdf, Kuvat.pdf jne. Tiedostojen jäsentelyllä voidaan nopeuttaa lupakäsittelyä. Erittäin suuria monitasoisia pdf-karttoja tulee välttää. Lupakäsittelyn kannalta epäoleelliset karttatasot poistamalla tiedostokoko pysyy kohtuullisena. Tiedostojen pakkaaminen Zip-formaatissa on hyvä vaihtoehto. RAR-formaatissa pakattuja tiedostoja ei pystytä käsittelemään.  Erittäin suuret liitetiedostomäärät on sujuvinta toimittaa hakijan oman pilvipalvelun välityksellä.

Suosittelemme sähköisen hakemuslomakkeen käyttöä, sillä se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Sähköisen hakemuksen maksimikoko liitteineen on 50 Mt. Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei tule, pyydämme ilmoittamaan asiasta Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Sähköinen hakemuslomake

Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi (sähköpostin enimmäiskoko on 10 Mt) tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Johto- ja kaapeliluvat, PL 297, 33101 Tampere. A3-kokoa suuremmat fyysiset liitteet toimitetaan kolmena kappaleena.

Yhteydenotot

Ongelmatilanteissa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun.

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

0295 020 600 ma - pe klo 9 - 16 (pvm/mpm)

Vireillä oleviin sijoituslupahakemuksiin voi toimittaa lisätietoja osoitteeseen johdot@ely-keskus.fi (enintään 10 Mt / sähköposti). Huomaa, että ilmoituksia ei voi jälkikäteen täydentää. Aihekenttään tulee merkitä vähintään verkonhaltija, tienumerot ja kunta. Jos hakemuksen diaarinumero on tiedossa, tulee käyttää sitä. Myös reittimuutospyynnöt ja muut olemassa olevaa lupaa koskevat pyynnöt tulee lähettää kyseiseen sähköpostiosoitteeseen. Tiedusteluja ei tule lähettää lupakäsittelijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin, sillä silloin asian käsittelyyn voi tulla pitkä viive loma- tai muiden poissaolojen takia.

Maksut

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 §:n mukainen lupa suorittaa tiealueeseen kohdistuvia töitä sekä sijoittaa tiealueelle viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasujohtoja tai kaukolämpöputkia

Maksutaulukko

Hakemusten käsittelyn sujuvuuden kannalta on tärkeää, että yksi hakemus kattaa yhden yhtenäisen työkohteen tai enintään 50 000 metrin osuuden siitä ja/tai enintään 100 alitusta tai ylitystä. Tarvittaessa ELY-keskus jakaa hakemuksen useaan osaan.

Sijoituslupahakemuksen yhteydessä tehtävästä suoja- ja näkemäalueelle rakentamisen poikkeuslupapäätöksestä peritään 400 € / lupapäätös (yksi muuntamo / päätös). Elinkeinon harjoittamiseen tarkoitetusta liittymäluvasta peritään 400 € maksu. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan käsittelymaksuna 50 €.

Valtioneuvoston asetus maksullisista suoritteista: 1372/2018

Sijoituslupamenettelyssä sovellettavat määräykset ja ohjeet

Liikenneviraston määräys (LIVI/44/06.04.01/2018) asettaa johtojen ja rakenteiden sijoittamiseen liittyviä ehtoja:

Liikenneviraston määräys johtojen ja kaapeleiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 12.8.2018

Liikenneviraston ohje LIVI/529/06.02.00/2016 korvaa sopimusmenettelyä koskevat kohdat ja sopimusmallit ohjeissa

 • Maakaasujohdot ja maantiet 17.12.2009
 • Kaukolämpöjohdot ja maantiet 21.12.2005

Muilta osin edellä mainitut ohjeet pysyvät voimassa.

Ajantasainen lainsäädäntö: Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (Finlex.fi)

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty