Rahoitus

ELY-keskus voi osallistua myös yrityksen kehittämishankkeiden rahoitukseen. Rahoitusta myönnetään aina harkinnanvaraisesti, ja rahoituksen saamiselle on eri rahoitusmuodoissa erilaisia edellytyksiä, jotka hakijan ja hankkeen on täytettävä. ELY-keskuksen asiantuntijoilta saa lisätietoja rahoituslinjauksista, hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen ja tuen hakemisesta.

Pk-yritykset voivat hakea rahoitusta yritystoimintansa kehittämiseen oman alueensa ELY-keskuksesta. Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta, ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen

  • kasvuun
  • teknologiaan
  • kansainvälistymiseen
  • tuottavuuteen tai
  • liiketoimintaosaamiseen.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Yrityksen kehittämisavustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella hanke toteutetaan. 

ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat yrityksiä hankkeiden valmistelussa ja kehittämisessä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa sekä valmistelevat rahoituspäätöksiä. Lisätietoja Tekesin rahoituksesta ja palveluista löytyy Tekesin sivuilta. Pk-yrittäjä voi tunnustella ideansa rahoitusmahdollisuuksia kuvailemalla ideaa lyhyesti. ELY-keskuksesta otetaan yhteyttä viikon kuluessa ja tehdään ehdotus jatkotoimista.

Yritystukien käsikirja

Yritystukien käsikirja on työ- ja elinkeinoministeriön antama ohje, joka koskee yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettua valtionavustusta sekä annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanoa.

Pk-yrityksille on tarjolla yritystoiminnan kehittämiseen myös laaja Tekesin teknologia-asiantuntemus.

TIETOA ALUEELTA

Rahoitus - Keski-Suomi

Vuoden 2014 alusta alkanut EU-ohjelmakausi (2014-2020) toi muutoksia yritystukien rahoitukseen. Yritystukilaki (9/2014) tuli voimaan 1.7.2014 ja yritystukiasetus 15.9.2014.  Tukien haku ja asiointi tapahtuu sähköisen hakupalvelun kautta yrityksen KATSO- tunnisteella.

Tukijärjestelmä perustuu sekä kansallisen rahoituksen suuntaviivoihin että Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020"  -rakennerahasto-ohjelman painotuksiin.  Hankkeisiin kanavoituu sekä kansallista että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta.

Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1) käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;

2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;

3) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

4) tuottavuuteen; taikka

5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin kohdennetaan 25 % EAKR- rahoituksesta.

Keski-Suomessa erityisiä painopistealoja rahoituksessa ovat digi-, osaamis- ja biotalous sekä INKA- ohjelman teemojen (mm. kyberturvallisuus) kautta syntyvän uuden liiketoiminnan käynnistäminen.

Länsi-Suomen yritysrahoituslinjaukset


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa