Valtatie 9 parantaminen välillä Alasjärvi-Käpykangas

Valtatie 9:llä käynnistyneen tiesuunnitelman suunnitteluosuuden pituus on noin 13 kilometriä. Suunnittelujakso alkaa Alasjärven eritasoliittymän itäpuolelta ja ulottuu Suinulan eritasoliittymän itäpuolelle Käpykankaantien tasoliittymään.

Valtatie 9 merkitys Suomen päätieverkon osana on hyvin keskeinen ja se kuuluu eurooppalaiseen TEN-T (E63) kattavaan verkkoon. Valtatie 9 muodostaa yhden Suomen tärkeimmistä itä-länsisuuntaisista pitkämatkaisten kuljetusten käytävistä. Tie kuuluu Liikenneviraston määrittelemiin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin. Tavaraliikenteen lisäksi tiejakso on merkittävä työmatka-, asiointi- ja vapaa-ajan liikenteen yhteys.

Hankekuvaus

Suurin osa Tampereen ja Oriveden välisestä tiejaksosta on rakennettu 1970-luvun alkupuolella, eikä se vastaa nykyliikenteen tarpeita liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden osalta. Nykyisen tien suurimpina ongelmina ovat ohitusmahdollisuuksien vähäisyys, kaksikaistaisen tien ruuhkaisuus ja tien huono liikenneturvallisuus. Myös vilkkaat tasoliittymät, yksityistieliittymät sekä tien nopeustasoa vastaamaton geometria aiheuttavat turvallisuus- ja sujuvuusongelmia. Liikennöitävyyttä heikentää entisestään maankäytön lisääntyminen kasvavalla kaupunkiseudulla.

Tiejakson alkuosalla moottoriliikennetien rinnakkaistienä toimii Tampereen katuverkkoon kuuluva Aitolahdentie. Muulla tiejaksolla ei ole soveltuvaa rinnakkaistieverkkoa.

Suunnittelujaksolla parannetaan edellä mainittuja puutteita, jotta Suomen keskeisellä päätieverkolla olisi laatutasoltaan korkea, yhtenäinen ja turvallinen tie, jonka nopeustaso on 100 km/h.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Tiesuunnitelmassa Alasjärven ja Suinulan välinen tieosuus suunnitellaan noin 13 kilometrin matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi väyläksi. Paranneltavalta tieosuudelta poistetaan kaikki tasoliittymät ja korvataan ne eritasoliittymillä ja rinnakkaistieyhteyksillä. Lisäksi toteutetaan tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet.

Ensisijaisina tavoitteina on turvata valtakunnallisesti keskeisen päätieyhteyden palvelutaso, parantaa paikallisen ja pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta. Lisäksi tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä ja vähentää henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrää 25 prosentilla.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelmavaiheessa pidetään kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin 13.12.2018 Tampereella Sorilan koulutalolla. Lisäksi alkuvuodesta ja keväällä 2019 järjestetään alueen asukkaille ja muille kiinnostuneille tahoille työpajat, joissa kerätään tietoa ja näkemyksiä suunnittelussa hyödynnettäväksi.

Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2019, jolloin se asetetaan yleisesti nähtäville Tampereen ja Kangasalan kaupungeissa. Suunnitelma lähetetään Liikennevirastoon hyväksymiskäsittelyyn loppuvuoden 2019 aikana.

Alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla intressiryhmillä sekä hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Palautetta voi antaa koko suunnittelun ajan.

Hankkeesta ja sen vaiheista tiedotetaan alueen lehdissä ja hankkeen internet-sivulla.

Halukkaat voivat lisäksi antaa yhteystietonsa ja ilmoittautua hankkeen postituslistalle sähköpostitse tai puhelimitse Lauri Harjulalle (lauri.harjula@finnmap-infra.fi, p. 09 8565 3832). Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään hankkeen tiedotteet, kutsut osallistumistilaisuuksiin sekä tietoa päivittyvästä aineistosta hankkeen internetsivuille.

Päivitetty

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus
Projektipäällikkö
Tero Haarajärvi
p. 0295 036 223
tero.haarajarvi@ely-keskus.fi

Finnmap Infra Oy
Pääsuunnittelija
Lauri Harjula
p. 09 8565 3832
lauri.harjula@finnmap-infra.fi

Projektipäällikkö
Jorma Laakso
p. 040 824 6432
jorma.laakso@finnmap-infra.fi