Perämereen laskevia vesistöjä – Menetelmien kehittäminen ja ekologinen kunnostaminen - rajat ylittävä Suomalais- Ruotsalainen yhteistyöhanke

Hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan mm. kalojen sekä muiden vesieliöstöjen elinympäristöjä eräissä Perämereen laskevissa joissa. Elinympäristökunnostusten lisäksi hankkeessa mallinnetaan koskialueita lohen näkökulmasta sekä selvitetään mm. siian kutuvaelluskäyttäytymistä ja kutualuevalintoja. Em. saatuja tietoja hyödynnetään hankkeen elinympäristökunnostuksissa.  Yksi iso osa-alue hankkeessa on happamien sulfiittimaiden kartoitus sekä näiden ominaisuudet Pohjois-Perämeren rannikkoalueella.

Loppuraportit:


Hanke käynnistyi 1.7.2015 ja sen kesto on noin 3 v. (31.5.2018). Hankkeen johtava yhteistyöpartneri (Lead Partner) on Länsstyrelsen i Norrbottens Län (LST), jonka tehtävät hankkeessa on mm. johtaa ja koordinoida hanketta. Em. työssä heillä on tukena ohjausryhmä, jossa kaikki hankepartnerit ovat edustettuina.  Länsstyrelsenin muut keskeiset tehtävät hankkeessa on mm.laatia maksatushakemukset EU-tukea varten, vastata hankkeen tiedottamisesta Ruotsissa sekä bioloogiset selvitykset ja elinympäristökunnostukset hankkeen kohdevesistöissä Ruotsissa.

Ruotsissa biologisia selvityksiä ja elinympäristökunnostuksia tehdään Alterälvenin, Rosån ja Alån vesistöalueilla. Em. joet laskevat Perämereen Luulajan ja Piitimen kaupunkien väliselle rannikko-osuudelle. Joet ovat pieniä nk. moniongelmajokia, joissa on todettu mm. vedenlaadun heikentymistä, elinympäristöjen pilaantumista sekä vesieliöstön vaellusesteitä.

Lähettimellä merkitty vaellussiika.

Hankkeen suomenpuoleista osiota koordinoi Lapin elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Em. lisäksi Lapin ELY-keskuksen tehtävinä hankkeessa ovat; laatia kansalliset vastinrahahakemukset, kotisivujen ylläpito, hankkeen tiedottamisesta Suomessa sekä vastata Simojoella tehtävistä elinympäristökunnostuksista.

Simojoki laskee Perämereen noin 30 km Kemin kaupungista kaakkoon Simon taajaman kohdalla. Simojoella kunnostuksia tehdään joen keski- ja alaosan virta-alueilla. Simojoki on Tornion- ja Kiiminkijoen ohella Suomen ainoita Perämereen laskevia jokivesistöjä, joihin Itämeren lohi (Salmo salar) nousee vielä kudulle.  Simojoella elinympäristökunnostusten pääpaino on lohen kutu- ja poikasalueiden kunnostuksissa.

Jokiuomaa ennallistetaan välppäkauhalla varustetulla kaivinkoneella.

Luonnonvarakeskus (LUKE) vastaa hankkeessa lohen poikaskartoituksista ja elinympäristömallinuksesta valituilla koskikohteilla.  Elinympäristömallinnuksen- ja sähkökalastustietojen avulla tunnistetaan lohenpoikasten elinympäristöjen ominaisuuksia. Vertailemalla lähtötilanteeltaan lohen lisääntymisen ja poikastuotannon kannalta huonon kosken elinympäristöjen ominaisuuksia hyvän kosken vastaaviin ominaisuuksiin saadaan ohjeistusta kunnostusten onnistuneelle toteuttamiselle. Edellä kuvattua elinympäristömallinnusta voidaan hyödyntää jatkossa muissa Barentsin alueen lohijokien kunnostuksissa.

Uoman kartoitusta elinympäristömallinnusta varten.

Geologiantutkimuslaitos (GTK) ja Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) vastaa hankkeessa happamien sulfiittimaiden kartoituksista Pohjois- Perämeren rannikkoalueella.  Hankkeessa laaditaan yhteinen yleiskartta happamien sulfaattimaiden esiintymisestä alueella. Saatuja tuloksia tullaan käyttämään mm. tiedotusmateriaalin laatimiseen siitä, miten happamia sulfaattimaita luokitellaan, missä niitä esiintyy, niiden ympäristövaikutuksia ja millä toimenpiteillä niiden ympäristöhaittoja voidaan vähentää sekä miten muutettu pohjavesipinta vaikuttaa happamien sulfaattimaiden ominaisuuksiin.

Sulfidipitoista maa-ainesta.

Hanke on Euroopan aluekehitys rahaston INTERREG Pohjoinen ohjelman rahoittama. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 083 727 €, josta INTERREG rahoitusta on 1 239 630 €. Hankkeen muut rahoittajatahot ovat: Lapin Liitto, Lapin ELY-keskus, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuslaitos, Länsstyrelsen i Norrbottens Län ja Sveriges geologiska undersökning.

Yhteystiedot:

Magnus.R.johansson@lansstyrelsen.se     +46 1022 55321

Gustav.Sohlenius@sgu.se     +46 1817 9276

marko.kangas@ely-keskus.fi     +358 2950 37349

ari.huusko@luke.fi     +358 2953 26000

anton.boman@gtk.fi     +358 2950 35216

Päivitetty