Opasteet ja mainokset 

Palvelukohdeopasteet ovat tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, jotka sijoitetaan maantien tiealueelle ja niille tarvitaan aina lupa ELY-keskukselta. Jos kohteella on jo luvalliset opasteet, mutta opasteisiin halutaan muutoksia, tulee luvansaajan hakea uutta lupaa. Katuverkolla luvan palvelukohteiden opasteiden sijoittamiseen myöntää kunta ja yksityisteillä tien omistaja.

Tienvarsimainontaa koskeva lainsäädäntö muuttui 15.8.2016. Pidempiaikaisten mainosten sijoittamisessa siirryttiin ilmoitusmenettelyyn. Ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Ilmoituksen johdosta tehdään maksullinen päätös 30 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.  Tienvarsimainosta ei saa pystyttää ennen sallivan päätöksen saamista.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilapäisiä ilmoituksia tai mainoksia rakennuksessa tai sen läheisyydessä harjoitettavasta toiminnasta tai siellä myytävistä tuotteista. Tilapäisillä ilmoituksilla tarkoitetaan ilmoituksia lyhytkestoisesta tapahtumasta. 

Tienvarsimainontaa ja – ilmoittelua koskevia edellytyksiä mm. sijoittamista ja ulkoasua on tarkennettu Liikenneviraston määräyksellä, joka on voimassa Liikenneviraston hallinnoimilla maanteillä. Myös tilapäisten ilmoitusten ja paikan päällä tapahtuvasta toiminnasta ilmoittelun osalta tulee noudattaa Liikenneviraston määräystä.

Maantienkäyttäjälle tarkoitettu mainos tai ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.

Asemakaavoitetulle alueelle sen maantieliikennealueen ulkopuolelle sijoitettavasta tienvarsimainoksesta tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää

  • ote asemakaavasta, kaavamerkinnät ja -määräykset
  • kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden sekä
  • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus).

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ota yhteyttä

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

oikopolut

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.