Luonnonsuojelu

Ajankohtaista

 • Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja kutsuu maanomistajia osallistumaan Suomen 100 -vuotisjuhlavuoteen. Osallistumalla voi turvata itselle tai edeltäville sukupolville tärkeän maiseman tai alueen säilymisen. Lue lisää: www.luontolahjani.fi
   

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta toteuttamalla luonnonsuojeluohjelmia sekä suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja Etelä-Savon alueella. Työ painottuu vielä tällä hetkellä vanhojen luonnonsuojeluohjelmien toteutukseen, mutta jatkossa toteutetaan entistä enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-ohjelmaa. 

ELY-keskus edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä laatimalla suojelukohteille hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä myös hoitamalla luonnonsuojelualueita ja perinnemaisemia.

Keskeisimmät luontoarvot Etelä-Savon alueella liittyvät järvi- ja rantaluontoon sekä metsiin.

Etelä-Savossa tihein norppakanta

Etelä-Savossa elää suurin osa saimaannorppakannasta. Etelä-Savon ELY-keskuksella on keskeinen rooli norpan suojelutyössä.

Etelä-Savon ELY-keskus:

 • Vetää saimaannorpan suojelutyöryhmää, joka seuraa ja edistää saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman toteutumista.
 • Myöntää norppaan liittyvän tutkimuksen ja norppakannan seurannan luvat sekä norppien häiritsemistä koskevat poikkeusluvat Etelä-Savossa.
 • Antaa lausuntoja norppa-alueisiin kohdistuvien hankkeiden vaikutusten arvioinnista sekä neuvoo ja opastaa Natura 2000 -alueisiin liittyvissä asioissa.
 • Edistää norpansuojelua rantojen maankäytön suunnittelussa.
 • Hankkii valtiolle alueita luonnonsuojelutarkoituksiin, perustaa yksityisiä luonnonsuojelualueita ja osallistuu suojelualueiden hoidon ja käytön suunnitteluun.
 • Sisällyttää tarvittaessa talviaikaisia maihinnousukieltoja luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiin ja asettaa tarvittaessa maastoliikenne- ja vesiliikennelain mukaisia moottoriajoneuvojen alueellisia kieltoja ja rajoituksia.
 • On mukana Saimaannorppa-life -hankkeessa,  joka edistää saimaannorpan suojelua ja suotuisan suojelutason saavuttamista. Linkki hankkeen sivulle oikealla palstalla.
 • Viestii Etelä-Savossa norpansuojeluun liittyvistä asioista. Viestintäaineistoja oikealla palstalla.

Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa saimaannorppaan ja kalastukseen liittyviä tehtäviä. Tavoitteena kalastuksesta koituvien norppakuolemien vähentäminen, mm. kalastusrajoituksista aiheutuvien korvausten maksaminen ja norppaturvallisten pyydysten kehittäminen.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa