Liikenne - Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Sähköinen asiointi on mahdollista osassa lupahakemuksista. Linkki sähköiseen lomakkeeseen on merkitty oheiseen listaan. Sähköisen asioinnin etuna on tietojen siirtyminen automaattisesti ELY-keskuksen käsittelijöiden käyttämään järjestelmään. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä lomaketta, koska se nopeuttaa hakemusten käsittelyä.

Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, tulee asiasta ilmoittaa Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 1001XXXX).

Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostin liitteenä, postitse tai jättää suoraan käsittelystä vastaavaan ELY-keskukseen.

 

eUrakka

Erikoiskuljetukset

Etuajo-oikeudet lautoille

Länsi-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa (yrityssuomi.fi)

Liikenneluvat

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä

Johdot ja kaapelit

Sähkö, tele, kaukolämpö, maakaasu

Vesihuolto

Joukkoliikenne

EU:n säännöllisen linja-autoliikenteen lupa

Joukkoliikenne/yhteisölupa (yrityssuomi.fi)

Reittiliikennelupa

Kutsujoukkoliikennelupa

Ostoliikenteen tarjous
Joukkoliikenne- tai taksiluvan nojalla harjoitettavaan säännölliseen henkilöliikenteeseen, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä.

Palvelusopimusasetusliikenteen seurantailmoitus

Matkustajalaskentalomake (yrityssuomi.fi)

PSA-sopimuksen muutoshakemus

Liikenteenharjoittajat, joilla on joukkoliikennelain 36 §:n mukainen käyttöoikeussopimus tai 62 §:n mukainen siirtymäajan liikennöintisopimus toimivaltaisen viranomaisen kanssa esittää tällä lomakkeella muutoksia sopimukseen. Esitys tehdään toimivaltaiselle viranomaiselle, joita ovat joukkoliikennelain 12 §:n mukaan ELY-keskukset sekä 26 kaupunkia tai kaupunkiseutua.

Joukkoliikenteen valtionavustus (suomi.fi)

Vuotuinen laskelma lakkautettavan liikenteen tuotoista ja kuluista (yrityssuomi.fi)

Kuntien liikennepalvelujen ostokustannukset: Kunnan rahoittamat kuljetukset

Kysely antaa tietoa kuntien eri hallinnonalojen kuljetuskustannuksista. Vuosittain tehtävä kysely antaa tietoa kuntien palvelujen kehityksestä ja muutosten vaikutuksista esim. peruspalvelujen arvioinnissa. Lomakkeella pyydettävät tiedot ovat arvonlisäverollisia ja joukkoliikenteen osalta ne ilmoitetaan nettokustannuksina eli ne eivät sisällä ELY-keskuksen maksamia valtionavustuksia.

Kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille

Korvaushakemus tienkäyttäjälle maantiellä aiheutuneista vahingoista

Urakoitsijan ja urakan valvojan lausunto tienkäyttäjän vahingonkorvaushakemukseen

Liittymälupa

Opasteet, ilmoitukset ja mainokset

Osoiteviitan lupahakemus

Palvelukohteen opastelupahakemus

Ilmoitus tienvarsimainoksen sijoittamisesta

Taksiliikenne

Taksilupa (yrityssuomi.fi)

Luvanhaltijan ilmoitus liikevaihdosta ja ammattiajokilometreistä

Kuolinpesän jatkohakemus

Taksiluvan haltijan kuoltua kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään 18 kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos pesä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa taksiluvan haltijan velvollisuuksista vastaavan henkilön lupaviranomaisen hyväksyttäväksi. Liikenteen jatkoa haetaan toimivaltaiselta ELY-keskukselta.

Tavaraliikenne

Kuljettajatodistushakemus

Liikenteenharjoittajan on haettava kuljettajatodistus jokaiselle yhteisölupaa edellyttävässä maanteiden tavaraliikenteessä toimivalle kuljettajalle, joka on kolmannen maan kansalainen. Todistus haetaan liikenteenharjoittajan kotipaikan ELY-keskukselta.

Lupahakemus

Luvanvaraista tavaraliikennettä on moottoriajoneuvolla ja liikennetraktorilla korvausta vastaan tiellä suoritettava tavarankuljetus. Lupalajit ovat kotimaan tavaraliikennelupa ja yhteisölupa, joka oikeuttaa harjoittamaan myös ulkomaille suuntautuvaa liikennettä.

Työlupa tiealueella työskentelyyn

Yksityisen tien valtionavustus

Yksityisen tien parantamisen valtionavustus

  • Hakemus ja täyttöohje Hakemus (suomi.fi)  

Yksityisen tien parantamishankkeen muutos

Yksityisen tien parantamisen valtionavustuksen maksaminen

Yksityisen tien lauttapaikan, talvitien tai purettavan sillan kunnossapidon valtionavustuksen maksaminen

Tienpidon ja tieliikenteen asiointi sekä palveluita koskeva palaute ja yhteydenotot

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa