Liittymät   

Yksityisen tien liittäminen maantiehen tapahtuu pääsääntöisesti tienpitoviranomaisen antaman luvan perusteella. Lupamenettelyssä harkittavia tienpitoon liittyviä kysymyksiä ovat erityisesti maanteiden liikenneturvallisuus, liikenteen toimivuus ja vaikutukset tien kunnossapitoon. Keskeisiä lupamenettelyssä käsiteltäviä asioita ovat myös liittymän vaikutukset maankäytön kehittymiseen. Mahdollisuuksien mukaan on koetettava ennakoida tulevia liikenne- ja liittymätarpeita. Varsinkin taajama-asutusalueen liittymälupaa käsiteltäessä on ilmeistä, että maankäyttöä on tulossa enemmänkin, vaikka alueelle ei ole vielä odotettavissa asemakaavaa. Merkittävät maankäyttöön liittyvät ratkaisut tehdään kaavoitusmenettelyllä.

Liittymälupa tai muualta kuin haetusta liittymäkohdasta myönnetty kulkuyhteys maantieltä toisen kiinteistön kautta (rasitetieyhteys) on yleensä rakennusluvan tai suunnittelutarveratkaisun myöntämisen ehto.

Liittymälupaa tarvitaan

 • uuden liittymän rakentamiseen
 • liittymän siirtämiseen
 • liittymän muuttamiseen, esimerkiksi parantamiseen tai laajentamiseen
 • liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen
 • moottorikelkkareitin tai -uran ylityskohtaa varten.

Lupamenettely ei koske

 • moottoriteitä eikä moottoriliikenneteitä
     - Näiden teiden liittymäjärjestelyt ratkaistaan tiesuunnitelmassa.
  Asemakaavan mukaisen katuliittymän rakentamisesta tienpitoviranomainen antaa ohjeen.

Liittymäluvan myöntämisen edellytykset

 • Liittymä on tarpeellinen kiinteistön käyttäjälle eikä muuta kulkua voida järjestää
 • liittymä on voitava havaita riittävän etäältä ja liikenneturvallisuuden edellyttämät liittymisnäkemät molempiin suuntiin täyttää niille asetetut vaatimukset
     - tiellä, jonka nopeusrajoitus on 50 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 105 m molempiin suuntiin
     - tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 200 m molempiin suuntiin 
     - tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 270 m molempiin suuntiin
 • liittymien vähimmäisvälimatkat ja enimmäistiheydet määrittyvät tien toiminnallisen luokan, nopeustason ja maankäytöllisten tekijöiden perusteella

Liittymäluvan hakeminen

Täytä hakemuslomake huolellisesti. Koska lupapäätökset ovat aina liittymäkohtaisia on jokaisesta liittymästä tehtävä oma hakemuksensa.

Hakemukseen tulee liittää:

 • kopio tienpitäjän (paikallisen ELY-keskuksen) naapurin kuulemislausunnosta, kun on kysymys uudisrakennushankkeesta ja kiinteistö rajoittuu maantiehen
 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (asemakaava, suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys)
 • liittymän paikka kartalla (1:20 000)
 • ote kunnassa vahvistetusta asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen luonnoksesta
 • selvitys muista tieyhteyden järjestämismahdollisuuksista kiinteistölle, esimerkiksi rasitetie
 • asemapiirros tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarkka sijainti esim. lähimpään rajapyykkiin. Merkitse liittymän paikka maastoon.
 • kiinteistön omistajan kirjallinen suostumus, mikäli luvanhakija on eri kuin kiinteistön omistaja ja haetun liittymän kohdalla ei ole Maanmittauslaitoksen muodostamaa tieoikeutta

Suosittelemme sähköisen lomakkeen käyttöä hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi. Hakija saa sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta  sähköpostiinsa automaattisen vahvistuksen. Jos asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, asiasta tulee  ilmoittaa Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 1001XXXX).

Sähköisessä asioinnissa huomioitavaa: Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen liittymat@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero. Älä täytä sähköistä lomaketta lisätietotäydennyksen vuoksi uudelleen, jottei täydennyslomaketta kirjata järjestelmään uutena hakemuksena, mikä pidentää käsittelyaikaa huomattavasti!

Hakemus lähetetään liittymän sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskukseen. Sähköisen asioinnin vaihtoehtona hakemuksen voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Liittymälupa sisältää työluvan ja ohjeet liittymän rakentamisesta. 

Maksut ja käsittelyaika

 • Yksityistien tai maatalousliittymän liittymälupa maksaa 200 euroa
 • Elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettu liittymälupa maksaa  400 euroa.
 • Moottorikelkkailureitin tai -uran ylityskohdan lupa maksaa 200 euroa.
 • Kielteisistä päätöksistä veloitetaan käsittelymaksuna 50 euroa.

Hakemuksen käsittelyaika on noin kahdeksan viikkoa.

Lupapäätöksessä esitetylle voimassaoloajalle voidaan myöntää perustellusta syystä yksi maksuton jatkoaika. Jatkoajan pituus harkitaan tapauskohtaisesti. Pyyntö jatkoajasta tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.