› Takaisin graafiseen esitykseen

Liikenneturvallisuus

ELY-keskukset edistävät liikenneturvallisuutta tienpidon toimilla ja tekemällä yhteistyötä mm. Liikenneturvan, poliisin ja kuntien kanssa.

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Ennalta ehkäisevää liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteen sovittamalla maankäytön ja liikenteen suunnittelua. Liikenneonnettomuuteen joutumisen riskiä pyritään vähentämään ja onnettomuuksien seurauksia lieventämään parantamalla liikenneympäristöä sekä ylläpitämällä nopeusrajoitusjärjestelmää. ELY-keskukset parantavat liikenneympäristöä mm. tieympäristöä pehmentämällä sekä rakentamalla esimerkiksi keskikaiteita ja kevyen liikenteen väyliä.

ELY-keskukset tukevat kuntien liikenneturvallisuustyötä osallistumalla kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan ja aktivoimalla kuntia liikenneturvallisuussuunnittelussa.

Liikenneturvallisuuden edistäminen tienpidossa

Liikkumisen turvallisuuden varmistaminen on tärkeimpiä tavoitteita tieverkon päivittäisessä kunnossapidossa ja ylläpidossa, johon suurin osa tienpidon rahoituksesta käytetään. Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla ja muulla talvihoidolla. Ajoratamerkinnöillä, näkemäraivauksilla sekä päällystekorjauksilla turvataan liikkumista koko tieverkolla.

Liikenneympäristön turvallisuusongelmia ratkaistaan ensisijaisesti pienillä kustannustehokkailla toimenpiteillä, joita toteutetaan vuosittain määritellyn rahoituksen puitteissa. Priorisoimalla pyritään löytämään ja toteuttamaan vaarallisimmat ja vaikuttavimmat kohteet. Parantamistoimissa painottuvat taajamat ja päätiet, koska niihin kohdistuvien toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset ovat tehokkaimpia.

Taajama-alueiden turvallisuutta parannetaan hillitsemällä ajonopeuksia ja toteuttamalla pieniä liikenneympäristön parantamistoimia. Lasten ja koululaisten liikkumista turvataan kehittämällä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä sekä parantamalla tienylityksiä koulumatkareiteillä. Suojateiden parantamiskohteet priorisoidaan ja niistä toteutetaan tehokkaimmat.

Pääteillä liikenneturvallisuutta parantavia pieniä kustannustehokkaita toimia ovat muun muassa automaattinen nopeusvalvonta, selkeät tiemerkinnät, kaiteiden rakentaminen ja kunnostaminen, nopeusrajoitusten tarkistaminen ja tehokas tiedottaminen häiriötilanteista. Uusia keinoja etsitään aktiivisesti kokeilujen ja pilottien kautta.

Yhteistyössä turvallisuusvisiota tavoitellen

Tieliikenteen turvallisuusvisiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi ELY-keskusten keskeisimmistä tavoitteista.

Arjen liikenteessä korostuu jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten turvavöiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen, muiden liikkujien huomioiminen ja kestävät kulkutapavalinnat. Valistus- ja tiedotustyön tavoitteena on tienkäyttäjän liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttaminen niin, että liikkuminen on terveellistä, turvallista ja taloudellista.

Asenteisiin vaikuttaminen on jatkuvaa työtä ja liikenneturvallisuuden perusteluviestintää tehdäänkin eri toimijoiden yhteistyönä. Liikenneturvallisuuden eteen tehtävää yhteistyötä kuntien, poliisiin, Liikenneturvan ja elinkeinoelämän kanssa on tavoitteena syventää entisestään. Painopisteenä on kuntien liikenneturvallisuustyön, erityisesti elinikäisen liikennekasvatustyön, tukeminen. Paras tulos saadaan pitkäjänteisellä toiminnalla, jonka myötä liikenneturvallisuusasioiden näkyvyys ja arvostus lisääntyvät sekä erilaisten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden hyväksyttävyys paranee.

Liikennekasvatustyön resurssipulaa helpotetaan sopivasti mitoitetulla alueellisella yhteistyöllä, jonka tavoitteena on myös hyvien kokemusten jakaminen. Kuntien ja ELY-keskuksen yhteisillä turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmien ja niiden seurannan avulla ohjelmoidaan maantie- ja katuverkon pienimpiä turvallisuustoimia, kuten suojateiden liikenneturvallisuuden parantamisia ja nopeusrajoitustarkistuksia sekä koordinoidaan yhteistyötä. Kuntien liikenneturvallisuustyön tukena toimivat monin paikoin ns. liikenneturvallisuuskoordinaattorit tai -toimijat. He ovat useimmiten konsultteja, joiden kustannuksista kunnat tai kunnat ja ELY-keskus yhdessä vastaavat.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Liikenneturvallisuus - Lappi

Tavoitteet

Valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuutta koskevan periaatepäätöksen (5.12.2012) mukaan liikennejärjestelmä tulee suunnitella siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämä liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio on ollut toiminnan perustana vuodesta 2001 lähtien.

Valtakunnallisen Tieliikenteen turvallisuussuunnitelman mukaan liikenneturvallisuustyön tavoitteena on jatkuva turvallisuuden parantaminen:

• vuonna 2020 enintään 138 tieliikennekuolemaa (2,4 kuolemaa/100 000 as.)
• vuonna 2020 enintään 5 700 loukkaantunutta (100 loukkaantunutta/100 000 as.)
Lappiin suhteutettuna nämä luvut ovat:
•   vuonna 2020 enintään 5 tieliikennekuolemaa (2,7 kuolemaa/100 000 as.)
•   vuonna 2020 enintään 200 loukkaantunutta (100 loukkaantunutta/100 000 as.)

Vuonna 2014 ao. tunnusluvut olivat koko maassa 4,1 tieliikennekuolemaa/100 000 as. ja Lapissa 6,6 tieliikennekuolemaa/100 000 as.

Toimijat

Lapin ELY-keskus vastaa maakunnan maanteistä. Liikenneviraston kanssa solmitussa tulossopimuksessa sille on annettu liikenneturvallisuustavoite, jonka mukaan ELY-keskus vähentää tienkäyttäjän riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. Lapin ELY -keskuksessa toimii liikenne ja infrastruktuuri - vastuualueen asiantuntijoista koostuva liikenneturvallisuustiimi, jonka tehtävänä on mm. liikenneturvallisuustavoitteen toteutumisen edistäminen.

Lapin liikenneturvallisuusryhmä ja Lapin liikenneturvallisuusfoorumi
Lapin liikenneturvallisuusryhmän muodostavat Lapin ELY -keskus, Liikenneturva, Lapin poliisilaitos, Lapin pelastuslaitos ja kuntaedustus Rovaniemen kaupungilta.

Liikenneturvallisustyön aluellinen organisaatio.

Lapin ELY-keskus järjestää vuosittain liikenneturvallisuusfoorumin ryhmän avustamana. Foorumien osallistujamäärä on vuosittain ollut yli 100 henkilöä. Linkit vuoden 2015 liikenneturvallisuusfoorumin esityksiin oikealla alueelliset linkit kohdassa.

Liikenneonnettomuuksien Lapin tutkijalautakunta
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta edellyttää, että kuolemaan johtaneista onnettomuuksista selvitetään niiden kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet onnettomuuksien syiden selvittämiseksi ja niistä johtuvien tekijöiden ehkäisemiseksi vastaisuudessa. Lautakunnassa ovat edustettuina poliisitoimen, lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen tuntemus. Vuosina 2011- 2014 se on tutkinut 122 onnettomuutta, joista 6 on ollut kevyen liikenteen onnettomuutta.

Kuntien liikenneturvallisuusryhmät
Kaikissa Lapin kunnissa on toimiva liikenneturvallisuusryhmä ja ne ovat mukana ns. liikenneturvallisuuden toimijamallityössä, jota Lapin ELY–keskus ja kunnat yhdessä rahoittavat. Toimijamallissa kunnat saavat avukseen koordinaattorin, joka tukee ja edistää kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Lapissa liikenneturvallisuusteemoja ovat mm. maasto-, matkailu- ja kaivosliikenteen turvallisuus sekä porokolareiden vähentäminen. Onnettomuuksia pyritään vähentämään erilaisilla tienpidon toimilla, kuten esim. liikenneympäristön pehmentämisellä sekä alikulkujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamisella. Kuntalaisten liikenneturvallisuusaloitteet käsitellään ensin kunnan liikenneturvallisuusryhmässä, josta aloite etenee tarvittaessa Lapin ELY-keskukseen tai ao. kuntaan.

Onnettomuustietoja

Liikenneturvallisuus on kehittynyt Lapissa kokonaisuudessaan myönteisesti. Lapissa tapahtuu vuosittain kymmenkunta kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja noin 150 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta kaiken kaikkiaan. Lapin tyypillisin onnettomuustyyppi on yksittäisonnettomuus esim. suistumisonnettomuus. Porokolareita tapahtuu vuosittain noin 4 000 ja hirvionnettomuuksia noin 90 kappaletta.

 

 

Valtionhallinnon alueellisen liikenneturvallisuustyön koordinointi Lapissa (pdf 97,4 kt)

 

Liikenneturvallisuussuunnitelmat sekä liikenneturvallisuuteen liittyvät julkaisut ja suunnitelmat löytyvät Lapin ELY-keskuksen Liikenneturvallisuussuunnitelmat –sivulta.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk).

oikopolut

ALUEELLISET LINKIT

Miten parannamme liikenneturvallisuutta - katso video

Ajankohtaista

Aloitteet teiden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Aloite sähköpostilla tai soittamalla:
liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
0295 020 600 (ma-pe klo 9-16)

Henkilövahinko-onnettomuudet

Hirvieläinonnettomuudet

Kouluteiden liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet

Mopojen paikka liikenteessä


MUUALLA VERKOSSA