Kirjalansalmen sillan uusiminen

Kaarinan ja Paraisten rajalla sijaitseva Kirjalansalmen silta on tulossa käyttöikänsä päähän ja se on uusittava viimeistään 15 vuoden kuluessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti kesällä 2015 yleissuunnitelman laatimisen Kirjalansalmen sillan uusimisesta Saaristotiellä eli maantiellä 180. Yleissuunnitelma valmistui tammikuussa 2017. Hankkeen jatkosuunnitteluun, eli tie- ja rakennussuunnitteluun, tarvitaan erillisrahoitusta. Uuden sillan rakentaminen kustannusennuste on n. 40 miljoonaa euroa, kustannusarvio tarkentuu sillan jatkosuunnittelussa.

Kirjalansalmen silta on portti saaristoon

Saaristotie mt 180 on ainoa yhteys Turunmaan saaristoon, joten sillan merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Siltayhteyden takana toimii suurteollisuutta, joiden kuljetuksille sillan toimivuus on ensiarvoisen tärkeää. Liikennemäärä sillalla on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on yli 600. Kesäaikaan liikennemäärät kasvavat entisestään ja ovat jopa 15 % suuremmat.

Kirjalansalmen ylittää vuonna 1963 valmistunut riippusilta. Nykyisen sillan pituus on 287 m ja alikulkukorkeus 11 m. Siltapenkereen pituus on noin 300 m.

Silta on huonossa kunnossa ja kuntonsa vuoksi jatkuvassa tarkkailussa. Siltaa ei kannata korjata, sillä se olisi kalliimpaa kuin uuden sillan rakentaminen. Lisäksi vanhan sillan korjaaminen aiheuttaisi pitkäaikaisia liikennehaittoja. Vanha silta on tulossa käyttöikänsä päähän noin v. 2025–2030. Sillalle on jouduttu asettamaan jo nyt liikennöintirajoituksia, jotta liikennöinti voidaan turvata siihen saakka, kunnes silta saadaan uusittua.

Yleissuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2017

Yleissuunnitelmassa tutkittiin uuden sillan sijoitusvaihtoehtoja ja rakennetyyppiä sekä tarvittavia tiejärjestelyjä. Vaihtoehtoina tarkasteltiin uutta siltaa kummallekin puolelle nykyistä siltaa sen välittömään läheisyyteen. Nykyisen sillan itäpuolelle sijoittuva vaihtoehto todettiin paremmaksi ratkaisuksi mm. mahdollisen Kaarinan läntisen ohitustien järjestelyiden osalta. Lisäksi itäisellä vaihtoehdolla saadaan etäisyyttä vanhaan, maaperäolosuhteiltaan ongelmalliseen siltapenkereeseen. Myös tilaa rakennustyömaan vaatimille järjestelyille on itäpuolella enemmän.

Kirjalansalmen uusi silta esitetään toteutettavaksi yhdistelmänä, jossa Paraisten puoli toteutettaisiin liittopalkkisiltana ja Kuusiston puolen pääaukko vinoköysisiltana. Vinoköysisillan pylonien sijoittaminen on vapaampaa kuin palkkisillalla, mikä helpottaa ratkaisun teknistä suunnittelua salmen syvimmän kohdan ylityksessä. Uudesta sillasta on tarkoitus tulla leveämpi, jotta tavanomaisten huoltotöiden aikanakin liikenteellä on kaksi kaistaa käytössä. Uuden sillan rakentamisen yhteydessä vanhan sillan penkka halutaan purkaa salmen virtausten parantamiseksi. Tämän myötä uudesta sillasta tulee huomattavasti vanhaa siltaa pidempi. Sillan alikulkukorkeus kaavaillaan nostettavaksi 16 metriin.

Sillan ympäristövaikutuksia on selvitetty mm. salmen virtausmallin avulla ja tarkempaa suunnittelua varten on tehty keväällä luontoselvityksiä.

Uusi silta edellyttää yleiskaavamuutosta

Sillan uusimiseksi on tarve myös kaavamuutokselle Paraisten puolella salmea. Paraisten kaupunki on käynnistänyt Kirjalan saaren osayleiskaavan muutostyön rinnakkain sillan jatkosuunnittelun kanssa, sillä uusi silta ja siihen liittyvät uudet tiejärjestelyt edellyttävät alueen osayleiskaavan muuttamista. Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy kaupungin kotisivuilta.

Seuraava suunnitteluvaihe on tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen

Uuden sillan rakentamisprosessi on pitkä sisältäen yleissuunnittelun lisäksi vesilain mukaiset luvat, tie- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen. Seuraava suunnitteluvaihe on tie- ja rakennussuunnitelma, joiden käynnistämisestä tiedotetaan aikanaan erikseen. Hankkeen jatkosuunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan myös erillisrahoitusta. Alueen elinkeinoelämä on kiirehtinyt sillan uusimista ja vaatinut jatkorahoituksen varmistamista.

Keväällä 2017 yleissuunnitelma lähtee maantielain mukaisesti lausuntokierrokselle ja se asetetaan myös nähtäville Kaarinan ja Paraisten kaupungeissa. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta kunnat kuuluttavat, niin kuin kunnalliset ilmoitukset ao. kunnassa julkaistaan (MTL 27 §, kuntalain 64 §).

Lisätietoja: projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 029 5022 796, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päivitetty

oikopolut

Lisää tietoa hankkeesta