Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää. Onko sinulla idea, jonka avulla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi

Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa hankkeita, jotka edistävät Kaakkois-Suomen maaseutustrategian ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita.

Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutustrategiaan ja alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan:                     

Yleishyödyllisten investointien teemahaku 1.1.–31.3.2019 avattu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus avaa teemahaun yleishyödyllisille investoinneille koskien kaikkia yleishyödyllisiä investointeja (esim.  maaseudun ympäristö- ja kulttuurikohteet, ulkoilmarakenteet, retkisatamat, reitistöt, vesihuolto- ja tietoliikenneverkostot). Teemahaku toteutetaan 1.1. – 31.3.2019, ja hankkeiden haku tehdään sähköisessä Hyrrä -järjestelmässä.  Hankkeet pisteytetään valtakunnallisten valintaperusteiden mukaan. Rahoitusvalinnat tehdään kevään 2019 aikana.

Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta alustavasti neljä (4) miljoona euroa. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden uutuusarvoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Yksilöity investointisuunnitelma, sen pohjalta tehty tarkka kustannusarvio ja investoinnin edellyttämät luvat ovat keskeisiä vaadittavia hakemusasiakirjoja.

Yleishyödyllisten investointien teemahakuun on päädytty maaseudun yritysrahoituksen suunniteltua vähäisemmän kysynnän johdosta. Lisäksi teemahaulla yleishyödylliset investointihankehakemukset saadaan keskitettyä samaan valintajaksoon, jolloin niiden valinta on oikeudenmukaista. Tämän teemahaun rahoituspäätösten jälkeen Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei todennäköisesti tällä ohjelmakaudella enää rahoita uusia yleishyödyllisiä investointihankkeita.

ELY-keskuksesta haettavissa maaseutuohjelman hankkeissa on käytössä kiinteät julkiset tukitasot. Tukitaso tosin vaihtelee hankemuodoittain ja sen mukaan, onko hakija julkinen vai yksityinen toimija. Katso liite tukitasoista.  Myös kertakorvauskustannusmalli on mahdollinen yleishyödyllisissä investointihankkeissa.

Muiden kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2019

Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa on jatkuva haku, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Vuoden 2019 kehittämishankkeiden valintajaksot päättyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa 28.2.2019, 31.5.2019 ja 31.10.2019. Yritysryhmähankkeissa noudatetaan yrityshankkeiden tapaan kahden kuukauden valintajaksorytmiä alkaen 28.2.2019. Vuoden 2018 viimeiset valintajaksot ovat vielä käynnissä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päättämät valintajaksot ja teemahaku eivät koske alueen LEADER -ryhmiä. Niiden valintajaksot löytyvät mm. LEADER -ryhmien internet –sivuilta.

Kehittämishanketuen hakeminen

Kehittämishankkeita voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa suuria yleishyödyllisiä investointihankkeita ja suuria kehittämishankkeita, joiden toimialueena on vähintään useampi kunta tai mieluummin maakunta tai molemmat maakunnat. Hakijoita kannustetaan myös tekemään yhteistyötä muiden ELY-keskusalueiden toimijoiden kanssa ja toteuttamaan alueiden välisiä hankkeita.  Paikallisesta kehittämisestä vastaavat alueen Leader-ryhmät.  ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien työnjaosta voi lukea lisää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaryhmät -sivulta.

Alueiden välisessä hankkeessa toimitaan vähintään kahden ELY-keskuksen toimialueella. Tukihakemus kannattaa toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueelle suurin osa toimenpiteistä toteutetaan. Valtakunnallisten hankkeiden rahoituspäätökset tehdään puolestaan Hämeen ELY-keskuksessa. Lisätietoa valtakunnallisten hankkeiden hakemisesta saa maaseutu.fi –sivulta.

Julkisen rahoituksen määrä voi olla 50 – 100 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Ennen tuen hakemista on hyvä tutustua Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen suositukseen hankkeiden rahoitusosuuksista ja tarkastaa, kuinka paljon suunniteltu hanke voi saada ELY-keskuksen avustusta ja kuinka paljon tarvitaan yksityistä rahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta.

Maaseutuvirasto (1.1.2019 alkaen Ruokavirasto) on julkaissut hanketoimijan käsikirjan, jossa on ohjeita niin tuen hakemiseen, hankkeen toteutukseen kuin raportointiin liittyen. Käsikirjaan on hyvä tutustua jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

Kehittämishanketukea ja myös tuen maksamista haetaan sähköisen Hyrrä-palvelun avulla. Lisätietoa Hyrrä-palvelusta saa Ruokaviraston sivuilta.

Kehittämishankkeiden valintajaksot ja valintakriteerit

Maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeiden haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan jaksoittain.

Kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2019 ovat:

  • 1.11.2018–28.2.2019
  • 1.3.– 31.5.2019
  • 1.6.– 31.10.2019

Yritystukien ja yritysryhmätukien valintajaksot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vuonna 2019 ovat:

  • 1.1.–28.2.2019
  • 1.3.–30.4.2019
  • 1.5.–30.6.2019
  • 1.7.–31.8.2019
  • 1.9.–31.10.2019
  • 1.11.–31.12.2019

Yritysryhmähankkeisiin sovelletaan samoja valintajaksoja kuin yritystukiin. Tällä pyritään nopeuttamaan päätöksentekoa ja varmistamaan se, että yritysryhmähankkeessa mukana olevat yritykset voivat aloittaa yrityksensä kehittämisen mahdollisimman nopeasti.

Edellä mainittujen valintajaksojen lisäksi ELY-keskus voi järjestää erillisiä teemahakuja. Yleishyödylliset investointihankkeet on rajattu teemahakua edeltävän valintajakson ja teemahakua seuraavien valintajaksojen ulkopuolelle.

Yleishyödyllisten investointien teemahaku vuonna 2019

  • 1.1.–31.3.2019

Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet pisteytetään valintakriteereitä käyttäen ja parhaat hankkeet valitaan rahoitettaviksi. Kaikissa ELY-keskuksissa käytetään samoja valintakriteereitä.

Tutustu valtakunnallisiin koordinaatiohankkeisiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa

Jos valmistelet hanketta liittyen lähiruokaan, luomualaan, luonnontuotteisiin, Green care -hyvinvointipalveluihin, energiatehokkuuteen tai matkailuun, tutustu alan koordinaatiohankkeeseen jo ennen tukihakemuksen jättämistä ELY-keskukseen. Valtakunnallisesti toimivien koordinaatiohankkeiden tarkoituksena on lisätä saman alan hankkeiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Lisätietoa koordinaatiohankkeista ja hankkeiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot saa maaseutu.fi-sivustolta

Kehittämishankkeiden maksaminen

Maksua voi hakea, kun sähköinen tukipäätös on annettu, kustannuksia on syntynyt ja ne on maksettu sekä kirjattu kirjanpitoon. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut ohjeen maksamisen hakemiseen. Ohjeeseen kannattaa tutustua jo hankkeen alkumetreillä, jotta esim. kirjanpito järjestetään oikein.

Ennen tuen hakemista kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin:

Leena Hyrylä, 0295 029 047

Jukka Penttilä, 0295 029 077

Maksamista koskeviin kysymyksiin vastaavat maksatusasiantuntijat:

Tuula Puolakka, 0295 029 125

Kirsi Hyrkäs, 0295 029 104

Arja Jaakkola, 0295 029 048

Marjukka Hermonen, 0295 029 303


Päivitetty