PÄÄLLYSTEIDEN YLLÄPITO

Kaakkois-Suomen alueella on teitä 4109 kilometriä. Valtateitä on noin 555 km, kantateitä 87 km, seututeitä 640 km sekä yhdysteitä 2827 km. Päällystettyjä teitä Kaakkois-Suomessa on 2684 km ja sorateitä noin 1420 km. Suuri osa elinkeinoelämän kuljetuksista liikkuu vilkkaasti liikennöidyllä päätiestöllä. Päällystetyn tieverkon merkitys on suuri erityisesti vientikuljetuksille. Myös muulla tieverkolla on merkityksensä sekä kuljetuksille että henkilöliikenteessä: maa- ja metsätalouden kuljetukset liikkuvat päivittäin vähäliikenteisemmällä yhdystieverkolla ja iso osa työmatka- ja asiointiliikenteestä käyttää keskivilkkaita ja vähäliikenteisiä seutu- ja yhdysteitä.

Tienpidon linjausten mukaan vilkkaimpien teiden kunto pidetään nykytasolla, mutta alemmalla tieverkolla kunnon sallitaan jonkin verran heikkenevän. Korjausvelkarahoituksen avulla kunnostettiin vuosien 2016-2018 aikana noin 196 km seutu- ja yhdysteiden päällysteitä. Lisäksi korjausvelkarahalla parannettiin ja päällystettiin sorateitä yhteensä 13,6 kilometriä . 

Korjausvelkaohjelman rahoitus loppui vuoteen 2018. Samalla päällysteisiin käytettävä rahoitus lähes puolittui. Nykyisellä rahoitustasolla päällysteiden uusimiskierto tulee pidentymään huomattavasti ja huonokuntoisten päällysteiden määrä tieverkolla tulee kasvamaan. Tulevaisuudessa saatamme jopa joutua muuttamaan päällystettyjä teitä takaisin sorateiksi, kuten muualla päin Suomea on jossain määrin jouduttu tekemään. Päällystettyjen teiden ja tiemerkintöjen ylläpidon vuosittainen perusrahoitus vuonna 2019 on 6,0 M€.

Päällysteitä uusitaan vuonna 2019  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimesta noin 100 km. Valta- ja kantateitä päällystetään yhteensä noin 27 km ja seutu- sekä yhdysteitä 75 km. Alemmalla tieverkolla liikennöitävyydestä huolehditaan lisäksi paikkaamalla erityyppisiä vaurioita. Tämä on todella vähän, sillä vuonna 2018 Kaakkois-Suomen ELYn alueella päällystettiin 266 km ja viimeisten viiden vuoden aikana on keskimääräisesti päällystetty 192 km vuodessa.

Päivitetty