Liikennejärjestelmätyö

Kaakkois-Suomen ELY-keskus suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä maakuntien liittojen ja kuntien kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Kaakkois-Suomen erityispiirteenä työtä tehdään myös kansainvälisen liikenteen edellytysten turvaamiseksi. LJS kytkeytyy kiinteästi maakuntakaavoihin ja kuntien maankäytön suunnitteluun ja sen on tuettava alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista.

Liikennejärjestelmätyöhön liittyy kiinteästi joukkoliikenteen suunnittelu, liikenneturvallisuustyö ja liikkumisen ohjauksen tukeminen. Liikenneturvallisuustyö on merkittävässä roolissa LJS:ssä painottuen kuntatasolle. Vuoden 2016 keväästä alkaen Kymenlaakson LJS-työhön on lisätty uutena tasona Kouvolan ja Kotkan seutukuntatyö. Seutukuntatyössä keskitytään seudulliseen LJS-työhön liittämällä tiiviimmin liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja maankäyttö seutukunnan alueen suunnitteluun ja kuntien hallintokuntien päivittäiseen työhön.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen molemmissa maakunnissa (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) on käynnissä jatkuva liikennejärjestelmätyö. Tämä mahdollistaa kaikki liikennemuodot kattavan liikennejärjestelmätyön ja Liikenneviraston valtakunnallisten strategioiden jalkauttamisen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennestrategia valmistui syksyllä 2014. Samaan aikaan uudistettiin Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kymenlaakson liikennestrategia on valmistunut syksyllä 2015. Liikennestrategiatyö mahdollistaa ELYn ja maakuntien lyhyen aikavälin toimenpiteiden toteutusohjelmien sisällön määrittämisen.

Vuoden 2019 erityisteemana valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennestrategia päivitetään alueen valmistautuessa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) laadintaan. Strategian päivitys valmistuu loppukesästä 2019.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan parlamentaarisessa ohjauksessa tulevalla hallituskaudella vuosille 2020 - 2031. Suunnitelmasta on tarkoitus päättää keväällä 2020, joten sen valmisteluprosessi tulee olemaan tiivis.

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdään liikennehallinnon eri organisaatioiden ja alueiden yhteistyönä. Liikenne- ja viestintäministeriö laatii vuorovaikutussuunnitelman, jolla varmistetaan, että kaikilla keskeisillä asiakas- ja sidosryhmillä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä valtakunnalliseen suunnitelmaan. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien ja kaupunkiseutujen kumppanina ja Traficom koordinoi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa.  ELY-keskusten tehtävänä on tuoda valtakunnalliset linjaukset alueiden liikennejärjestelmätyöhön.

Päivitetty