Joukkoliikenteen järjestäminen

          

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on sitoutunut valtakunnallisiin liikennepoliittisiin tavoitteisiin, joista yksi on pyrkimys korvata osa nykyisin henkilöautolla tehdyistä matkoista joukkoliikenteellä. Tavoitteet liittyvät paitsi liikennejärjestelmän toimivuuden turvaamiseen, myös pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Joukkoliikennettä priorisoidaan liikennejärjestelmän kehittämisessä etenkin kaupunkiseuduilla.

Maanteillä ajettavan joukkoliikenteen tarjonta muodostuu joko yrittäjälähtöisenä so. markkinaehtoisena liikenteenä, johon ei ohjaudu julkista tukea. Tällaista liikennettä on yleisesti ollut suuremman kysynnän yhteysväleillä ja pitkämatkaisessa liikenteessä. Toisaalta palvelutarjonta voi pohjautua perustellusti myös sopimusliikenteeseen, jossa liikenteenharjoittajalle maksetaan hoidetusta liikenteestä julkista tukea, kuten liikennöintikorvausta. Sopimusliikennettä ajetaan sekä kaupungeissa että toisaalta hiljaisemman kysynnän yhteysväleillä, näissä lähinnä peruspalvelutasoisen tarjonnan varmistamiseksi.

Kesällä 2018 voimaan tullut laki liikenteen palveluista velvoittaa ELY-keskuksen toimivaltaisena viranomaisena suunnittelemaan julkisen henkilöliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoittelemaan kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista. Tässä suunnittelussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustuvat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yhteen. Liikkumispalveluita suunnitellessaan tulee kuulla alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toimittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa.

Rahoitus

ELY-keskuksen saama joukkoliikenteen valtionrahoitus on säilynyt viime vuosien tasolla, vaikka liikenteen hankinnan yksikkökustannukset ovat nousseet. Nykyisen rahoitustason ei odoteta myöskään tulevina vuosina lisääntyvän. ELY-keskus suuntaa rahoitustaan tavoitteiden mukaisesti kaupunkiseudulla ja vahvemman kysynnän yhteysväleillä joukkoliikenteen käytön tukemiseen ja laajempaan palvelutarjontaan sekä muilla alueilla ja yhteysväleillä pääosin peruspalvelutason mukaisen tarjonnan turvaamiseen. Liikenteen ja rahoituksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä alueen kuntien kanssa.

Päivitetty