Korjusvelkakohteet - Kaakkois-Suomi

Nykytilanne

Liikenneväyläverkon korjausvelan on arvioitu olevan koko valtakunnassa 2,5 miljardin euroa, josta Kaakkois-Suomen tieverkolla noin 90 miljoonan euron verran. Liikenneväylien korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Korjausvelkaa ja -tarpeita on sekä maanteillä, radoilla että vesiväylillä. Korjausvelkaa on mm. väylärakenteissa, silloilla ja ratapihoilla sekä varusteissa ja laitteissa.

Hallitus on päättänyt kohdistaa vuosina 2016 - 2018 yhteensä 600 milj. euroa liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen, mutta sillä pystytään vastaamaan vain osaan tärkeistäkin tarpeista. Korjausvelan vähentämiseksi on Liikennevirastossa laadittu kolmivuotinen korjausohjelma. Ohjelma on maanteiden osalta laadittu yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Hallitus on lisäksi päättänyt 364 M€ perusväylänpidon lisärahoituksesta vuosille 2017 - 2019. Lisärahoituksella vastataan erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin parantamalla vientiteollisuuden kuljetusreittien pullonkaulakohtia.

Korjausvelkaohjelma 2016 - 2019

Kaakkois-Suomessa ohjelma sisältää olemassa olevien väylien korjauskohteita. Liikenneverkolla on korjausvelan lisäksi paljon parantamistarpeita, joihin ei tällä rahoituksella pystytä vastaamaan. Väylien kunto heikkenisi nopeasti ilman korjausvelkapanostusta huonokuntoisten teiden peruskorjauksiin sekä huonokuntoisten siltojen korjaamisiin.

Korjausvelkaohjelman hankkeet valittiin laajan sidosryhmäkeskustelun jälkeen 2015 - 2016. Valittujen kohteiden korjaaminen vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Painopiste on elinkeinoelämän tarpeissa; kasvun esteiden purkamisessa sekä työssäkäyntialueiden tarpeissa. Kohteet ovat asiantuntijavirastojen, Liikenneviraston ja ELY-keskusten, valitsemia. Ohjelmakokonaisuus on koostettu Liikennevirastossa. Tiekohteiden osalta asiantuntijatyö on tehty ELY-keskuksissa, rata- ja vesiväyläkohteiden osalta Liikennevirastossa. Korjausvelkarahoitusta ei ole jaettu alueellisesti. Teiden korjauskohteet on kerätty alueittain, mutta lopullinen priorisointi on tehty Liikennevirastossa asiakkaiden tarpeiden ja korjausvelan hallinnan huomioiden.

Ohjelmassa olevat kohteet ovat sellaisia, jotka eivät olisi mahtuneet lähivuosien korjausohjelmiin ilman tätä korjausvelkapanostusta. Lisäksi tiestöä korjataan uudella rahoituksella perusteellisemmin - mm. tierakenteet ja kuivatusjärjestelmät. Kunnostusta kohdistetaan myös muualle kuin vilkkaimmin liikennöidylle verkolle ja toimia ennakoivammin eli korjataan kohde jo ennen kuin rakenne on näkyvästi vaurioitunut. Tällä pyritään elinkaaritehokkaaseen väylien ylläpitoon.

Kaakkois–Suomen tieverkolle on osoitettu vv. 2016 - 2018 korjausvelkarahoitusta noin 18 M€. Tästä vuosien 2016 - 2017 rahoitus oli noin 8,6 M€. Vuoden 2018 rahoitus on siis liki 10 M€.  Vuosina 2016 - 2017 toteutettiin seuraavat kohteet:

 • kohde 20: mt 3562 Siltakylä-Vastila rakenteen parantaminen, Pyhtää
 • Kohde 22: mt 362 rakenteen parantaminen, Iitti
 • Kohde 24: mt 368 rakenteen parantaminen, Voikoski, Kouvola
 • kohde 25: mt 355 Merituulentien päällystäminen
 • kohde 26: mt 14625 Keltakangas päällystäminen
 • kohde 27: mt 170 Leikari-Summa päällystäminen
 • kohde 60: Sorateiden parantaminen Kymenlaakson ja etelä-Karjalan alueella ( mt 3751 Utti-Hirvelä, mt 3864 Pulsa, mt 3891 Ruohiantie ja mt 14544 Moisiontie)
 • kohde 103: vt 26 päällystäminen välillä Hamina-Taavetti
 • kohde 104: vt 6 Lappeenranta päällystäminen
 • kohde 155: Länsisillan peruskorjaus, Virolahti
 • kohde 156: Norssalmen sillan parantaminen
 • kohde 172, Teiden kuivatuksen parantaminen- toteutetut kohteet, tieosuudet yhteensä 96,9 km: (mt 378 Taavetti-Savitaipale, mt 4081 Tirilä-Vehkataipale, mt 387 Lappeenranta-Vaalimaa, mt 3932 Joutseno-Valtakunnan raja (Penttiläntie), mt 14870 Lempiälä ja mt 3991 Miettiläntie)
 • kohde 186 varusteiden ja laitteiden uusiminen, Kymenlaakso ja Etelä-karjala, kaidekorjauksia.

Vuosille 2017 - 2019 on lisäksi osoitettu 9,5 M€ perusväylänpidon lisärahoitusta valtatien 26 ja 15 parantamiseksi. Valtatielle 26 rakennetaan kaksi ohituskaistaa ja valtatien 15 liittymä Keltakankaalla parannetaan eritasoliittymäksi. Molemmat kohteet valmistuvat vuoden 2018 aikana.

Kaikki tulevien vuosien teiden korjauskohteet eivät näy nyt esillä olevassa ohjelmassa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella korjataan normaalilla perustienpidon rahoituksella teitä ja siltoja vuosittain noin 11 miljoonalla eurolla.

Vaikutukset

Väylien korjausvelka eli huono kunto lisää sekä väylien käyttäjien että väylänpidon kustannuksia. Tällä ohjelmalla pystytään taittamaan korjausvelan kasvu, ja sen jälkeen osin vähentämään korjausvelkaa. Perusrahoituksellammehan tilanne on se, että väylien korjausvelka kasvaa Suomessa noin 100 milj. euroa vuodessa.

Ohjelman vaikutuksia

 • Lyhennetään matka- ja kuljetusaikoja (esim. paino- ja nopeusrajoitusten poistaminen, huonokuntoisen tiestön vähentäminen, radan päällysrakenteiden korjaukset)
 • Varmistetaan liikenteen täsmällisyyttä
 • Varmistetaan, että verkko ylipäätään on käytettävissä (huonokuntoisten siltojen uusiminen tai korjaaminen)
 • Korjauskohteet vaikuttavat positiivisesti myös liikenneturvallisuuteen.  Esim. päällysteen (asfaltin) osalta kunnossa oleva tie on helpompi pitää myös talvella liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Varusteiden ja laitteiden uusimiset (kuten tiekaiteet) ovat pääasialliselta vaikutukseltaan turvallisuustoimenpiteitä.

Kaakkois-Suomessa:

 • Ohjelmassa on kahden huonokuntoisen sillan korjaus (huonokuntoisia siltoja on koko maassa noin 700, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 26)
 • Teitä päällystetään noin 100 km ja päällystettyjä teitä peruskorjataan noin 40 km. Parannus kohdistuu erityisesti keskivilkkaaseen tieverkkoon, mukana on myös päätieverkon kohteita valtateillä 6 ja 26.
 • Sorateitä kunnostetaan noin 30 km kilometriä kelirikkouhan vähentämiseksi. Korjaukset ovat pääosin pistemäisiä ongelmakohtien korjauksia ja kuivatuksen parantamista, joten näin pystymme parantamaan paljon suuremman soratiekilometrimäärän toimivuutta.

Kaikkia tärkeitäkään huonokuntoisia kohteita ei pystytä kunnostamaan. Korjausvelan lisäksi liikenneverkolla on paljon parantamistarpeita, joihin ei pystytä vastaamaan.

Perusväylänpidon lisärahoitusohjelmasta (364 M€)

Toteutusvuosi

Vt 15 Keltakankaan liittymän parantaminen rakentamalla eritasoliittymä, Kouvola

Vt 15 on tärkeä suurteollisuuden kuljetusreitti ja Kymenlaakson alueen työmatkaliikenteen pääväylä. Keltakankaan liittymään rakennetaan eritasoliittymä. Kuljetusten sujuvuus ja liikenneturvallisuus paranee. Mahdollistaa alueen maankäytön laajentumisen.

2017-18

Vt 26 Hamina-Taavetti parantaminen 1. vaihe. Ohituskaistat, kevyen liikenteen väylät ja liittymäjärjestelyt, Hamina ja Luumäki

Vt 26 on merkittävä vientiteollisuuden kuljetusreitti HaminaKotkan satamaan. Tien ongelmia kapeus, mutkaisuus, mäkisyys ja liittymien määrä. Toteutetaan kaksi ohituskaistaparia (Luumäki ja Hamina), kevyen liikenteen väylä ja liittymien parantamista.

2018

Korjausvelkaohjelmasta (600 M€)

 

Kanta-, seutu- ja yhdysteiden parantaminen

 

Kt 62 Huuhkala – Käyhkää

Kantatie 62 Huuhkala-Käyhkää, kantatie 62 on geometrialtaan mutkainen ja pääosin liian kapea nykyiselle liikenteelle. Tie on merkittävä metsäteollisuuden kuljetusväylä Etelä-Karjalan tuotantolaitoksille. Raskas liikenne rasittaa kapeaa ja paikoin riittämättömin rakennekerroksin tehtyä tietä, jolla on yleisesti kuivatuspuutteita.

2018

Mt 170 Leikari - Summa (KAS), kantavuuden parantaminen ja päällystäminen

Tie 170 kulkee Kotkan ja Haminan välillä moottoritien rinnakkaistienä. Tien vaikutusalueella on merkittävästi paikallisia yrityksiä ja teollisuutta.  KVL raskas = 219 ajon/vrk. Tiessä on rakenteellista ongelmaa ja voimakasta urautumista. Tie korjataan uudella päällysteellä.

2016

Mt 14625 Keltakangas (KAS), kantavuuden parantaminen ja päällystäminen

Tien 14625 kautta kulkee puutavara Inkeroisten paperitehtaalle. KVL raskas = 236 ajon/vrk. Tiessä on rakenteellista ongelmaa ja voimakasta urautumista. Tie korjataan uudella päällysteellä.

2016

Mt 355 Merituulentie (KAS), kantavuuden parantaminen ja päällystäminen

Hamina-Kotka sataman merkittävimpään satamanosaan johtava tieosuus, KVL raskas = 1500 ajon/vrk. Tiessä on rakenteellista ongelmaa ja päällyste huono. Tie korjataan uudella päällysteellä.

2016

Mt 368 rakenteen parantaminen, Voikoski, Kouvola (KAS)

Rakenteellisesti erittäin huonokuntoinen tieosuus vilkkaalla metsäteollisuuden raakapuukuljetusten reitillä parannetaan. Tien välittömällä vaikutusalueella sijaitsee metsä- ja kemianteollisuuden laitoksia.  Esitetyt toimenpiteet parantavat liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sekä työssäkäyntiliikenteen sujuvuutta ja toimitusvarmuutta

2016

3991 Miettilän maantien rakenteen parantaminen (KAS)

Mt 3991 on työmatkaliikenteen tie ja osin raskaan liikenteen tie, joka on kokoojatie raja-alueen puutavaraliikenteelle. Tien rakenne on huono.

2018

Mt 362 rakenteen parantaminen, Iitti (KAS)

Rakenteellisesti huonokuntoinen tieosuus, tärkeä seututie ja reitti biotalouden kuljetuksille Kuusankoskelle ja Vierumäelle.

2017

3981 Niska-Pietilän maantien rakenteen parantaminen (KAS)

Tien rakenteen ja päällysteen parantaminen.  Raskaan liikenteen ja työmatkaliikenteen tie. Biotalouden kuljetuksia. Routavaurioita ja tien reunat painuneet

2018

Yt 3562 Siltakylä-Vastila rakenteen parantaminen (KAS)

Tiellä on paljon työmatkaliikennettä- ja raskasta liikennettä, erityisesti puukuljetuksia. Tie on merkittävä alueen pienteollisuuden kuljetuksille. Tiellä on paljon routavaurioita ja tien reunat painuneet, vaatii välitöntä rakenteen ja päällysteen parantamista.

2017

Sorateiden parantaminen (sorateinä)

 

Sorateiden parantaminen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla (KAS)

Vilkasliikenteisten ja huonokuntoisten sorateiden parantaminen. Kohteet täsmentyvät jatkosuunnittelussa.

2017-18

Yt 14780 Mätöntien parantaminen (KAS)

Alueelta louhitaan graniittia rakennuskivi blokeiksi, jotka menevät lähes kokonaan vientiin. Alue on yksi merkittävimmistä rakennuskiven louhinta-alue Suomessa ja alueella on kiveä kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Kivikuljetusten määrä oli vuonna 2014 n. 2000 rekallista (n. 80.000 t) kiviainesta. Se vastaa n. 25 % koko Suomen rakennuskivilohkareiden vientimäärästä. Maantie 14780 on vaikeakulkuinen rekoille, koska se on kapea, mutkainen ja mäkinen. Tiellä on mm. kohtia, jossa rekkayhdistelmä ei mahdu kohtaamaan toista yhdistelmää. Tie vaatii ylläpidollisista syistä perusteellisia parantamistoimenpiteitä.

2018

Mt 3543 Muhniemi-Ummeljoki maantien parantaminen (KAS)

Tieosuus on molemmista päistään päällystetty, keskeltä soratie. Soratieksi vilkasliikenteisen tieosuus tulisi parantaa. Tieosuus on tärkeä maatalouden sekä metsä- ja bioteollisuuden kuljetuksille.

2018

Teiden päällystämisen lisääminen

 

Vt 26 päällystäminen välillä Hamina - Taavetti (KAS)

Valtatien 26 päällyste uusitaan välille Hamina Taavetti. Tie on osa valtakunnallista yhteysväliä Itä-Suomesta Etelä- Kymenlaaksoon, mm. HaminaKotkan satamaan ja Etelä-Suomeen. Tie on tärkeä metsäteollisuuden raaka-aine ja tuotekuljetusten reitti. Raskaan liikenteen tieltä suistumiset ja kaatumiset ovat tavanomaisia joka talvi. Tiellä on kantavuuspuutteita ja painumia. Päällystettä on uusittu paikkaamalla jo usean vuoden ajan, mutta nyt ainoa korjausmenetelmä on kokonaan uusi päällyste, jolloin myös tien kaltevuuspuutteet korjataan. Tie on merkittä teollisuuden kuljetusreitti Etelä-Karjalasta Hamina-Kotka satamaan

2017

Vt 6 Lappeenranta-Imatra kiireisimmät päällystekorjaukset (vt 6 ja vt13) (KAS)

Valtatien 6 kehittämishankkeen takuuaika päättyi 6/2015. Urakoitsija on tehnyt takuuajan päällystekorjaukset, mutta tien päällyste urautuu reilusti nopeammin kuin normaali päällyste. Paikkaukset tehtiin täsmäkorjauksina, vain raja-arvot ylittäville kohdille ja tie vaatii osittaisen uudelleenpäällystämisen jo ensi vuonna. Päällysteitä pitää korjata sekä valtateiltä 6 että valtatieltä 13.

 

2016

Mt 375 Kaipiainen -Alaportti maantien parantaminen (KAS)

Tieosuus on molemmista päistään päällystetty, keskeltä soratie. Soratieksi vilkasliikenteisen tieosuus tulisi parantaa ja päällystää pikaisesti. Tiellä paljon maa- ja biotalouden kuljetuksia.

2018

Mt 14813 Toijan maantien parantaminen (KAS)

Vilkasliikenteisen soratien parantaminen ja päällystäminen. Tiellä paljon maatalouden- ja biotalouden kuljetuksia.

2018

Mt 14870 Lempiälän maantien parantaminen (KAS)

Tieosuus on molemmista päistään päällystetty, keskeltä huonokuntoinen soratie. Soratieosuus tulisi parantaa ja päällystää pikaisesti.

2018

Siltojen peruskorjaukset

 

St 355 Norssalmen sillan parantaminen (KAS)

Norssalmen sillan kautta kulkee liikenne HaminaKotka sataman vilkkaimpaan osaan, Mussalon satamaan. Raskaita ajoneuvoja on keskimäärin 1300 vuorokaudessa. Sillan pintarakenteet vaativat pikaista peruskorjausta. Lisäksi sillankaiteiden törmäyskestävyys on alhainen.

2017

Yt 14721 Länsisillan peruskorjaus (KAS)

Virolahden rakennuskiviteollisuudelle tärkeä tieosuus. Alueelta louhitaan graniittia rakennuskivi blokeiksi, jotka menevät lähes kokonaan vientiin maantie 14271 kautta. Tiellä oleva erittäin huonokuntoisen silta vaatii välitöntä peruskorjausta.

2016

Kuivatuksen parantaminen

 

Teiden kuivatuksen parantamista Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla (KAS)

Kuivatuksen parantamista tehostetaan louhinnoilla, rumpujen korjauksilla sekä ojituksella. Kohteet täsmentyvät jatkosuunnittelussa

2017-18

Varusteiden ja laitteiden uudistaminen

 

Varusteiden ja laitteiden uusimisia ja korjaamisia: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla (KAS)

Vilkasliikenteisten teiden huonokuntoisia kaiteita uusitaan

2017

Päivitetty