Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon

Hanke tukee työvoima- ja yrityspalvelujen uudistusta, toimeenpanoa ja siihen liittyvän osaamisen kehittymistä Etelä-Savon keskeisille toimijoille. Tavoitteena on parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja rakentaa niiden järjestämisen ja tuottamisen malli huomioiden esimerkiksi kuntien elinkeinopalvelut ja muiden kehittäjäorganisaatioiden palvelut.

Hankkeen toiminnalla haetaan selkeyttä Etelä-Savossa työvoima- ja yrityspalvelujen parissa toimivien tahojen yhteistyöhön. Hankkeella tuetaan yhdessä valmisteltavan työvoima- ja yrityspalvelustrategian rakentamista ja toimeenpanoa.

Yhteistyö on tärkeää hankkeen toteutuksessa

Eri organisaatioiden johdon sitoutuminen yhteistyöhön on keskeisintä palvelujen kehittämisessä. Ketterästi toimivassa toimijaverkostossa jaetaan tietoa ja asiantuntemusta, kehitetään verkoston osaamista sekä olemassa olevia resursseja käytetään vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti asiakasnäkökulmaa korostaen. Tavoitteena on kehitellä yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa keinoja, joilla edistetään työn ja tekijöiden kohtaantoa.

Hanke alkoi 1.6.2019 ja päättyy 31.12.2021.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa laaditaan ja otetaan käyttöön Etelä-Savon työvoima- ja yrityspalvelustrategia. Strategiaa työstetään kumppanuusverkostossa työpajoissa ja muilla osallistavilla menetelmillä. Kumppaneita ovat muun muassa kuntien elinkeinotoimijat, maakuntaliitto, yrittäjäjärjestöt, kauppakamari, Proagria, TE-toimisto. Asiakkaiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua.

Hankkeessa kehitetään uusia asiakaslähtöisiä palveluja. Hanke hankkii, kokoaa ja analysoi tietoa asiakkaiden tarpeista kehittämisen ja päätöksenteon tueksi hyödyntäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeessa selvitetään toimivia ja käytössä olevia tiedonkeruumenetelmiä tiedolla johtamisen tueksi.

Hankkeessa kehitetään asiakaspalveluverkoston osaamista. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään olemassa olevaa paikallista ja valtakunnallista koulutustarjontaa sekä benchmarkataan muiden ELY-alueiden kokemuksia.

Hankkeessa haetaan uusia, paikallisista tarpeista lähteviä yhteistyömalleja rekrytointivaikeuksien vähentämiseksi. Tavoitteena on rekrytointiprosessin osapuolten intressien aiempaa parempi yhteensovittaminen sekä uusien ratkaisumallien hakeminen ja pilotointi.

Palvelujen tunnettuutta, vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä parannetaan vaikuttavuusviestinnän avulla. Viestintää tehostetaan mm. viestinnän strategisella suunnittelulla sekä vahvistamalla viestijöiden ja substanssiosaajien yhteistyötä esimerkiksi yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoilla hyödyntämällä nykyaikaisia viestinnän välineitä.

Hankkeen tulokset

  • Uudistuvat palvelut vastaavat paremmin henkilöasiakkaiden ja työnantajien tarpeita.
  • Hyvinvointi lisääntyy ja Etelä-Savon houkuttelevuus uusien asukkaiden saamiseksi paranee.
  • Työllisyysaste nousee, osaavan työvoiman saanti paranee, valmistuvat opiskelijat saavat työtä ja jäävät Etelä-Savoon.
  • Elinkeinoelämä kehittyy ja Etelä-Savon kilpailukyky paranee.
  • Palvelujen toteuttaminen yhdessä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa parantaa vaikuttavuutta ja poistaa päällekkäistä tekemistä.
  • Eri toimijoiden roolit selkeytyvät.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tiina Ikonen, p. 0295 026 032
Projektiasiantuntija Essi Saarinen, p. 0295 024 069   

                                                

Päivitetty