Valtatie 9 (17) välillä Kuopio - Vartiala

Huom! Liikenne- ja viestintäministeriön 10.2.2010  tekemällä  päätöksellä valtatie 17 välillä Kuopio – Joensuu muutettiin osaksi valtatie 9:ää.

Valtatie 9 on osa yleiseurooppalaista TEN –verkkoa (Trans European Network) ja osa ns. Sinistä tietä, joka kulkee Norjan Mo i Ranasta Ruotsin ja Suomen halki Venäjälle Petroskoihin. Tie on tärkeä maakuntakeskusten välinen yhteys muodostaen pääyhteyden Kuopion seudulta Joensuuhun ja muualle Pohjois-Karjalaan.Tie palvelee samalla Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kuntien seudullista liikennettä Kuopion suuntaan.

Nykyisin Kuopiosta Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savon itäisiin kuntiin suuntautuva liikenne kiertää Kallansiltojen ja Vuorelan kautta. Tieyhteys ei nykyisin täytä valtatielle asetettuja tavoitteita.

Valtatie 9:n suuntaista tielinjausta on selvitetty jo 1950-luvulla, jolloin on tehty tiesuunnitelma tielinjauksesta Maljalampi-Pirttiniemi -Telkko-Kortejoki. Yhteys Pirttiniemestä Telkkoon oli suunniteltu lossiyhteytenä.

Kiinteän tieyhteyden suunnittelu on aloitettu 1980-luvulla. Vuonna 1988 valmistui hankkeen pääsuuntaselvitys ja vaikutusselvitys valmistui vuonna 1992. Selvitysten perusteella Tiehallitus teki hankepäätöksen 1993, jossa todettiin, että ensin parannetaan nykyistä tiestöä, mutta maankäytön suunnittelussa tulisi varautua Vaajasalon kautta kulkevaan tielinjaukseen.

Yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin vuonna 1996. Suunnittelun käynnistämisen ajankohtaan vaikutti keskeisesti Savon Liiton Maakuntahallituksen ilmoitus Kuopion seudun seutukaavan laatimisen käynnistymisestä (myöhemmin maakuntakaava) ja esitys tiehankkeen jatkosuunnittelusta. Valmistuneeseen maakuntakaavaan  sisältyy valtatie 9:n linjaus.

Hankkeesta on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Yleissuunnitelma on hyväksytty 8.12.2008.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 110 M€ (mr-ind. 130, 2000=100).

Lähtökohdat ja nykytila

Valtatien liikennemäärät vaihtelevat suunnittelualueella 5500 - 8900 ajoneuvoa / vrk (KVL 2005). Raskaiden ajoneuvojen osuus on 5 - 9 %.

Valtatie 9:llä tapahtui vuosina 2000 - 2005 poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia 90. Näistä 24 johti henkilövahinkoihin. Onnettomuuksissa kuoli yksi ja loukkaantui 37 henkilöä. Valtatie 5:llä,  välillä Päiväranta-Vuorela, tapahtui vuosina 1996-2003 108 onnettomuutta, joita henkilövahinkoja 22 kpl.

Nykyistä valtatietä 9 on parannettu välillä Jännevirta - Vartiala, mutta se ei parannustoimenpiteistä huolimatta täytä valtateille asetettuja vaatimuksia. Tie on kapea ja sillä on runsaasti yksityisteiden liittymiä.

Vuorelan ja Jännevirran välillä maankäyttö kehittyy voimakkaasti. Tieosuudelle laaditun yleissuunnitelman mukaan tiejaksolle tarvittavat toimenpiteet ilman Vaajasalon linjausta maksavat noin 25 M€ ja, jos Vaajasalon linjaus toteutuu, kustannukset ovat noin 20 M€. Mukana on mm. huonokuntoinen avattava Jännevirran silta, jonka uusimiskustannukset ovat 14 M€.

Hankkeen sisältö

Hankkeesta laadittu yleissuunnitelma sisältää 18 km uutta valtatielinjausta Kuopion keskustasta itään. Uusi valtatielinjaus liittyy valtatie 5:een Kellolahteen rakennettavan uuden eritasoliittymän kautta. Tielinjaus alittaa Männistön tunnelissa, ylittää Kallaveden pitkällä Vaajasalon sillalla ja liittyy nykyiseen valtatie 9:ään Hussonmäessä. Välillä Vaajasalo - Vartiala tien linjaus sijoittuu metsävaltaiseen maisemaan.

Tärkeimmät toimenpiteet ovat:

• Kellolahteen rakennetaan uusi eritasoliittymä ja nykyiselle Puijonkadulle rakennetaan uusi ramppiyhteys etelästä.
• Tie alittaa Männistön 1,35 km:n pituisessa kalliotunnelissa. Männistön tunneli toteutetaan kahtena 2-kaistaisena tunnelina.
• Tunneliosuuden itäpäähän Telkkistentielle rakennetaan eritasoliittymä ja radan varteen rakennetaan uusi katuyhteys keskustan suuntaista liikennettä varten.
• Vesistöalue Pirttiniemestä Kallaveden yli Kortejoen itärannalle ylitetään silloilla. Uusia siltoja rakennetaan 21 kpl. Vaajasalon silta on 1,28 km pitkä. Kortesalmesta poistuu lossi.
• Valtatien liittymät ovat pääasiassa eritasoliittymiä.
• Tien poikkileikkaus on 10,5 / 7,5 m ja osuudella on kaksi ohituskaistaparia.
• Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu välille Pirttiniemi - Kortesalmi.

Tietoa hankkeen vaikutuksista

Lisätietoja

Liikennevirasto
projektipäällikkö Hannu Nurmi
puh. 0400 377 637

Päivitetty

oikopolut