Maanteiden 5031 ja 502 kevyen liikenteen järjestelyt Sotkuman kohdalla, Polvijärvi

Hankkeen rakentaminen

Työt alkoivat juhannuksen jälkeen, kesäkuun lopulla 2018. Työt ovat edenneet suunnitellusti.

Käynnissä on rakennekerrosten ja kuivatusrakenteiden teko maantien oikaisulla ja jalankulku- ja pyöräilyväylällä.  Myös valaistusta on alettu rakentamaan. Siltakaivanto on kaivettu ja sillan anturat valettu. Silta valetaan syys/lokakuun vaihteessa.

Päällysteet tehdään lokakuun alussa ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan marraskuun puoliväliin  2018 mennessä.

Suunnitteluvaiheen tietoa

Tiesuunnitelma Sotkuman kevyen liikenteen järjestelyistä Polvijärvellä on valmistunut. Väylän rakentaminen alkaa kesällä 2018. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,5 milj. eur. Suunnitteluhanke käsitti maanteiden 5031 ja 502 kevyen liikenteen yhteyksien parantamisen Sotkuman kylän kohdalla.

Suunnittelualueeseen kuuluvat maantie 5031 (Käsämäntie), noin 1 km maantien 502 liittymästä länteen (Käsämän suuntaan), ja maantien 502 ja maanteiden 5031 sekä 15781 liittymäalueet.

Nykytila ja ongelmat

Maantie 5031 (Käsämäntie) on noin 7 metriä leveä tie. Maantiellä on Sotkuman kylän kohdalla nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa. Suunnittelujaksolla maanteiden molemmin puolin on asutusta ja Käsämäntien varteen sijoittuu Sotkuman koulu ja päiväkoti. Tien varrelta puuttuu jalankulku- ja pyöräilyväylä, joten kevyt liikenne joutuu käyttämään kapeita pientareita. Erityisesti koululaiset ovat vaarassa.

Vuonna 2014 hyväksytyssä osayleiskaavassa on tuotu esille kevyen liikenteen väylätarve kylän kohdalla Käsämäntiellä sekä alikulkukäytävätarve Joensuuntien ja Käsämäntien liittymäalueelle. Yleiskaavassa esitetty Sotkuman kylän täydennysrakentaminen ja loma-asuntojen muuttaminen ympärivuotisiksi lisää jossain määrin liikennettä heikentäen liikenneturvallisuutta.

Hankkeen sisältö

Käsämäntien varteen rakennettava jalankulku- ja pyöräilyväylä alkaa Malanintieltä ja päättyy Joensuuntien liittymään rakennettavan alikulkukäytävän itäpuolelle liittyen Pitkäsenlammentiehen. Väylä sijoittuu Sotkuman koulun länsipuolella Käsämäntien pohjoispuolelle ja koulun itäpuolella Käsämäntien eteläpuolelle. Koulun liittymän ja Iivanantien kohdalle rakennetaan korotetut suojatiet. Koulun pihalle johtavaa liittymää parannetaan rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväyläyhteys koulun pihalle saakka. 

Joensuuntien ja Käsämäntien liittymän liikenneturvallisuutta parannetaan porrastamalla Pitkäsenlammen yksityistietä, muotoilemalla Käsämäntien liittymää sekä parantamalla linja-autopysäkkijärjestelyitä. Joensuuntien varteen rakennetaan tievalaistus, joka ulottuu Käsämäntien liittymäalueelta Kuorevaarantien liittymäalueelle saakka.

Malanintien ja koulun liittymän välillä uusi kevyen liikenteen väylä rakennetaan maantien pohjoispuolelle, maantiestä välialueella erotettuna. Koulun liittymää siirretään hieman länteen päin, ja sen yhteyteen toteutetaan korotettu suojatie. Vastaavanlainen tien ylityskohta toteutetaan Iivanantien länsipuolelle. Lamminniementiestä itään päin kevyen liikenteen väylä rakennetaan maantien 5031 eteläpuolelle, maantiestä välialueella erotettuna. Maantien 502 (Joensuuntie) itäpuolella väylä liitetään Pitkäsenlahdentiehen. Maantien 502 linja-autopysäkit puretaan ja uusi linja-autopysäkki rakennetaan maantien 5031 eteläpuolelle Harjutien ja Rantatien väliselle alueelle. Kyläpysäkki säilyy ennallaan.

Tiesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Polvijärven kunnan kesken. Suunnitelma on valmistunut tammikuussa 2018. Liikennevirasto on hyväksynyt tiesuunnitelman 13.6.2018.

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa kesällä 2018. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Heikki Liukkonen, puh. 0295 02 6742

Pohjois-Savon ELY-keskus
 Juha Korhonen, puh. 0295 01 6087

Polvijärven kunta
Ari Soikkeli, puh. 040 104 6307

SitoWise Oy
Martti Kokoi,  puh. 020 747 6732

 

Päivitetty