Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 

Ympäristökeskus on antanut arviointiselostuksesta lausunnon 9.10.2009.

Varsinaista vuonna 2008 valmistunutta arviointiselostusta täydennettiin keväällä 2009 täydennysraportilla.

Täydennysraportissa on tarkennettu vuonna 2008 valmistuneen arviointiselostuksen vaikutusarvioita ja tutkittu ympäristöhaittojen lieventämiskeinoja. Arviointiselostuksen yhteenveto-osa on päivitetty uudempien selvitysten perusteella, ja vaihtoehtoja koskevia vertailutaulukkoja on lisätty. Arviointiselostusta on täydennetty seuraavasti:
 
  • Maa- ja kallioperä sekä luonnonvarat: Arvioitiin hankealueella esiintyvän arseenin vaikutuksia ja ympäristöriskejä.
  • Pintavedet: Selvitettiin Olkahistenlahden pohjalietteen laatua ja vesistökohtaisesti hankkeen vaikutuksia valtatien vaikutusalueella.
  • Eliöstö ja elinympäristöt: Selvitettiin tarkemmin ekologisten yhteyksien toteuttamista ja hankkeen vaikutuksia eliöstön liikkumiseen. Tasanteen kohdalle laadittiin vaihtoehtoja eritasoliittymän sekä ekologisen ja virkistysyhteyden yhteensovit-tamiseksi.
  • Kulttuuriperintö, maisema ja taajamakuva: Maisema-analyysiä ja vaikutusarviota täydennettiin.
  • Melu ja elinympäristön laatu: Meluhaittojen lieventämismahdollisuuksia pohdittiin virkistys- ja suojelualueiden kohdilla.
  • Päästöt ilmaan: Vaikutus ilman laatuun selvitettiin laskentamallilla.
Päivitetty