Yleissuunnitelma 

Yleissuunnitelmassa on esitetty tien tekniset ratkaisut, täsmennetty hankkeen vaikutukset ja tarkistettu tarpeelliset tiealuevaraukset yleis- ja asemakaavoja varten. Kuntien maankäytön suunnitelmat, ympäristön muutokset ja ympäristöä koskevat tarkemmat selvitykset ovat vaikuttaneet hankkeen ratkaisuihin.  

Yleissuunnitelma laaditaan vuonna 2006 voimaan tulleen maantielain mukaisesti. Yleissuunnitelma on tehty yhteistyössä Tampereen ja Oriveden kaupunkien, Kangasalan kunnan sekä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on tapahtunut arvioinnista annetun lain ja asetuksen menettelyn mukaisesti.

Yleissuunnitelmaratkaisu on 2-ajoratainen moottoritie välillä Alasjärvi–Ruutana ja keskikaiteellinen nelikaistatie välillä Ruutana–Orivesi. Nopeusrajoitus on 100 km/h. Tie parannetaan Pirkanmaan vahvistetun maakuntakaavan mukaisesti nykyisessä maastokäytävässään. Suunnitelmaan sisältyy kuusi uutta eritasoliittymää (Tasanne, Suinula, Säynäjärvi, Siitama, Yliskylä ja Oritupa) ja neljä parannettavaa (Alasjärvi, Aitovuori, Tarastenjärvi ja Orivesi). Suunnitelma sisältää uusia siltoja 36 kappaletta.

Suunnitelmassa on esitetty rinnakkaistiejärjestelyt kaikkien tasoliittymien poistamiseksi tiejaksolta. Kevyen liikenteen yhteydet järjestetään erillisten väylien ja rinnakkaisten teiden avulla. Koko tiejakso valaistaan.

Meluntorjuntarakenteita on esitetty nykyisen asutuksen ja Soimasuon Natura-alueen kohdille. Ekologiset yhteydet turvataan kolmen ekosillan, yhden hirvi-eläinten alikulun ja kahden pieneläinalikulun avulla. Koko tiejaksolle rakennetaan riista-aita.

Hankkeen yleissuunnitelman kustannusarvio on 110 miljoonaa euroa (ind.135, 2000=100, yhteiskustannus 12%). Kustannusarvio ei sisällä lunastus- ja korvauskustannuksia. Hankkeen Hyöty–Kustannus-suhde on 2,13.
Päivitetty