Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, yleissuunnitelma, Jyväskylä

Valtatie 4 on osa TEN-T ydinverkkoa sekä kansallinen raskaan liikenteen runkoyhteys. Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä ja 9 on osa TEN-T kattavaa verkkoa. Valtatiet 4 ja 9 ovat osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä sekä suurten erikoiskuljetusten verkkoa. Suunnittelualueen tieosuus välillä Kanavuori - Haapalahti on osa valtateitä 4, 9, 13 ja 23. Tieosuus toimii Jyväskylän eteläisenä sisääntulotienä, joka välittää sekä pitkämatkaista, seudullista että paikallista liikennettä.

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla on ensisijaisesti sujuvuushanke. Hankkeen tavoitteena on sekä pitkänmatkaisen että paikallisten autoliikenteen sujuvuuden parantaminen ja ruuhkautumiseen johtavien ongelmien poistaminen. Hankkeella pyritään myös luomaan edellytyksiä Vaajakosken keskustan elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden lisäämiselle. Liikenteestä aiheutuvien haittojen lieventämisessä tärkein tavoite on liikennemelusta kärsivien asuinkohteiden suojaaminen.

Hankekuvaus

Valtatie 4 rakennetaan Vaajakosken kohdalla Varassaaren kautta kulkevaan uuteen maastokäytävään välillä Kanavuori - Haapalahti noin kolmen kilometrin matkalla. Uusi valtatie rakennetaan moottoritieksi. Haapalahden nykyistä suuntaisliittymää parannetaan rakentamalla uudet rampit Vaajakosken suuntaan. Kanavuoreen valtateiden 4 ja 9 liittymään rakennetaan kokonaan uusi eritasoliittymä. Valtatie 9 parannetaan suunnittelualueella 2+2 kaistaiseksi ja valtatielle rakennetaan Mustaniemen eritasoliittymä ja olemassa oleva Ruokosaaren eritasoliittymä puretaan. Tavoitenopeus valtateillä on 100 km/h.

Nykytila ja ongelmat

Vaajakosken ja Kanavuoren kiertoliittymien välinen osuus, jolla on 50-60 km/h nopeusrajoitus, katkaisee valtatien 4 moottoriväyläjakson. Ongelmallisen osuuden päissä olevien kiertoliittymien välityskyky ei vilkkaan liikenteen aikana ole riittävä ja liikenne ruuhkautuu säännöllisesti. Kiertoliittymien tulosuunnille muodostuu pitkiä jonoja ja Vaajakosken kiertoliittymän ruuhkautumisen takia autojonon pää ulottuu pahimmillaan Haapalahteen asti aiheuttaen esimerkiksi peräänajoja. Suunnittelujakson ruuhkaisuus aiheuttaa merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja pitkän matkan bussiliikenteelle sekä myös pitkänmatkaiselle ja paikalliselle henkilöliikenteelle. Suunnittelualueella on tasoliittymiä, mistä pääsy valtatien liikenteen sekaan on vaikeaa ja turvatonta väistämisvelvollisuuden ja suurten liikennemäärien vuoksi. Vaajakosken kohdasta on muodostunut selkeä "pullonkaula" ja alemman palvelutason kohta kahden nopean ja korkeatasoisen osuuden välissä.

Häiriötilanteessa, tien ollessa poikki, lyhin kiertotie kulkee Leppäveden ja Vihtavuoren kautta. Seututiereitti on yli 40 kilometriä pitkä ja valtatiehen verrattuna heikkotasoinen.

Valtatien liikenne aiheuttaa merkittävää meluhaittaa lähialueen asutukselle eikä meluesteitä nykyisin ole riittävästi. Nykyisen valtatien 4 sujuvuusongelmat heikentävät maankäytön kehittämismahdollisuuksia merkittävästi.

Vaajakosken alueen yleissuunnitelmalinjaus

Suunnittelutilanne

YVA-menettelyn ja hankearvioinnin pohjalta jatkosuunnitteluun valikoitui Varassaaren kautta kulkeva ns. pintavaihtoehto, josta on laadittu maantielain mukainen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa 2018 ja se on lainvoimainen.

Vaajakosken kohdan tiesuunnitelma on käynnistetty ja suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021. Tiesuunnitelman yhteydessä tullaan järjestämään kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, joiden ajankohdasta tullaan kuuluttamaan erikseen. Suunnitelmasta on koko suunnittelun ajan mahdollista esittää mielipiteitä.

Lisätietoja

Keski-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Kari Komi, puh. 0295 024 691, kari.komi(a)ely-keskus.fi

 

Päivitetty

oikopolut

Hankearvioinnin päivitys (www.doria.fi)

Yleissuunnitelmaraportti ja piirustukset
 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus