Tehtävät ja toiminta - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtionhallinnon toimija, joka hoitaa monipuolisesti elinkeinoelämään, liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä tehtäviä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla.

ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueella. ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen alueiden kestävää käyttöä.  ELY-keskus tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen hankinnoista toimialueellaan.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vastuualueet ovat

 • elinkeinot, työvoima ja osaaminen
 • liikenne ja infrastruktuuri
 • ympäristö ja luonnonvarat
Toiminta-alue > 
Visio ja arvot >

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tehtävät

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • opetus- ja  kulttuuriministeriön alaisten osaamis- ja kulttuuritehtävien hoito
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Valtakunnallinen tehtävä: Innovaatiotoiminnan Venäjä-yhteistyön koordinointi (TEKES)

Toimialueen rajat ylittävät tehtävät: 

 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Hämeen alueella

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

 • teiden kunnossapito
 • tiehankkeet
 • taksiliikenteen lupa-asiat
 • joukkoliikenteen tuki
 • liikenneturvallisuus

Valtakunnallinen tehtävä: tienvarsiteknologiaan liittyvät valmistelu-, suunnittelu- ja valvontatehtävät sekä näihin liittyvät puite- ja huoltosopimukset

Toimialueen rajat ylittävät tehtävät:

 • kaakkoisrajan maantieliikenteen rajanylityspaikkojen kehittäminen ja koko itärajan maantieliikenteen rajanylityspaikkojen kehittämisen koordinointi
 • teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat eteläisellä hankinta-alueella (Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset)

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • rakennussuojelu
 • vesihuolto- ja ympäristökunnostushankkeet
 • vesihuolto- ja kulttuuriympäristötuet
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Valtakunnalliset tehtävät:

 • metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymyksiä koskevat asiantuntijatehtävät
 • kemikaalilain mukaisten valvontakysymysten asiantuntijatehtävät
 • tulvariskien hallinta Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueilla
 • Päijänteen ja sen alapuolisen Kymijoen säännöstely
 • Saimaan ja Vuoksen juoksutustehtävät
 • Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöjä koskevaan sopimukseen liittyvät tehtävät

Toiminta-alue

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueena ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Visio

Aluieden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus
Päivitetty