› Takaisin graafiseen esitykseen

Elinikäinen ohjaus

Kuvituskuva

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO) elinikäisen oppimisen ja urasuunnittelun tukena

Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella – elinikäisellä ohjauksella – tarkoitetaan toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat

 • määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa eri elämänvaiheissa
 • tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä
 • hallita yksilöllistä suunnitelmaa oppimisessa, työssä ja muussa toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja opitaan ja käytetään (Euroopan unionin neuvosto 2004).

Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, työ- ja elinkeinohallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. Ohjaus tarkoittaa erilaisia toimia, kuten opinto-ohjausta, ammatinvalinnanohjausta, arviointia, opastusta ja neuvottelua. Yleisesti puhutaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista. ELO-oppaasta voit lukea lisää tietoa elinikäisestä ohjauksesta ja TNO-palveluista.

ELY-keskukset alueellisina elinikäisen ohjauksen kehittäjinä

ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. ELY-keskukset ja niiden koordinoimat laaja-alaiset, alueelliset ELO-yhteistyöryhmät edistävät verkostoyhteistyön keinoin ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua. ELO-toiminta on maakunnissa strategista ja monitasoista työtä, jota ELY-keskuksissa pystytään edistämään myös erilaisin hankkein.

Alueellisen ELO-toiminnan konkreettisina tuotoksina maakuntiin on laadittu kuvauksia ohjaustoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista sekä suunnitelmia ohjauksen kehittämiseksi. ELO-toiminnassa ELY-keskukset järjestävät lyhytkestoista täydennyskoulutusta, ajankohtaisinfoja, verkostoitumistapahtumia ja edistävät yhteistyötä ja tiedonkulkua paikallisten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan toimijoiden kesken. Alueellista toimintaa tukee myös yhteistyö valtakunnallisen, TEMin ja OKM:n yhdessä johtaman elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän kanssa. ELO-torilta löydät lisää tietoa sekä valtakunnallisen ELO-ryhmän toiminnasta että alueiden toiminnasta.

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Elinikäinen ohjaus - kansainvälistä yhteistyötä ja kansallista aluekehittämistä

Erityisenä tehtävänä ELY-keskuksilla on matalan kynnyksen monialaisen ohjauspalvelun, ns. Ohjaamon kehittämisen tukeminen. Tulevina vuosina Ohjaamo-toimintaa kehitetään edelleen ja toiminta suunnataan kaikenikäisten ohjaukseen ja neuvontaan. 

Elinikäiselle ohjaukselle on asetettu viisi valtakunnallista kehittämistavoitetta, jotka perustuvat eurooppalaisiin yhteisiin tavoitteisiin ja joihin myös alueellinen elinikäisen ohjauksen kehittäminen perustuu:

 1. ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita
 2. yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat
 3. ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen
 4. ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään
 5. ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena

Miksi elinikäistä ohjausta?

Elinikäisellä ohjauksella vaikutetaan työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen sekä koulutus- ja työurien rakentumiseen. Osuvat koulutusvalinnat vähentävät koulutuksen keskeyttämisiä ja yksilöiden kehittyneet urasuunnittelutaidot luovat elämänkulkuun jatkuvuutta, mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta. Työhön siirtyminen nopeutuu, työurat pitenevät ja osallisuus yhteiskunnassa paranee. Tuloksena elinikäisen ohjauksen toimista on kestäviä ratkaisuja suhteessa kansalaisten ja työelämän tarpeisiin.

Toistuva ja jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen ovat osa normaalia urakehitystä ja työyhteisöjen tuottavuuden parantamista. Osaamisen kehittämisellä on myös tärkeä rooli työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämisessä. Elinikäisen oppimisen merkitys yhteiskunnassa on korostunut ja sen edistäminen nähdään keskeisenä välineenä yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamisessa, ammatillisen kehittymisen tukemisessa sekä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä. Toteutuakseen elinikäinen oppiminen edellyttää elinikäistä ohjausta. Osaamisen kehittämisen, koulutus- ja uravalintojen ja arjentaitojen tueksi on oltava tarjolla tietoa, neuvontaa ja ohjausta erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä tukimuodoista eri elämänvaiheisiin.

Epävarmuus työelämässä on lisääntynyt, ja yksilöiden oman elämän hallinta on sen vuoksi tullut haasteellisemmaksi. Muutokset työelämässä ovat myös mahdollisuus, joka voi tarjota kokonaan uuden suunnan yksilölle tai yritykselle. Elämänkulku ja ura vaativat yksilöllisiä ratkaisuja. Työ, työttömyys ja opiskeluvaiheet vuorottelevat, samoin kuin työllistymisen muodot itsensä työllistämisen, kevytyrittäjyyden, vuokratyön ja palkkatyön vaihtelevassa maastossa.  

TIETOA ALUEELTA

Elinikäinen ohjaus - Pohjois-Pohjanmaa

Vuonna 2013 koottu Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä työskentelee alueella aktiivisesti ja kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. 25 eri organisaatiota kattavan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät ovat:

 • edistää ja kehittää palveluiden tuottajien verkostoa, yhteistyötä ja osaamista alueella
 • edistää ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua Pohjois-Pohjanmaalla
 • tukee monikanavaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämistyötä osana valtakun-nallisesti rakennettavia palveluja
 • selvittää ohjausosaamisen kehittämistarpeita sekä järjestää alan täydennyskoulutusta ja verkos-totapaamisia
 • seuraa ja arvioi ohjauspalveluiden strategian toimeenpanosuunnitelman toteutumista ja päivittämistä
 • tekee kannanottoja ja esityksiä elinikäisen ohjauksen palveluihin liittyen.

Vuosina 2017-2019 Pohjois-Pohjanmaan alueen keskeisiä haasteita ovat mm. oikea-aikainen ohjaus, ohjauksen saavutettavuus ja saatavuus sekä ohjauksen tasalaatuisuus ja yhteiset käytänteet. Tietoa, neuvontaa ja ohjausta tulisi olla saatavilla kaikille helposti ja tutusta paikasta koko maakunnan alueella ja ohjausasiakkaiden tulisi kyetä tekemään riittävään ja relevanttiin tietoon perustuvia uravalintoja. On tärkeää, että kaikille löytyy oma, yksilöllinen polku eteenpäin ja siirtymät ovat sujuvia koko elämänpolun varrella. Yhteistyöryhmä kantaa huolta myös nuorisotakuun aidosta ja konkreettisesta edistämisestä mm. nivelvaiheissa, jotta syrjäytymistä voidaan ehkäistä.

Elinikäisen ohjauksen verkostoon Pohjois-Pohjanmaalla kuuluvat kaikki elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön parissa toimijat. Toimijat verkostoituvat omissa luontevissa verkostoissaan ja tapaamisissaan sekä vuosittain ELO-yhteistyöryhmän järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa.

Tietoa Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmän järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista löydät Facebook-ryhmästä "Ohjausverkosto Pohjois-Pohjanmaa" (julkinen ryhmä).

ELO-torin 'Alueelliset ELO-ryhmät' osiossa on Pohjois-Pohjanmaan aluesivu. Sivulle päivitetään mm. yhteistyöryhmän kokousaineistoja sekä muita elinikäiseen ohjaukseen liittyviä tapahtumia, tiedotteita ja asiakirjoja. Linkin löydät oikealta palstalta alueellisista linkeistä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa elinikäisen ohjauksen tehtäviä hoitavien yhteystiedot löytyvät oikealta palstalta Alueellisista linkeistä > Oikopolut.


Päivitetty