Kuvituskuva

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

  • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
  • edistää väestön hyvinvointia
  • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Satakunta

ELY-keskuksen aluekehittämiseen liittyvät keskeiset tavoitteet ja painopisteet sisältyvät ohjaavien ministeriöiden kanssa tehtävään monivuotiseen tulossopimukseen (tulostavoiteasiakirja). Tulostavoiteasiakirja perustuu ELY-keskuksia ohjaavien ministeriöiden laatimassa strategia-asiakirjassa asetettuihin, hallitusohjelman mukaisiin tavoitteisiin, kärkihankkeisiin ja päämääriin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Asiakirjat laaditaan hallituskaudeksi ja tarkistetaan tarvittaessa, yleensä vuosittain. Aluekehittämistä Satakunnan ELY-keskus tekee tiiviissä yhteistyössä Satakuntaliiton ja muiden keskeisten sidosryhmiensä kanssa.

Strategia-asiakirja 2016-2019, "Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia", on yhteinen ELY-keskuksille ja aluehallintovirastoille. Asiakirjan strategiset painopisteet liittyvät ihmisiin ja yhteisöihin, yrityksiin ja elinkeinoihin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Strategiakauden tavoitteita ovat ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin, terveyden, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden parantaminen. Yritysten ja elinkeinojen osalta tavoitellaan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistämistä ennakoivasti ja kestävästi. Ympäristön ja luonnonvarojen osalta pyritään ympäristön hyvään tilaan ja kasvuun luonnonvarojen kestävällä käytöllä. ELY-keskus toteuttaa strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueensa erityispiirteet ja olosuhteet.

Strategiakaudella 2016 – 2019 Satakunnan  ELY-keskuksen keskeisinä strategisina linjauksina  ovat:

  • Työllistymisen, osaamisen kehittämisen ja kouluttautumisen edistäminen kumppanuusyhteistyössä on avain parempaan työllisyyteen (Ihmiset ja yhteisöt)
  • Torjumme ulkopuolisuutta ja kannustamme yrittäjyyteen sekä elinikäiseen oppimiseen (Ihmiset ja yhteisöt)
  • Hyödynnämme maahanmuuton mahdollisuutena (Ihmiset ja yhteisöt)
  • Kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset toiminnan keskiöön (Yritykset ja elinkeinot)
  • Vauhditamme uutta liiketoimintaa ja yritystoiminnan kilpailukykyä ja uudistumista Satakunnan alueellisten vahvuuksien pohjalta (Yritykset ja elinkeinot)
  • Satakuntaan Suomen resurssitehokkain ruokaketju (Ympäristö ja luonnonvarat)
  • Edistämme luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja vesien tilan paranemista maaseudun elinkeinoja ja ympäristöä kehittämällä (Ympäristö ja luonnonvarat)

Tarkemmat kuvaukset Satakunnan ELY-keskuksen strategisista linjauksista löytyvät Satakunnan ELY-keskuksen tulossopimuksesta,  joka löytyy verkkosivuilta kohdasta Suunnittelun ja seurannan asiakirjat.


Päivitetty