Kuvituskuva

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

  • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
  • edistää väestön hyvinvointia
  • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

Millainen on sinun arkesi maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen? Omamaakunta.fi-sivusto kokoaa yhteen paikkaan kaikki keskeiset asiat maakunta- ja sote-uudistuksesta. Tutustu uudistukseen ja omaan maakuntaasi jo nyt!

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Häme

Hämeen ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä toimialueellaan. Tahdomme olla johtava alueellinen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäjä.

Pitkän aikavälin strategiset linjauksemme ovat seuraavat:

Luomme edellytyksiä monipuoliselle ja kilpailukykyiselle elinkeinoelämälle. Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

  • maakuntiemme alueellista erikoistunutta osaamista ja sen hyödyntämistä
  • olemassa olevien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
  • yritysten kannalta hyvän, vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön rakentumista ja pyrimme ennakoimaan rakennemuutostilanteita
  • yritysten kehitysalustojen ja kasvuyritysten syntymistä Hämeen vahvoilla osaamisaloilla (bio- ja kiertotalous sekä cleantech- ja muotoiluosaaminen) yhteistyössä kumppaneiden kanssa
  • yritysten perustamista sekä sukupolven- ja omistajanvaihdoksia sekä innovaatio- ja kasvuyrityksiä
  • maaseudun elinvoimaisuutta, maaseutuelinkeinojen säilymistä ja kehittymistä sekä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä
  • kulttuuriyrittäjyyttä ja luovaa taloutta
  • ympäristöyrittäjyyttä ja luontomatkailua
  • uudenlaisten digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden ja liiketoiminnan syntymistä sekä olemassa olevan yritystoiminnan kehittymistä ja uudistumista
  • yritys- ja muun toiminnan vastuullisuutta ja turvallisuutta toteuttamalla elintarviketurvallisuuteen liittyvää valvontaa sekä riskiperusteista ympäristövalvontaa.

Luomme edellytyksiä ympäristön hyvän tilan säilymiselle ja parantumiselle sekä luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle.  Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

  • uusiutuvan energian käyttöä, energian ja materiaalien säästöä sekä tuotannon siirtymistä aineellisista aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin
  • luonnonvarojen energia- ja materiaalitehokasta ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa hyödyntämistä
  • pohja- ja pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja säilymistä ja ehkäisemme ennakolta maaperään ja vesivaroihin kohdistuvien uusien riskien syntymisen
  • Vesijärven ja Vanajaveden ja niiden valuma-alueiden monipuolista suojelua, hoitoa, kunnostusta ja hyödyntämistä mm. kalatalouden, matkailun ja virkistyskäytön tarpeisiin yhteistyössä kumppaneidemme kanssa
  • luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden säilymistä
  • luonnon ja rakennetun ympäristön kauneusarvojen ja arvokkaiden maisemien sekä elinvoimaisen kulttuuriympäristön säilymistä.

Luomme edellytyksiä työllisyyden, osaamisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiselle.  Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

  • ajantasaisiin työvoima- ja koulutustarpeen ennusteisiin perustuvaa koulutustarjontaa
  • maakuntien erityispiirteiden mukaista elinikäisen ohjauksen kehittämistä ja monialaista ohjausosaamista
  • osaavan työvoiman saatavuutta ja työntekijöiden nopeaa työllistymistä
  • nuorten ja vaikeasti työllistyvien työnsaantia
  • maahanmuuttajien kotoutumista
  • kansalaisten osallisuutta maaseudun kehittämiseen.

Toimintatapamme

Haluamme palvella asiakkaitamme sujuvasti, edistää alueemme vahvuuksien hyödyntämistä ja toimia hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti kumppaneidemme ja sidoryhmiemme kanssa. 

 


Päivitetty