Alueiden käyttö ja rakentaminen

ELY-keskukset edistävät kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Ne osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan sekä valvovat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta, rakentamista ja muuta alueiden käyttöä asioissa, jotka ovat vaikutuksiltaan maakunnallisesti merkittäviä tai valtakunnallisia. Edistämistehtävän toteuttamiseksi ELY-keskus antaa kuntien kaavoja koskevia lausuntoja ja käy niiden kanssa kaavaneuvotteluita.

ELY-keskukset edistävät kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista. Ne myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia ja tekevät rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä.

Lisää tietoa alueiden käytöstä, rakentamisesta ja kulttuuriympäristöstä ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Asuinrakennuksia.

Kuva: Maria Uotinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Alueidenkäyttö ja rakentaminen - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella

Varsinais-Suomen ELY-keskus edistää kuntien maankäytön suunnittelua ja rakennustoimen järjestämistä  Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Tavoitteina ovat:

  • valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteuttaminen maakunnissa
  • eheä yhdyskuntarakenne
  • maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen sekä
  • ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

ELY-keskus edistää hyvää rakentamista ja olemassa olevan rakennuskannan hyötykäyttöä ja tukee arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä sekä kansallisin avustuksin että Euroopan aluekehitysrahaston kautta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii vuorovaikutuksessa alueen muiden toimijoiden, kuntien, Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton sekä muiden viranomaisten kanssa.

Lisätietoa:


Päivitetty