Tiedotteet 2017

Ympäristöhankkeiden avustushaku alkaa Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

Avustusten avulla Pohjois-Savossa saadaan käyntiin uusia vesientilaa parantavia hankkeita.

Ensi vuoden harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi hakea Pohjois-Savon ELY-keskuksesta keskiviikosta 18. lokakuuta alkaen. Valtionavustuksia voi hakea muun muassa haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjaamiseen ja niiden ympäristön kunnossapitoon sekä erilaisiin vesistöhankkeisiin.

Avustuksia on aiempina vuosina myönnetty varsinkin erilaisiin vesistöhankkeisiin muassa hoitokalastuksiin, vesikasviniittoihin, virtausolojen parantamiseen, pohjapatohankkeisiin, valuma-alueen vesiensuojelurakenteisiin sekä vesistösäännöstelyn kehittämishankkeisiin.

Avustuksia hakevat perinteisesti yhdistykset ja kunnat, ja summat vaihtelevat yleensä muutamista tuhansista euroista kymppitonneihin. Monivuotisiin hankkeisiin voidaan myös myöntää rahaa, mutta asia vahvistetaan vuosittain.

– Tälle vuodelle vesienhoidon toimenpiteisiin oli käytettävissä 300 000 euroa ja kalataloudellisiin kunnostus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin Järvi-Suomen alueelle oli jaossa 249 000 euroa. Avustusta kannattaa hakea, koska niin saamme Pohjois-Savossa lisää vesientilaa parantavia hankkeita liikkeelle, yksikön päällikkö Jukka Hassinen toteaa.

Lisää hakemuksia saariston ympäristönhoitoon

Ylitarkastaja, arkkitehti Eeva Pehkonen muistuttaa, että Pohjois-Savossa voi hakea avustuksia myös saariston ympäristönhoitoon. Saariston ympäristönhoitoavustuksia on vuosien mittaan myönnetty hankkeille, joiden yhteydessä on muun muassa hoidettu saariston niittyjä ja muita perinnemaisemia, tehty linnusto- ja luontoselvityksiä sekä kunnostettu saaristomaisemien kannalta tärkeitä rakennuksia ja rakennelmia kuten venevajoja ja aittoja. Tuen saajina ovat olleet saariston asukkaat sekä paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt.

– Vuonna 2017 saariston ympäristönhoitoavustus oli 120 000 euroa koko maahan. Pohjois-Savon osalta hakemuksia tuli hyvin vähän ja siitä johtuen myönnetty summa oli vain 8 850 euroa, Pehkonen kertoo.

Ympäristöavustusten hakemukset tulee toimittaa ELY-keskukselle 30.11.2017 mennessä. Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden sille osoittamien määrärahojen puitteissa.


Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustusta kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja niiden ympäristön kunnossapitoon. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja rakennusperinnönhoitoa edistävät yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntalaiselle saariston eläimistön, kasviston tai maiseman suojeluun liittyviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen.
Pohjois-Savon alueella avustusta voi hakea Kuopion ja Tervon kaikkiin saariin, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä sekä seuraaviin saariin, vaikka niihin on kiinteä tieyhteys: Kuopiossa Soisalo, Talvisalo, Varvisaari, Murtolahti ja Pasalankylä-Hipanniemi sekä Tervossa Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi, Hyvölä ja Vekaroniemi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen ja pohjavesien suojelua toteuttavat hankkeet

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole. Niillä edistetään myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Tukea voidaan myöntää myös vesienhoitosuunnitelmissa tarpeellisina pidettyihin pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan toteuttamiseen on haettavissa haja-asustusalueiden jätevesineuvonta-avustusta. Neuvontahankkeen toteuttajan - järjestön tai yhteisön – on oltava riippumaton laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittavista toimijoista ja sillä on oltava kokemusta henkilötasolle ulottuvasta neuvontatoiminnasta. Avustusten jaossa ja hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan SYKEn laatimassa yleissuunnitelmassa 2017 esitettyjä periaatteita.
Lisäksi Uudenmaan ELY-keskukselta voi hakea avustusta valtakunnallisiin haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan hankkeisiin.

Vesistöjen käyttö ja tulvariskien hallinta

Vesistöjen käytön ja tulvariskien hallinnan hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen.

Vesistöjen kunnostus ja hoito

Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä edistäviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien ja tilaltaan heikentyneiden pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Kalataloudelliset kunnostukset

Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016–2021.
Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Lue lisää.

Avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2017 mennessä.

Aikaisemmin toimitetut vuotta 2018 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Myöhemmin tulleita avustushakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa niihin määrärahat.

Hakulomakkeet ja ohjeita ELY-keskuksesta ja nettisivuilta

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakkeet on saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa

Hakemuksen voi myös lähettää Pohjois-Savon ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio.

Lisätietoja:

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus ja muut vesistöhankkeet
Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, 0295 026 854, veli-matti.vallinkoski(at)ely-keskus.fi (lomalla viikon 42)
Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, 0295 026 828, tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi (vastaa haastatteluihin viikolla 42)

Rakennusperinnön hoito ja saariston ympäristönhoito
Tarkastaja Marjatta Strengell, 0295 026 846, marjatta.strengell(at)ely-keskus.fi

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
Hydrogeologi Jussi Aalto, 0295 026 776, jussi.aalto(at)ely-keskus.fi

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
Johtava vesitalousasiantuntija Jarmo Siekkinen, 0295 026 844, jarmo.siekkinen(at)ely-keskus.fi

Kalataloudelliset kunnostukset
Kalastusbiologi Hannu Salo, hannu.salo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 095
Kalastusbiologi Teemu Hentinen, teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 037

Ympäristökasvatus ja -valistus
Ympäristökasvastusasiantuntija Tanja Tuulinen, tanja.tuulinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 669

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


Päivitetty