Tiedotteet 2017

Ympäristöalan avustuksia haettavissa Uudenmaan ELY-keskuksesta (Uusimaa)

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen ensi vuoden harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi nyt hakea Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (Uudenmaan ELY-keskus). ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden sille osoittamien määrärahojen puitteissa.

Uudellamaalla toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin voi hakea avustusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Uudenmaan alueella toteutettaviin ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin voi puolestaan hakea avustusta Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Hakemukset tulee toimittaa 30.11.2017 mennessä.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustusta sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten että niiden välittömän ympäristön korjaamiseen ja kunnossapitoon. Avustusta voidaan myöntää myös muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin. Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntalaiselle saariston eläimistön, kasviston tai maiseman suojeluun liittyviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen. Avustusta ei ole myönnetty ruoppauksiin.

Uudellamaalla saariston ympäristönhoitoavustuksen piiriin kuuluvat Espoon, Helsingin, Inkoon, Loviisan, Porvoon, Raaseporin ja Sipoon ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saaret.

Avustusalueeseen kuuluvat lisäksi seuraavat alueet, joihin on kiinteä tieyhteys:

 • Suvisaaristo (Espoo)
 • Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö ja Sävö (Inkoo)
 • Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää ja Gäddbergsö (Loviisa)
 • Emäsalo, Vässölandet, Tirmo ja Fagersta (Porvoo)
 • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby ja Odensö-Norrby-Båsa (Raasepori)
 • Kitö ja Löparö (Sipoo)

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole. Niillä edistetään myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan toteuttamiseen on haettavissa haja-asustusalueiden jätevesineuvonta-avustusta. Neuvontahankkeen toteuttajan - järjestön tai yhteisön – on oltava riippumaton laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittavista toimijoista ja sillä on oltava kokemusta henkilötasolle ulottuvasta neuvontatoiminnasta. Avustusten jaossa ja hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan SYKEn laatimassa yleissuunnitelmassa 2018 esitettyjä periaatteita.

Haja-asutusalueiden valtakunnallinen jätevesineuvonta

Haja-asutuksen jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia vuodelle 2018 voidaan hakea myös valtakunnallisiin hankkeisiin. Valtakunnallisten hankkeiden tavoitteena on edistää mahdollisimman vaikuttavasti haja-asutuksen jätevesisäännösten toimeenpanoa ja tukea alueellisten jätevesineuvontahankkeiden työtä.

Tuettavan hankkeen tavoitteena on jakaa puolueetonta tietoa jätevesien käsittelystä ja käsittelyn tehostamisesta, sekä ohjata asukkaita alueellisen neuvonnan piiriin. Valtakunnallisten hankkeiden on noudatettava neuvonnan järjestämisen valtakunnallista yleissuunnitelmaa 2018, jossa on esitetty neuvonnan yleisperiaatteet, neuvonnan tavoitteet ja neuvonnalla tavoiteltavat keskeiset tulokset.

Valtakunnallisten hankkeiden hakemukset osoitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle. Uudenmaan ELY-keskus tekee hankkeita koskevat avustuspäätökset jätevesineuvonnan yleissuunnitelmassa 2018 esitettyjen periaatteiden mukaisesti kuultuaan ympäristöministeriötä.

Vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteet

Vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma sisältää laajan joukon toimenpiteitä ja niitä tukevia ohjauskeinoja, joiden tavoitteena on merien sekä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen. Toimenpiteiden toteutus edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin sekä vapaaehtoisjärjestöjen toimia.

Uudenmaan ELY-keskus voi myöntää avustusta vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalastusalue tai kunta.

Vesistön käytön ja tilan parantaminen

Avustuksia voidaan myöntää Uudenmaan alueella yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, edistää vesiluonnon monimuotoisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tarkemmin avustuksen myöntämisen edellytykset ja avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Avustuksen saamiseksi hakijan on yleensä oltava esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalastusalue tai kunta.

Kalataloudelliset kunnostukset

Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan virtavesikohteet, jotka on mainittu Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (2016–2021) liitteessä 2.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustus voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2017 ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Aikaisemmin toimitetut vuotta 2018 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Myöhemmin tulleita avustushakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan valtionavustuslain (668/2001) perusteita ja menettelyjä. Vesien kunnostushankkeiden osalta noudatetaan myös valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2017. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen puitteissa.

Avustushakemukset ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin tulee toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukseen. Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2017.

Hakulomakkeet ja ohjeita ELY-keskuksesta ja verkkopalvelusta

Hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä saa Uudenmaan alueella Uudenmaan ELY-keskuksesta. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia koskevia hakulomakkeita ja ohjeita – myös kalataloudelliset kunnostukset – on saatavissa myös ELY-keskusten verkkopalvelussa osoitteessa

ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset – ELY-keskusten ympäristövastuualue.

Avustuksista kalataloudellisiin kunnostuksiin saa lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksista lisätietoja saa Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Rahoitus ja avustukset -sivujen kautta pääsee tutustumaan sekä eri avustustyyppien avustuksiin että niihin liittyviin Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaan 2016–2021, Kansalliseen kalatiestrategiaan, valtioneuvoston asetukseen 714/2015 ja haja-asutuksen jätevesineuvonnan yleissuunnitelmaan 2018. Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016–2021 on osoitteessa: 
ymparisto.fi > Meri > Merensuojelu ja -hoito > Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö.

Lisätietoja:

 • Rakennusperinnön hoito: ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473
 • Saariston ympäristönhoito: ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen: geologi Esko Nylander, 0295 021 437
 • Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta: insinööri Ilkka Juva, 0295 021 400
 • Vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen: erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425
 • Vesistön käytön ja tilan parantaminen: erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425
 • Kalataloudelliset kunnostukset: johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, 0295 021 080
 • Ympäristökasvatus ja -valistus: ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, 0295 024 669

Päivitetty