Tiedotteet 2017

Ympäristöalan avustuksia haettavissa Lapin ELY-keskuksessa (Lappi)

Lapin ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään 30.11.2017 seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • vesistöjen käyttöön ja tulvariskien hallintaan
  • vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
  • kalataloudellisiin kunnostuksiin
  • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten tai ikkunoiden kunnostaminen. Harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea rakennuksen omistajat.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ja varsinkin riskipohjavesialueille. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen yleissuunnitelman mukaisesti. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Vesistöjen käyttö ja tulvariskien hallinta

Vesistöjen käytön ja tulvariskien hallinnan hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. 

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito

Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesien- ja merenhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Kalataloudelliset kunnostukset

Lapin ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin virtavesikunnostuksiin. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalojen luontaista lisääntymistä tai poistaa vaellusesteitä. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostaminen tai kalateiden rakentaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on arvioitu ensisijaisiksi alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa.

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Tunturialueiden jätehuoltoa edistävä toiminta

Avustusta on haettavissa tunturialueiden jätehuoltoa edistäviin toimenpiteisiin.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava Lapin ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2017. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti suomi.fi-palvelussa, josta hakemuksen voi myös lähettää. Suomi.fi palveluun pääsee ja hakulomakkeet on saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue   

Hakemuksen voi lähettää Lapin ELY-keskukselle myös sähköpostitse osoitteella kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Lapin Ely-keskus, Hallituskatu 3B, 96100, Rovaniemi.

Linkit

Lisätietoja

Avustusten haun yleisneuvonta: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu puh. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito:
Tarkastaja Riku Tapio, puh. 0295 037 546

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
Hydrogeologi Anu Rautiala, puh. 0295 037 010

Jätevesineuvonta:
Vesihuoltotarkastaja Risto Romakkaniemi, puh. 0295 037 510

Vesistöjen käyttö ja tulvariskien hallinta:
Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito:
Vesitalousasiantuntija Reijo Kallioniemi, puh. 0295 037 346
Ylitarkastaja Pekka Räinä, puh. 040 570 2389

Kalataloudelliset kunnostukset:
Johtava kalatalousasiantuntija Markus Huolila (Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen hankkeet), puh. 0295 023 541
Kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen (Lapin alueen hankkeet), puh. 0295 037 046

Tunturialueiden jätehuolto ja saariston ympäristön hoito:
Ylitarkastaja Tiina Kämäräinen, puh. 0295 037 407


Päivitetty